google

  jedzenie, firmy spożywcze, branża spożywcza

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 19.04.2019
  1 USD
  3.8051
  0.0049
  1 EUR
  4.2802
  0.0012
  1 CHF
  3.7557
  -0.0029
  1 GBP
  4.9479
  -0.0004
  1 RUB
  0.0595
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Sprzedaż wraz z sukcesywną dostawą mrożonek i konserwantów na rzecz DPS Dom Kombatanta im. św. Rafała Kalinowskiego z siedzibą w Lublińcu, ul. dr E. Cyrana 10 dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
  • Region: śląskie
  • Zamieszczono: 2018-11-07

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 644647-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

  Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. św. Rafała Kalinowskiego: Sprzedaż wraz z sukcesywną dostawą mrożonek i konserwantów na rzecz DPS ,,Dom Kombatanta" im. św. Rafała Kalinowskiego z siedzibą w Lublińcu, ul. dr E. Cyrana 10 dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Tak

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. św. Rafała Kalinowskiego, krajowy numer identyfikacyjny 127019600000, ul. Cyrana  10 , 42-700   Lubliniec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 564 004, , e-mail administracja@dpskombatant.pl, , faks 343 564 192.
  Adres strony internetowej (URL): http:/www.dpskombatant.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Samorządowa jednostka organizacyjna nie ma osobowości prawnej

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.lubliniec.starostwo.bip.info.pl/index.php?idmp=169&r=o


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.lubliniec.starostwo.bip.info.pl/index.php?idmp=169&r=o


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  w formie pisemnej
  Adres:
  Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im św. Rafała Kalinowskiego, 42-70 Lubliniec, ul. dr E. Cyrana 10


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż wraz z sukcesywną dostawą mrożonek i konserwantów na rzecz DPS ,,Dom Kombatanta" im. św. Rafała Kalinowskiego z siedzibą w Lublińcu, ul. dr E. Cyrana 10 dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych
  Numer referencyjny: DAG.26.2.1.19
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
  2
  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  2


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia stanowi sprzedaż wraz z sukcesywną dostawą mrożonek i konserwantów na rzecz Domu Pomocy Społecznej ,,Dom Kombatanta" im. św. Rafała Kalinowskiego z siedzibą w Lublińcu ul. dr Emila Cyrana 10Zadanie 11 Brokuł mrożony (różyczki, gat I) kg 802 Bukiet jarzyn 3 skład. (kalafior, brokuł, marchew) 2,5kg kg 803 Bukiet jarzyn wiosenny (kalafior, fasolka, brukselka, marchewka, groszek) 2,5kg kg 1004 Bukiet warzyw 7 składnikowy 2,5kg kg 505 Ćwiartka z kurczaka kg kg 1506 Fasola szparagowa 2,5kg kg 1507 Filet z kurczaka kg kg 3008 Filet z indyka kg kg 509 Flaki suche wołowe cięte 900g szt 20010 Kalafior mrożony 2,5kg (różyczki, gat I) kg 15011 Kurczak mrożony kg kg 60012 Mieszanka kompotowa (bez rabarbaru) 2,5kg kg 40013 Pałki z kurczaka kg kg 20014 Pieczarki mrożone siekane kg kg 2015 Pierogi ruskie kg kg 3016 Pierogi z mięsem Alex-Pol kglub równoważny* kg 7017 Pierogi z serem i z jagodami Javo kglub równoważny* kg 2518 Pierogi z jagodami Alex-Pol kglub równoważny* kg 4019 Pierogi z kapustą i grzybami kg 2020 Pierogi z serem i truskawkami kg 2521 Pierogi z truskawkami Alex-Pol kglub równoważny* kg 3522 Porcja kulinarna kurczak kg kg 40023 Serca drobiowe kg kg 7024 Szpinak mrożony 2,5kg kg 13025 Truskawka mrożona Poltino kglub równoważny* kg 4026 Udziec z kurczaka kg 12027 Wątróbka drobiowa kg kg 15028 Włoszczyzna paski 2,5kg kg 65029 Żołądki drobiowe kg kg 40Zadanie 21 Dorsz bez skóry kg - czarniak SHP - 5% glazury, wielkość 200+ kg 602 Filet śledziowy mrożony kg kg 403 Filet śledziowy w pomidorach (konserwa rybna) 170g szt 2504 Filet z makreli opiekany w pomidorach kg(masa ryby po odcieku bez zalewy) kg 305 Filet z makreli w occie opiekany kg(masa ryby po odcieku bez zalewy) kg 406 Sałatka śledziowa w majonezie kg kg 507 Matjas śledź solony wielkość 15-20 cm kg 1008 Makrela wędzona kg kg 609 Miruna ze skórą - produkcja morska SHP - 5% glazury, wielkość 200+ kg 6010 Panga filet b/skóry biała (trymowana) SHPdo 5% glazury - wielkość 200+ kg kg 35011 Paprykarz 165g szt 40012 Pasta z tuńczyka 80g szt 12013 Pasta z łososia 80g szt 12014 Pasta z makreli 80g szt 12015 Płat śledziowy marynowany kg kg 40

  II.5) Główny kod CPV: 15896000-5
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  15200000-0
  15332100-5
  15131500-0


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 31704,50
  Waluta:

  PLN
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2019-06-30

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Oświadczenie w zakresie wskazanym w Rozdziale V ust. 1 SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie, informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 2. referencje bądź inne dokumenty stanowiące dowód rzetelnej realizacji zamówień o podobnym charakterze przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert potwierdzające ich należyte wykonanie. Referencje powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty te składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ wraz z kalkulacją ofertową stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ.

