google

  jedzenie, firmy spożywcze, branża spożywcza

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 20.05.2019
  1 USD
  3.8543
  -0.0002
  1 EUR
  4.2995
  -0.0077
  1 CHF
  3.8189
  -0.0007
  1 GBP
  4.9117
  -0.0156
  1 RUB
  0.0597
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Sukcesywna dostawa zestawów gotowych produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla niemowląt i małych dzieci
  • Region: dolnośląskie
  • Zamieszczono: 2019-03-08

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 522974-N-2019 z dnia 2019-03-08 r.

  Wrocławskie Centrum Integracji: Sukcesywna dostawa zestawów gotowych produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla niemowląt i małych dzieci
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  Projekt ,,Rodzice na start" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie: 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Centrum Integracji, krajowy numer identyfikacyjny 36330748000000, ul. Strzegomska   49 , 53-611  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 717823518, 71 782 35 16, e-mail ewa.zmuda@wci.wroclaw.pl, zofia.dombrowska@wci.wroclaw.pl, faks 717823512.
  Adres strony internetowej (URL): www.wci.wroclaw.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  http://bip.wci.wroclaw.pl/lista/zamowienia-publiczne-dostawy/


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  W formie pisemnej, osobiście w siedzibie zamawiajacego lub za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego
  Adres:
  WROCŁAWSKIE CENTRUM INTEGRACJI ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław - sekretariat


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa zestawów gotowych produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla niemowląt i małych dzieci
  Numer referencyjny: 1/03/2019/ZP
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Sukcesywna dostawa zestawów gotowych produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla niemowląt i małych dzieci. Projekt ,,Rodzice na start" - przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.2. Przedmiot zamówienia określony w punkcie 1 będzie realizowany w okresie: - od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:I. Zakup i sukcesywna dostawa gotowych produktów spożywczych dla uczestników projektu ,,Rodzice na start"Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa 140 zestawów składających się z gotowych produktów spożywczych, które są produktami specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla niemowląt i małych dzieci zgodnie z normami żywieniowymi dla dzieci w wieku do lat trzech, dla poszczególnych etapów życia dzieci:- etap 1 - 4 - 5 miesięcy życia- etap 2 - 6 - 8 miesięcy życia- etap 3 - 9 - 11 miesięcy życia- etap 4 - od 12 miesiąca życia W skład każdego zestawu wchodzić będą następujące produkty:- 100 sztuk gotowych dań obiadowych (nie zupek) wybranych z katalogu dostępnych produktów dla poszczególnych etapów życia, o gramaturze: dla 1 etapu życia: min. 130 g, dla 2, 3 oraz 4 etapu życia: min. 190 g- 100 sztuk gotowych deserków (przeciery owocowe, deserki owocowe, musy owocowe, deser jogurtowy) wybranych z katalogu dostępnych produktów dla poszczególnych etapów życia, o gramaturze: dla 1 etapu życia: min. 120 g, dla 2, 3 oraz 4 etapu życia: min. 160 g- 100 sztuk butelek 100% soku wybranych z katalogu dostępnych produktów dla poszczególnych etapów życia, o gramaturze: 200 ml - 300 mla) Produkty muszą spełniać normy ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 136, poz. 914).b) Produkty muszą pochodzić od znanych producentów, którzy dają gwarancje jakości.c) Produkty muszą być dostarczane w oryginalnych, hermetycznie zamkniętych opakowaniach.d) Produkty muszą mieć co najmniej 6 miesięcy terminu ważności do spożycia, liczone od dnia dostawy.e) Zamówienia zestawów będą składane na Formularzu zamówień, 1 raz w miesiącu z podziałem na poszczególne lokalizacje punktów opieki dziennej:- w okresie kwiecień - wrzesień 2019 r. - 5 lokalizacji, łącznie max. 30 zestawów (5 lokalizacji x 6 miesięcy)- w okresie październik - grudzień 2019 r. - 10 lokalizacji, łącznie max. 30 zestawów (10 lokalizacji x 3 miesiące)- w okresie styczeń - sierpień 2020 - 10 lokalizacji, łącznie max. 80 zestawów 10 lokalizacji x 8 miesięcy)f) Liczba zamawianych zestawów w danym miesiącu zależeć będzie od liczby funkcjonujących punktów opieki dziennej oraz liczby przebywających w nim dzieci. g) Terminy i miejsce dostawy zestawów: od poniedziałku do piątku w przedziale godzinowym między 9.00 - 15.00 (lub innej godzinie - po uzgodnieniu z Zamawiającym) do miejsc wskazanych przez Zamawiającego (do maksymalnie 10 punktów w granicach miasta Wrocław). Odbioru zamówienia dokona osoba upoważniona przez Zamawiającego. Zamawiający informuje jednocześnie, iż punkty opieki dziennej, będą znane dopiero na etapie realizacji zadania (po wszczęciu procedur i wyborze punktów). Punktem pierwszej dostawy zamówionych zestawów będzie siedziba Zamawiającego. h) Maksymalny czas dostawy od złożenia zamówienia przez Zamawiającego do jego dostarczenia pod wskazany adres wynosi maksymalnie 5 dni roboczych.i) Wykonawca uwzględnia dostawy poszczególnych zestawów w danym miesiącu zgodnie ze składanymi zamówieniami Zamawiającego na poszczególne lokalizacje punków opieki dziennej. j) Okres realizacji zamówienia: dnia podpisania umowy do 31.08.2020r., k) Maksymalna ilość zestawów: 140 zestawów. l) Cena zestawu winna zawierać również koszt dowozu zestawu.m) Wykonawca wraz z ofertą będzie zobowiązany do przedstawienia katalogu produktów w ramach którego Zamawiający będzie dokonywał zamówienia (Załącznik Nr 8). W katalogu produktów Wykonawca musi wskazać co najmniej:- 7 różnych dań obiadowych dla etapu 1 (np. obiadek Indyk z dynią i ziemniaczkami)- 7 różnych dań obiadowych dla etapu 2 (np. makaron z rybą morską i brokułami)- 7 rożnych dań obiadowych dla etapu 3 (np. Kluseczki z pomidorami i cielęciną)- 10 różnych dań obiadowych dla etapu 4 (np. Obiadek Junior Risotto z indykiem, spaghetti po bolońsku)- 7 różnych deserków dla etapu 1 (np. deserek śliwki z jabłkami)- 10 różnych deserków dla etapu 2 (np. deserek jabłko, banan, truskawka)- 7 różnych deserków dla etapu 3 oraz 4 (np. moje śniadanko musli z truskawkami i jogurtem, deserek jabłko banan z biszkoptem)- 5 różnych 100% soków dla etapu 1 (np. sok 100% czerwone owoce)- 7 różnych 100% soków dla etapu 2 oraz 3 oraz 4 (np. sok 100% jabłko, Junior 100% sok jabłko)n) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania wybranych przez siebie produktów z przedstawionego przez Wykonawcę katalogu produktów w ramach jednego zestawu dla poszczególnych lokalizacji punktów opieki dziennej. o) Rozliczenia finansowe wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będą na podstawie ilości dostarczonych zestawów. p) Wynagrodzenie za sukcesywne wykonanie przedmiotu umowy będzie wypłacane wykonawcy w terminie do 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej Faktury wraz z zestawieniem ilościowym wydawanych produktów, za każdy miesiąc osobno.q) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wystąpić z propozycją wcześniejszego rozliczenia zestawów w danym miesiącu.

