google

  jedzenie, firmy spożywcze, branża spożywcza

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 20.05.2019
  1 USD
  3.8543
  -0.0002
  1 EUR
  4.2995
  -0.0077
  1 CHF
  3.8189
  -0.0007
  1 GBP
  4.9117
  -0.0156
  1 RUB
  0.0597
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa artykułów spożywczych
  • Region: śląskie
  • Zamieszczono: 2019-03-08

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 522686-N-2019 z dnia 2019-03-08 r.

  Zakład Karny: Dostawa artykułów spożywczych
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny, krajowy numer identyfikacyjny 31976000000000, ul. ul. Sobieskiego  298 , 42-580  Wojkowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 961 600, e-mail zk_wojkowice@sw.gov.pl, faks 32 769 75 75.
  Adres strony internetowej (URL): www.sw.gov.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Zakład Karny

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.sw.gov.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  W formie pisemnej. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiscie lub za pośrednictwem poslańca.
  Adres:
  Zakład Karny w Wojkowicach ul. Sobieskiego 298, 42-580 Wojkowice sekretariat (wejście od ulicy Plaka, brama główna Aresztu Śledczego.


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych
  Numer referencyjny: D/Kw 2232.3.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Wojkowicach, adres: ul. Sobieskiego 298, 42-580 Wojkowice oraz do Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach, adres: ul. Wojska Polskiego 10, 42-458 Ciągowice. Asortyment, ilości oraz jednostka miary dla zadań przedstawiają zamieszczone zostały poniżej: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia - zadania od 1 do 5. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania.Zadanie nr 1.1. Syrop owocowy o smaku malinowym, rozcieńczalność ok. 1-10. Opakowanie 1 - 5 litr. ilość - 4200 litrów. 2. Sałatka warzywna. Opakowanie 0,8 - 4,5 kg. Ilość - 2800 kg.3. Fasolka szparagowa konserwowa. Opakowanie 0,4 - 4,5 kg. Ilość - 1200 kg.4. Sałatka szwedzka. Opakowanie 0,8 - 4,5 kg. ilość - 2800 kg.5. Ogórki konserwowe. Opakowanie 0,8 - 4,5 kg. ilość - 950 kg.6. Kukurydza konserwowa. Opakowanie 0,4 - 4,5 kg. ilość - 2200 kg.7. Groszek konserwowy. Opakowanie 0,4 - 4,5 kg. Ilość - 2200 kg.8. Papryka konserwowa. Opakowanie 0,4 - 4,5 kg. Ilość - 1100 kg9. Koncentrat pomidorowy 28-30%. Opakowanie 0,9 - 4,5 kg. ilość - 4800 kg. 10. Marmolada wieloowocowa z przetartych owoców wysoko słodzona. Opakowanie 1 - 15 kg. ilość - 2600 kg.11. Dżem wieloowocowy wysokosłodzony, dopuszczalne kawałki owoców. Opakowanie 1 - 15 kg. ilość - 3000 kg.Zadanie nr 2.1. Herbata granulowana. Opakowanie 1 - 10 kg. Ilość - 510 kg. 2. Liść laurowy. Opakowanie 1 - 5 kg. Ilość - 45 kg.3. Majeranek. Opakowanie 1 - 5 kg. ilość - 95 kg.4. Ocet spirytusowy 10%. Opakowanie 0,5 - 1 litr. Ilość - 520 litrów. 5. Ketchup łagodny. Opakowanie 0,5 - 5 kg. ilość - 1650 kg. 6. Musztarda. Opakowanie 0,9 - 10 kg. Ilość - 1650 kg.7. Kminek mielony. Opakowanie 1 - 5 kg. ilość - 60 kg.8. Papryka czerwona mielona słodka. Opakowanie 1 - 5 kg. ilość - 160 kg.9. Ziele angielskie. Opakowanie 1 - 5 kg. ilość - 50 kg.10. Pieprz czarny mielony. Opakowanie 1 - 5 kg. Ilość - 250 kg.11. Czosnek granulowany. Opakowanie 1 - 5 kg. ilość - 150 kg.12. Susz koperkowy. Opakowanie 1 - 5 kg. ilość - 50 kg.13. Sól warzona, jodowana. Opakowanie 1 - 5 kg. ilość - 3400 kg.14. Przyprawa do zup w płynie. Opakowanie 0,9 - 1 litr. ilość - 3300 litrów.15. Bulion jarzynowy w proszku. Opakowanie 5 - 10 kg. Ilość - 1420 kg.Zadanie nr 3. 1. Zupa żurek w proszku. Opakowanie 5 - 10 kg. Ilość - 650 kg.2. Zupa pieczarkowa w proszku. Opakowanie 5 - 10 kg. Ilość - 500 kg.3. Zupa kalafiorowa w proszku. Opakowanie 5 - 10 kg. Ilość - 500 kg.4. Zupa porowa w proszku. Opakowanie 5 - 10 kg. Ilość - 300 kg.5. Zupa selerowa w proszku. Opakowanie 5 - 10 kg. Ilość - 300 kg.6. Zupa barszcz czerwony w proszku. Opakowanie 5 - 10 kg. Ilość - 600 kg.7. Sos pieczeniowy w proszku. Opakowanie 5 - 10 kg. Ilość - 450 kg. 8. Sos myśliwski w proszku. Opakowanie 5 - 10 kg. Ilość - 450 kg.9. Sos grzybowy w proszku. Opakowanie 5 - 10 kg. Ilość - 450 kg.Zadanie nr 4.1. Woda mineralna niegazowana. Opakowanie 1,5 litra. ilość - 48384 litrów.Zadanie nr 5.1. Fasola biała jednolita gruba. Opakowanie 1 - 50 kg. ilość - 3700 kg.2. Groch łuszczony połówki. Opakowanie 1 - 50 kg. ilość - 2900 kg. 3. Teksturowane białko sojowe kotlet a'la schabowy. Opakowanie 5 - 20 kg. ilość - 400 kg.4. Teksturowane białko sojowe - granulat. Opakowanie 5 - 20 kg. ilość - 480 kg.5. Teksturowane białko sojowe - kostka. Opakowanie 5 - 20 kg. ilość - 480 kg.

