google

  jedzenie, firmy spożywcze, branża spożywcza

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 20.05.2019
  1 USD
  3.8543
  -0.0002
  1 EUR
  4.2995
  -0.0077
  1 CHF
  3.8189
  -0.0007
  1 GBP
  4.9117
  -0.0156
  1 RUB
  0.0597
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa herbaty i cukru dla pracowników Spółki z podziałem na 2 części: Część 1 dostawa herbaty Częśc 2 dostawa cukru
  • Region: śląskie
  • Zamieszczono: 2019-03-12

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 523813-N-2019 z dnia 2019-03-12 r.

  Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.: Dostawa herbaty i cukru dla pracowników Spółki z podziałem na 2 części: Część 1 dostawa herbaty Częśc 2 dostawa cukru
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu
  Dostawa herbaty i cukru dla pracowników Spółki z podziałem na 2 części: Część 1 dostawa herbaty Częśc 2 dostawa cukru

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., krajowy numer identyfikacyjny 27150669500000, ul. ul. Wojewódzka  19 , 40-026  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 326 038 861, e-mail zamowienia@gpw.katowice.pl, faks 326 038 614.
  Adres strony internetowej (URL): www.gpw.katowice.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Zamawijący udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php (przekierowanie na Platformę poprzez link https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl)


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php (przekierowanie na Platformę poprzez link https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl)


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Tak
  adres
  https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  w formie pisemnej
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Adres:
  siedziba Zamawijącego przy ulicy Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówien Publicznych, pok. 32B. Dopuszcza sie składanie ofert drogą pocztową.


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa herbaty i cukru dla pracowników Spółki z podziałem na 2 części: Część 1 dostawa herbaty Częśc 2 dostawa cukru
  Numer referencyjny: OZ/322/14/2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  2


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa herbaty czarnej ekspresowej .Dostawa herbaty czarnej ekspresowej (saszetki z zawieszką). Skład 98%-100% herbata czarna np. Tylos Finest Ceylon, Lipton, Teekane lub równoważna. Przez produkt równoważny należy rozumieć produkt, który będzie posiadał zawartość procentową herbaty czarnej w zakresie od 98% do 100%.Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania, iż oferowany produkt spełnia parametry równoważne podane przez Zamawiającego. Jeśli na etykiecie opakowania nie będzie widniał skład herbaty, wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy dołączy odrębnym dokumentem informacje z których wynikać będzie % skład herbaty w oferowanym produkcie.Ilość: 3131 opakowań.Opakowanie: pudełko po 100 saszetek z zawieszką każda, fabrycznie foliowane z widoczną datą przydatności do spożycia oraz etykietą.Waga netto opakowania 200g.Data przydatności do spożycia nie może być krótsza niż rok od daty dostawy.Część 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa cukru białego kryształu w opakowaniu 1kg. Ilość: 6262 opakowań po 1 kg.Opakowanie: trwała torebka papierowa, szczelnie zamknięta w sposób powszechnie oferowany na rynku. Każde 10 sztuk opakowań powinno być ze sobą złączone za pomocą folii bądź papieru pakowego zapobiegającemu dostaniu się wilgoci.Termin przydatności do spożycia minimum 1 rok od daty dostawy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ w zakresie Części 1 oraz Załącznik nr 3A do SIWZ w zakresie Części 2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ w zakresie Części 1 oraz Załącznik nr 4A do SIWZ w zakresie Części 2.

  II.5) Główny kod CPV: 15860000-4
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  15831000-2


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-11
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2019-10-11

  II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie na każdą część należy zrealizować w terminie: do 11 października 2019 r. przy czym:I partia w terminie 2 tygodnie od podpisania umowy.II partia od 10 czerwca do 14 czerwca 2019 r.III partia od 7 października do 11 października 2019 r.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Nie dotyczy
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania w/w warunku.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania w/w warunku.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Nie dotyczy

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Nie dotyczy
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  Nie dotyczy

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  Nie dotyczy

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia do oferty należy dołączyć:1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w Rozdziale XII pkt 1 SIWZ - zgodne z Załącznikiem nr 2 albo nr 2A do SIWZ.1.2 W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej oraz Platformie przetargowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.2. Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą.2.1. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie określonej w Rozdziale X ust. 1 lit. b) SIWZ. 2.2. Oświadczenie Wykonawcy, że Wykonawca zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia i z załączonym wzorem umowy - Załącznik nr 4 albo nr 4A do SIWZ oraz że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty - zgodnie z załącznikiem nr 1 albo nr 1A do SIWZ.2.3. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.1)dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną lub członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Oferta na Część 1 musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).Oferta na Część 2 - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 1.1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:- pieniądzu,- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,- gwarancjach bankowych,- gwarancjach ubezpieczeniowych,- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 110).1.2. Termin wnoszenia wadium upływa wraz terminem składania ofert, wskazanym w Rozdziale XXII p.1 i 2 SIWZ.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr bankowy: PKO Bank Polski nr 96 1020 2498 0000 8502 0429 6521 z dopiskiem ,,Wadium do postępowania nr OZ/322/14/2019,,Uwaga : Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. Pozostałe uregulowania dot. wadium, zgodnie z zapisami Rozdziału XVII SIWZ.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena ofertowa100,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi w Załącznikach nr 4 i 4A do SIWZ. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2)-6) Ustawy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-03-21, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > PL
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: dostawa herbaty
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa herbaty czarnej ekspresowej .Dostawa herbaty czarnej ekspresowej (saszetki z zawieszką). Skład 98%-100% herbata czarna np. Tylos Finest Ceylon, Lipton, Teekane lub równoważna. Przez produkt równoważny należy rozumieć produkt, który będzie posiadał zawartość procentową herbaty czarnej w zakresie od 98% do 100%.Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania, iż oferowany produkt spełnia parametry równoważne podane przez Zamawiającego. Jeśli na etykiecie opakowania nie będzie widniał skład herbaty, wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy dołączy odrębnym dokumentem informacje z których wynikać będzie % skład herbaty w oferowanym produkcie.Ilość: 3131 opakowań.Opakowanie: pudełko po 100 saszetek z zawieszką każda, fabrycznie foliowane z widoczną datą przydatności do spożycia oraz etykietą.Waga netto opakowania 200g.Data przydatności do spożycia nie może być krótsza niż rok od daty dostawy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ w zakresie Części 1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ w zakresie Części 1.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15860000-4,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-10-11
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena ofertowa100,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: dostawa cukru
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa cukru białego kryształu w opakowaniu 1kg. Ilość: 6262 opakowań po 1 kg.Opakowanie: trwała torebka papierowa, szczelnie zamknięta w sposób powszechnie oferowany na rynku. Każde 10 sztuk opakowań powinno być ze sobą złączone za pomocą folii bądź papieru pakowego zapobiegającemu dostaniu się wilgoci.Termin przydatności do spożycia minimum 1 rok od daty dostawy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3A do SIWZ w zakresie Części 2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy - Załącznik nr 4A do SIWZ w zakresie Części 2.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15831000-2,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-10-11
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena ofertowa100,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
  40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
  tel.: 326 038 861
  fax.: 326 038 614
  email: Wyślij email
  http://www.gpw.katowice.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z jedzenie.info.pl!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 18730 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.