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  a) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. b) oświadczenie o braku zaległości wobec właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - załącznik nr 6 do SIWZ. c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej Załącznik Nr 7 do SIWZ. d) Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  a) Pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. b) Pełnomocnictwo - w przypadku podmiotów występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum).

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  Nie
  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Nie
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  Nie
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  Nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  Nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena brutto oferty60,00
  Ilość dni na dostarczenie produktów po otrzymaniu zgłoszenia20,00
  Termin płatności20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnego aneksu. 2. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić jedynie w zakresie określonym w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dopuszczenia zmian w umowie w przypadku: 2.1) zmiany ustawowej stawki VAT strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia o wysokość podaną w obowiązujących przepisach prawa 2.2) zmiany terminu realizacji umowy - skrócenia w przypadku wyczerpania zakresu przedmiotu umowy 2.3) zmiany oznaczenia Zamawiającego w tym nr ewidencji podatkowej. 2.4) zwiększenia, zmniejszenia lub rezygnacji z zakupu poszczególnych artykułów. 2.5) zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia w zakresie 20 % wartości przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-11-21, godzina: 10:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Zadanie Nr 1
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Brokuł mrożony (różyczki, gat I) kg 802 Bukiet jarzyn 3 skład. (kalafior, brokuł, marchew) 2,5kg kg 803 Bukiet jarzyn wiosenny (kalafior, fasolka, brukselka, marchewka, groszek) 2,5kg kg 1004 Bukiet warzyw 7 składnikowy 2,5kg kg 505 Ćwiartka z kurczaka kg kg 1506 Fasola szparagowa 2,5kg kg 1507 Filet z kurczaka kg kg 3008 Filet z indyka kg kg 509 Flaki suche wołowe cięte 900g szt 20010 Kalafior mrożony 2,5kg (różyczki, gat I) kg 15011 Kurczak mrożony kg kg 60012 Mieszanka kompotowa (bez rabarbaru) 2,5kg kg 40013 Pałki z kurczaka kg kg 20014 Pieczarki mrożone siekane kg kg 2015 Pierogi ruskie kg kg 3016 Pierogi z mięsem Alex-Pol kglub równoważny* kg 7017 Pierogi z serem i z jagodami Javo kglub równoważny* kg 2518 Pierogi z jagodami Alex-Pol kglub równoważny* kg 4019 Pierogi z kapustą i grzybami kg 2020 Pierogi z serem i truskawkami kg 2521 Pierogi z truskawkami Alex-Pol kglub równoważny* kg 3522 Porcja kulinarna kurczak kg kg 40023 Serca drobiowe kg kg 7024 Szpinak mrożony 2,5kg kg 13025 Truskawka mrożona Poltino kglub równoważny* kg 4026 Udziec z kurczaka kg 12027 Wątróbka drobiowa kg kg 15028 Włoszczyzna paski 2,5kg kg 65029 Żołądki drobiowe kg kg 40
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15896000-5, 15332100-5, 15131500-0

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 19339,62
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia: 2019-01-01
  data zakończenia: 2019-06-30
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena brutto oferty60,00
  Ilość dni na dostarczenie produktów po otrzymaniu zgłoszenia20,00
  Termin płatności20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Zadanie Nr 2
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Dorsz bez skóry kg - czarniak SHP - 5% glazury, wielkość 200+ kg 602 Filet śledziowy mrożony kg kg 403 Filet śledziowy w pomidorach (konserwa rybna) 170g szt 2504 Filet z makreli opiekany w pomidorach kg(masa ryby po odcieku bez zalewy) kg 305 Filet z makreli w occie opiekany kg(masa ryby po odcieku bez zalewy) kg 406 Sałatka śledziowa w majonezie kg kg 507 Matjas śledź solony wielkość 15-20 cm kg 1008 Makrela wędzona kg kg 609 Miruna ze skórą - produkcja morska SHP - 5% glazury, wielkość 200+ kg 6010 Panga filet b/skóry biała (trymowana) SHPdo 5% glazury - wielkość 200+ kg kg 35011 Paprykarz 165g szt 40012 Pasta z tuńczyka 80g szt 12013 Pasta z łososia 80g szt 12014 Pasta z makreli 80g szt 12015 Płat śledziowy marynowany kg kg 40
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15896000-5, 15131500-0

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 12364,88
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia: 2019-01-01
  data zakończenia: 2019-06-30
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena brutto oferty60,00
  Ilość dni na dostarczenie produktów po otrzymaniu zgłoszenia20,00
  Termin płatności20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. św. Rafała Kalinowskiego
  42-700 Lubliniec, Cyrana 10
  tel.: 343 564 004,
  fax.: 343 564 192
  email: Wyślij email
  http://http:/www.dpskombatant.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z jedzenie.info.pl!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 277495 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.