  II.5) Główny kod CPV: 15000000-8
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  15321800-2
  15331400-1
  15331427-6
  15332230-5
  15332290-3
  15863000-5
  15870000-7
  15871110-8
  15871230-5
  15871250-1
  15872000-1
  15872100-2
  15872200-3
  15872400-5
  15891500-5
  15891400-4
  15871260-4
  15981200-0
  15331130-7
  15331133-8
  15331150-3


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:  12   lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacji z sesji otwarcia ofert) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Nie
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  Nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Maksymalny termin płatności40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Strony, mając na uwadze ewentualną zmianę stawek podatku od towarów i usług, zgodnie postanawiają, iż w przypadku ich zmiany na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zmianie może ulec cena jednostkowa brutto za poszczególny asortyment, przy zachowaniu następujących warunków:1) w sytuacji podwyższenia stawki podatku od towarów i usług dla danego asortymentu - Wykonawca uprawniony jest do podwyższenia ceny jednostkowej brutto za dany asortyment o różnicę w stawkach podatku od towarów i usług pomiędzy stawką określoną w załączniku do oferty złożonej przez Wykonawcę w toku postępowania przetargowego - Formularzu cenowym, a stawką obowiązującą po zmianie stawki; Wykonawca nie jest uprawniony do podwyższenia ceny jednostkowej brutto za asortyment dostarczony Zamawiającemu przed dniem zmiany stawki podatku;2) w sytuacji obniżenia stawki podatku od towarów i usług dla danego asortymentu - Wykonawca zobowiązany jest do obniżenia ceny jednostkowej brutto za dany asortyment o różnicę w stawkach podatku od towarów i usług pomiędzy stawką określoną w załączniku do oferty złożonej przez Wykonawcę w toku postępowania przetargowego - Formularzu cenowym, a stawką obowiązującą po zmianie stawki podatku.W przypadkach określonych w pkt. 1 oraz 2 powyżej, każdorazowo niezmienna pozostaje cena netto danego asortymentu, stanowiąca podstawę do naliczenia podatku od towarów i usług.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-03-19, godzina: 11:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuje się, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach, z siedzibą w Wojkowicach, ul. Sobieskiego 298, kod pocztowy 42-580, tel. 32 296 16 00, e-mail: zk_wojkowice@sw.gov.pl;- dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Zakładzie Karnym w Wojkowicach: tel. 32 296 16 00, e-mail: ido_zk_wojkowice@sw.gov.pl;Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy D/Kw 2232.3.2019, nazwa zadania: ,,Dostawa artykułów spożywczych", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Zarządzeniu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej nr 35/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej; - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579); - Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych z wyłączeniem innych ustawowo uprawnionych instytucji; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;- posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;- nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Zadanie 1
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Syrop owocowy o smaku malinowym, rozcieńczalność ok. 1-10. Opakowanie 1 - 5 litr. ilość - 4200 litrów. 2. Sałatka warzywna. Opakowanie 0,8 - 4,5 kg. Ilość - 2800 kg.3. Fasolka szparagowa konserwowa. Opakowanie 0,4 - 4,5 kg. Ilość - 1200 kg.4. Sałatka szwedzka. Opakowanie 0,8 - 4,5 kg. ilość - 2800 kg.5. Ogórki konserwowe. Opakowanie 0,8 - 4,5 kg. ilość - 950 kg.6. Kukurydza konserwowa. Opakowanie 0,4 - 4,5 kg. ilość - 2200 kg.7. Groszek konserwowy. Opakowanie 0,4 - 4,5 kg. Ilość - 2200 kg.8. Papryka konserwowa. Opakowanie 0,4 - 4,5 kg. Ilość - 1100 kg9. Koncentrat pomidorowy 28-30%. Opakowanie 0,9 - 4,5 kg. ilość - 4800 kg. 10. Marmolada wieloowocowa z przetartych owoców wysoko słodzona. Opakowanie 1 - 15 kg. ilość - 2600 kg.11. Dżem wieloowocowy wysokosłodzony, dopuszczalne kawałki owoców. Opakowanie 1 - 15 kg. ilość - 3000 kg.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15321800-2, 15331400-1, 15331427-6, 15332230-5, 15332290-3

