google

  jedzenie, firmy spożywcze, branża spożywcza

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 20.05.2019
  1 USD
  3.8543
  -0.0002
  1 EUR
  4.2995
  -0.0077
  1 CHF
  3.8189
  -0.0007
  1 GBP
  4.9117
  -0.0156
  1 RUB
  0.0597
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa warzyw i owoców dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
  • Region: kujawsko-pomorskie
  • Zamieszczono: 2019-03-11

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 523879-N-2019 z dnia 2019-03-11 r.

  Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy: Dostawa warzyw i owoców dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, krajowy numer identyfikacyjny 90585370000000, ul. ul. Glinki  86 , 85-861  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 498 400, e-mail sppspbydgoszcz@straz.gov.pl, faks .
  Adres strony internetowej (URL): www.sppsp.bydgoszcz.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.sppsp.bydgoszcz.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  pocztą
  Adres:
  Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy, ul. Glinki 86


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa warzyw i owoców dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
  Numer referencyjny: SPT.2370.2.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz oraz Tylna Góra gmina Koronowo (ok.30% szacowanej ilości asortymentu) zgodnie z wykazem przedstawionym w załączniku nr 6, 7, 8 i 9 do SIWZ. Podane ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie i nie muszą być zakupione w całości. Miejsce dostawy: Bydgoszcz ul. Glinki 86 oraz Tylna Góra gmina Koronowo (ok. 30% z szacowanej ilości asortymentu).

  II.5) Główny kod CPV: 03212100-1
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  15331142-4
  03221430-9
  03221113-1
  03221113-1
  03221420-6
  03221410-3
  03221112-4
  03221270-9
  03221310-2
  03221230-7
  03221260-6
  03221111-7
  03221240-0
  03221240-0
  03221240-0
  03221110-0
  03221300-9
  03221110-0
  03212200-2
  03221000-6
  03221100-7
  03221250-3
  03221100-7
  03221320-5
  03221300-9
  03221300-9
  03222322-6
  03222321-9
  03222111-4
  03222118-3
  03222240-7
  03222220-1
  03222332-9
  03222341-5
  03222210-8
  03222313-0
  03222230-4
  03222334-3
  03322110-7
  03322110-7
  03322110-7
  03222113-8
  03222112-1
  03222250-0
  03222323-3
  03222331-2
  15331170-9
  15896000-5
  15331400-1
  15332400-8
  15332200-6
  15332410-1
  15321000-4
  15530000-2


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-03-31
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2020-03-31