  II.5) Główny kod CPV: 15800000-6
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  15884000-8
  15321000-4
  15322000-1


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-08-31
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2020-08-31

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, tj. Zamawiający uzna spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej dwie dostawy, obejmujące świadczenie dostaw o wartości co najmniej 2000,00 zł brutto każda (słownie: dwa tysiące złotych brutto). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie wykazu usług, wskazanych w Załączniku Nr 7.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu orazb) brak podstaw wykluczenia? określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ i w ustawie oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126), zwanym dalej też rozporządzeniem w sprawie dokumentów.2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający żąda złożenia:? wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 7 do SIWZ.3) Jeżeli, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, są nadal wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.4) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Przykład Wzoru Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.5) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający żąda złożenia:wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 7 do SIWZ.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 7 do SIWZ.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.2. Zamawiający ustala wadium w wysokości: 2000,00 złotych 1.Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804).2. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:40 1020 5226 0000 6202 0613 3831z dopiskiem ,,Przetarg nieograniczony - ,,Sukcesywna dostawa zestawów gotowych produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla niemowląt i małych dzieci" 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym.5. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie (zaleca się nie wpinać na trwale tego dokumentu do całości oferty). W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (WCI) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek WCI, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu WCI, albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu WCI z żądaniem zapłaty).6. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie.7. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena oferty brurtto60,00
  Okres przydatności produktów do spożycia 40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku:1) zmiany przepisów prawnych powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na realizację umowy,2) zmian formalno-organizacyjnych, mających wpływ na realizację umowy,3) zmiany w zakresie zmniejszenia lub rezygnacji z części przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach:a) niemożliwości realizacji części przedmiotu zamówienia ze względów technologicznych, technicznych,b) zmian związanych z aktualizacją zapisów RPO WD 2014-2020, c) zmiany wytycznych/interpretacji/zaleceń instytucji związanych z realizacją przedmiotu umowy, d) zmiany wytycznych dotyczących RPO WD 2014-2020, e) zmiany w dokumentach programowych (unijnych lub krajowych) związanych z perspektywą finansową UE 2014-2020,f) zmiany w umowach zawartych przez Zamawiającego z innymi stronami, powodujące iż realizacja części przedmiotu umowy nie będzie konieczna.W tym przypadku nastąpi zmniejszenie łącznej wartości zamówienia o wartość nie wykonanych zadań, biorąc pod uwagę pomniejszenie o ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w ofercie, dotyczące każdego z elementów składowych zamówienia.3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana danych teleadresowych. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony.4. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.5. W przypadku zmian formalno-organizacyjnych, Zamawiający wprowadzi zmianę danych do umowy aneksem.6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.7. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) i art. 140 ust. 3 stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-03-18, godzina: 09:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Wrocławskie Centrum Integracji
  53-611 Wrocław, Strzegomska 49
  tel.: 717823518, 71 782 35 16
  fax.: 717823512
  email: Wyślij email
  http://www.wci.wroclaw.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z jedzenie.info.pl!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 17492 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.