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 12
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Maksymalny termin płatności40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Zadanie 2
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Herbata granulowana. Opakowanie 1 - 10 kg. Ilość - 510 kg. 2. Liść laurowy. Opakowanie 1 - 5 kg. Ilość - 45 kg.3. Majeranek. Opakowanie 1 - 5 kg. ilość - 95 kg.4. Ocet spirytusowy 10%. Opakowanie 0,5 - 1 litr. Ilość - 520 litrów. 5. Ketchup łagodny. Opakowanie 0,5 - 5 kg. ilość - 1650 kg. 6. Musztarda. Opakowanie 0,9 - 10 kg. Ilość - 1650 kg.7. Kminek mielony. Opakowanie 1 - 5 kg. ilość - 60 kg.8. Papryka czerwona mielona słodka. Opakowanie 1 - 5 kg. ilość - 160 kg.9. Ziele angielskie. Opakowanie 1 - 5 kg. ilość - 50 kg.10. Pieprz czarny mielony. Opakowanie 1 - 5 kg. Ilość - 250 kg.11. Czosnek granulowany. Opakowanie 1 - 5 kg. ilość - 150 kg.12. Susz koperkowy. Opakowanie 1 - 5 kg. ilość - 50 kg.13. Sól warzona, jodowana. Opakowanie 1 - 5 kg. ilość - 3400 kg.14. Przyprawa do zup w płynie. Opakowanie 0,9 - 1 litr. ilość - 3300 litrów.15. Bulion jarzynowy w proszku. Opakowanie 5 - 10 kg. Ilość - 1420 kg.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15863000-5, 15870000-7, 15871110-8, 15871230-5, 15871250-1, 15872000-1, 15872100-2, 15872200-3, 15872400-5, 15891500-5

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 12
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Maksymalny termin płatności40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3Nazwa: Zadanie 3
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zupa żurek w proszku. Opakowanie 5 - 10 kg. Ilość - 650 kg.2. Zupa pieczarkowa w proszku. Opakowanie 5 - 10 kg. Ilość - 500 kg.3. Zupa kalafiorowa w proszku. Opakowanie 5 - 10 kg. Ilość - 500 kg.4. Zupa porowa w proszku. Opakowanie 5 - 10 kg. Ilość - 300 kg.5. Zupa selerowa w proszku. Opakowanie 5 - 10 kg. Ilość - 300 kg.6. Zupa barszcz czerwony w proszku. Opakowanie 5 - 10 kg. Ilość - 600 kg.7. Sos pieczeniowy w proszku. Opakowanie 5 - 10 kg. Ilość - 450 kg. 8. Sos myśliwski w proszku. Opakowanie 5 - 10 kg. Ilość - 450 kg.9. Sos grzybowy w proszku. Opakowanie 5 - 10 kg. Ilość - 450 kg.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15891400-4, 15871260-4

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 12
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Maksymalny termin płatności40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 4Nazwa: Zadanie 4
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Woda mineralna niegazowana. Opakowanie 1,5 litra. ilość - 48384 litrów.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15981200-0

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 12
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Maksymalny termin płatności40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 5Nazwa: Zadanie 5
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Fasola biała jednolita gruba. Opakowanie 1 - 50 kg. ilość - 3700 kg.2. Groch łuszczony połówki. Opakowanie 1 - 50 kg. ilość - 2900 kg. 3. Teksturowane białko sojowe kotlet a'la schabowy. Opakowanie 5 - 20 kg. ilość - 400 kg.4. Teksturowane białko sojowe - granulat. Opakowanie 5 - 20 kg. ilość - 480 kg.5. Teksturowane białko sojowe - kostka. Opakowanie 5 - 20 kg. ilość - 480 kg.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15331130-7, 15331133-8, 15331150-3

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 12
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Maksymalny termin płatności40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Zakład Karny
  42-580 Wojkowice, ul. Sobieskiego 298
  tel.: 322 961 600
  fax.: 32 769 75 75
  email: Wyślij email
  http://www.sw.gov.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z jedzenie.info.pl!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 17186 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.