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego stosowanie systemu HACCP
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający wymaga dostarczenia wykazu samochodów posiadających decyzję właściwego organu dopuszczającego pojazdy do przewozu żywności
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wymagany oryginał dokumentu lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Wymagany oryginał dokumentu lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia.3 Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu Wymagany oryginał dokumentu lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1. Wypełniony formularz ofertowy. Wzór stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji. Wymagany oryginał dokumentu.2. Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 25a ust. 1 ustawy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji. Wymagany oryginał dokumentu.3. Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 25a ust. 1 ustawy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania. Wzór stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji. Wymagany oryginał dokumentu.4. Wykaz asortymentu. Wzór stanowi załącznik nr 6 ,7,8 i 9 do specyfikacji. Wymagany oryginał dokumentu.5. Pełnomocnictwo jeśli jest wymagane. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie do podpisywania dokumentów przetargowych nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji. Wymagany oryginał dokumentu.2. Dokument potwierdzający stosowanie systemu HACCP. Dokumentem tym może być jeden z niżej wymienionych:- certyfikat wydany przez firmy posiadające akredytację i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacji z siedzibą w Warszawie oraz krajowej organizacji akredytacyjnej dla danego kraju,- zaświadczenie wydane przez właściwego terytorialnie Powiatowego Inspektora Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej,- oświadczenie Wykonawcy.Wymagany oryginał dokumentu lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.3. Wykaz samochodów posiadających decyzję właściwego organu dopuszczającego pojazdy do przewozu żywności. Wymagany oryginał dokumentu lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena oferty60,00
  Gotowość realizacji zamówień interwencyjnych40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie i na poniższych warunkach:1. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybierania szacowanej ilości towaru określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.2. W przypadku wyczerpania przed końcem realizacji umowy ilości w poszczególnym asortymencie określonym w umowie, Wykonawca przewiduje możliwość dodatkowego zakupu tego asortymentu do końca realizacji umowy. W takiej sytuacji warunki dostawy nie ulegną zmianie, a wartość dodatkowych dostaw nie może przekroczyć kwoty uwzględnionej w umowie. Działanie takie nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.3. Na pisemny wniosek Wykonawcy, uzasadniający podwyżkę cen wynikającą z sytuacji rynkowej (w tym również zmianę stawki podatku VAT), Zamawiający może wyrazić zgodę na ich zmianę. Na tę okoliczność zostanie sporządzony i podpisany przez Strony aneks do umowy.4. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie stosował ceny sprzedaży na aktualny dzień niższe niż przedstawione w załączniku nr 1 to zobowiązany jest je stosować w stosunku do Zamawiającego (również w przypadku zmiany stawki podatku VAT).5. Zmiany producenta lub gramatury dostarczonego towaru na wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że oferowany asortyment będzie takiej samej lub lepszej jakości oraz w tej samej cenie, a Wykonawca uzasadni konieczność dokonania takiej zmiany. W przypadku zgody na zmianę gramatury masa towaru musi mieścić się w przedziale zawartym w specyfikacji, a cena nie może ulec zmianie.6. Terminu realizacji przedmiotu zamówienia - gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na termin realizacji, a których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy.7. Inne niekorzystne dla Zamawiającego zmiany umowy dopuszczalne są tylko wówczas, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie dostaw przez Wykonawcę byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami, albo groziłoby mu rażącą stratą, czego nie przewidywał on przy zawarciu umowy.8. Zmiany umowy polegające na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy).9. Sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona.10. Zaistnienia omyłki pisarskiej, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia oraz powstania niejasności lud rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jej jednoznacznej interpretacji.11. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, są uprawieniem Zamawiającego, nie zaś jego obowiązkiem. Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia i zasadności jej wprowadzenia.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-03-19, godzina: 10:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Warzywa świeże
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz oraz Tylna Góra gmina Koronowo (ok.30% szacowanej ilości asortymentu) zgodnie z wykazem przedstawionym w załączniku nr 6 do specyfikacji. Podane ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie i nie muszą być zakupione w całości.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03212100-1, 03212100-1, 15331142-4, 03221430-9, 03221113-1, 03221113-1, 03221420-6, 03221410-3, 03221112-4, 03221270-9, 03221310-2, 03221230-7, 03221260-6, 03221111-7, 03221240-0, 03221240-0, 03221240-0, 03221110-0, 03221300-9, 03221110-0, 03212200-2, 03221000-6, 03221100-7, 03221250-3, 03221100-7, 03221320-5, 03221300-9, 03221300-9

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2020-03-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena oferty60,00
  Gotowość realizacji zamówień interwencyjnych40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Owoce świeże
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz oraz Tylna Góra gmina Koronowo (ok.30% szacowanej ilości asortymentu) zgodnie z wykazem przedstawionym w załączniku nr 7 do specyfikacji. Podane ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie i nie muszą być zakupione w całości
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03222322-6, 03222322-6, 03222321-9, 03222111-4, 03222118-3, 03222240-7, 03222220-1, 03222332-9, 03222341-5, 03222210-8, 03222313-0, 03222230-4, 03222334-3, 03322110-7, 03322110-7, 03322110-7, 03222113-8, 03222112-1, 03222250-0, 03222323-3, 03222331-2

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2020-03-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena oferty60,00
  Gotowość realizacji zamówień interwencyjnych40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3Nazwa: Warzywa mrożone
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz oraz Tylna Góra gmina Koronowo (ok.30% szacowanej ilości asortymentu) zgodnie z wykazem przedstawionym w załączniku nr 8 do specyfikacji. Podane ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie i nie muszą być zakupione w całości.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331170-9, 15331170-9, 15896000-5

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2020-03-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena oferty60,00
  Gotowość realizacji zamówień interwencyjnych 40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 4Nazwa: Warzywa konserwowe
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz oraz Tylna Góra gmina Koronowo (ok.30% szacowanej ilości asortymentu) zgodnie z wykazem przedstawionym w załączniku nr 9 do specyfikacji. Podane ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie i nie muszą być zakupione w całości
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331400-1, 15331400-1, 15332400-8, 15332200-6, 15332410-1, 15321000-4, 15530000-2

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2020-03-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena oferty60,00
  Gotowość realizacji zamówień interwencyjnych40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
  85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 86
  tel.: 523 498 400
  email: Wyślij email
  http://www.sppsp.bydgoszcz.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z jedzenie.info.pl!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 18291 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.