google

  jedzenie, firmy spożywcze, branża spożywcza

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 20.05.2019
  1 USD
  3.8543
  -0.0002
  1 EUR
  4.2995
  -0.0077
  1 CHF
  3.8189
  -0.0007
  1 GBP
  4.9117
  -0.0156
  1 RUB
  0.0597
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawy artykułów mleczarskich dla OSSW w Kulach oraz Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie
  • Region: śląskie
  • Zamieszczono: 2019-03-12

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 523771-N-2019 z dnia 2019-03-12 r.

  Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach: Dostawy artykułów mleczarskich dla OSSW w Kulach oraz Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, krajowy numer identyfikacyjny 00067518100000, ul. Kule  2 , 42-110  Popów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 034 3104030, e-mail dil_kule@sw.gov.pl, faks 034 3103653.
  Adres strony internetowej (URL): www.sw.gov.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  http://www.zp.sw.gov.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  oferty należy złożyć w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego
  Adres:
  Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Kule 2, 42-110 Popów, Pokójnr 3 sekretariat pawilon "Liswarta"


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy artykułów mleczarskich dla OSSW w Kulach oraz Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie
  Numer referencyjny: OSK-DKW.2232.5.2019.MS
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 1 są - dostawy artykułów mleczarskich dla OSSW w Kulachzadanie nr 1: L.P Nazwa artykułu j. m Ilość1 Margaryna kg 150.2 Serek homogenizowany z twarogu odtłuszczonego, typu "Danio" lub równoważny kg 200.3 Mleko l 1200.4 Mleko zagęszczone niesłodzone kg 2.5 Mleko w kartonie 2% tłuszczu bez środków konserwujących l 200.6 Śmietana kg 300.7 Śmietanka do kawy l 2.8 Masło kg 800.9 Serek bez cukru ziarnisty, typu "Wiejski" lub równoważny kg 250.10 Serek do chleba o różnych smakach, typu "Kanapkowy" lub równoważny kg 180.11 Twaróg półtłusty kg 700.12 Ser topiony kg 140.13 Ser feta kg 50.14 Ser żółty, typu holenderskiego / Gouda lub Edamski/ lub równoważny kg 500.15 Ser żółty wędzony, typu "rolada ustrzycka" lub równoważny kg 150.16 Serek homogenizowany z twarożku odtłuszczonego z witaminami, typu "Bakuś" lub równoważny kg 150.17 Serek homogenizowany chudy kg 200.18 Jogurt naturalny bez cukru kg 150.19 Jogurt owocowy kg 400.Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 2 są - dostawy artykułów mleczarskich dla OSSW w Kulach OZ Sulejów L.P Nazwa artykułu j. m Ilość1 Margaryna kg 452 Serek homogenizowany kg 1203 Deser mleczny kg 1204 Pudding kg 1205 Mleko l 15006 Śmietana kg 2107 Masło kg 6008 Twaróg półtłusty kg 1209 Twaróg sernikowy kg 12010 Serek bez cukru ziarnisty kg 20011 Serek do chleba kg 9012 Serek włoski typu Capri lub równoważny kg 4013 Ser topiony- krążki kg 5014 Ser topiony- prostokąt kg 6015 Ser topiony - plastry kg 5016 Ser typu feta lub równoważny kg 3017 Ser żółty typu gouda lub równoważny kg 24018 Ser żółty z przyprawami pełnotłusty kg 24019 Ser żółty typu salami lub równoważny kg 24020 Ser żółty wędzony typu rolada ustrzycka lub równowazny kg 24021 Ser żółty wędzony kg 24022 Kefir kg 2023 Jogurt naturalny kg 21024 Jogurt owocowy kg 12025 Jogurt owocowy pitny l 12026 Maślanka l 50

  II.5) Główny kod CPV: 15500000-3
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  15431100-9
  15511210-8
  15512000-0
  15530000-2
  15542100-0
  15542200-1
  15542300-2
  15544000-3
  15551000-5
  15551310-1
  15551320-4
  15551500-0
  15500000-3
  15511200-5
  15542000-9


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  pln
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-03-30
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2020-03-30

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Za spełniających ten warunek Zamawiający uzna wykonawców, którzy wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują dostawy artykułów mleczarskich, niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia, przez co zamawiający rozumie realizację w okresie trzech ostatnich lat minimum dwóch dostaw dla jednej części zamówienia (o określonej wartości sumarycznej dla każdej z dwóch dostaw przewidzianej dla danego zadania).
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Wykazu wykonanych dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.2. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wypełniony i podpisany formularz cenowy w zakresie zadania od 1 do 2 - załącznik nr 2 do SIWZ.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  Nie
  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Nie
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  Nie
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  Nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  Nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Najkrótszy czas wymiany wadliwego towaru30,00
  Termin płatności10,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-03-21, godzina: 09:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > ofertę należy sporządzić w języku polskim
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Dostawy artykułów mleczarskich dla OSSW w Kulach
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Margaryna 15431100-9 Margaryna mleczna do gotowania, smażenia i pieczenia, zawartość tłuszczu roślinnego 65-80 %. Opakowanie jednostkowe bezpośrednio folia aluminiowa, pośrednie - karton papierowy, waga 225- 250g. Termin przydatności do spożycia 60 dni liczony od dnia dostawy. kg 150.2 Serek homogenizowany z twarogu odtłuszczonego, typu "Danio" lub równoważny. 15500000-3 Twaróg odtłuszczony, różne smaki. Opakowanie jednostkowe kubek z tworzywa sztucznego, poj. 140 - 150 g, termin przydatności do spożycia min. 14 dni liczony od dnia dostawy. kg 200.3 Mleko 15511000-3 Wygląd i barwa jednolita, smak i zapach czysty bez obcych posmaków i zapachów, barwa jasnokremowa, konsystencja płynna. Mleko normalizowane, pasteryzowane, zawartość tłuszczu 2%, zawartość białka 3%. Opakowanie bezpośrednie: folia, lub butelka plastikowa o poj. 900-1000ml. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 5 dni od dnia dostawy. l 1200.4 Mleko zagęszczone niesłodzone 15511200-5 Mleko zagęszczone, niesłodzone sterylizowane. Zawiera 25% suchej masy całkowitej w tym:7,5% tłuszczu oraz 17,5% suchej masy beztłuszczowej. Stosuje się do kawy, herbaty, kakao, oraz do celów kulinarnych. Waga jedn. 500g. kg 2.5 Mleko w kartonie 2% tłuszczu bez środków konserwujących 15511210-8 Mleko UHT, o zawartości 2% tłuszczu, bez środków konserwujących. Opakowanie jednostkowe - karton o poj. 0,2-1 litr, termin przydatności do spożycia min. 4 miesiące liczony od dnia dostawy. l 200.6 Śmietana 15512000-0 Śmietana słodka 18 %,opakowanie jednostkowe kubek z tworzywa sztucznego, poj. 180 - 250g, termin przydatności do spożycia min. 14 dni liczony od dnia dostawy. kg 300.7 Śmietanka do kawy 15512100-1 Śmietanka o zawartości tłuszczu 10 %. poj. 10ml 1 kubeczek x 10 szt. w opakowaniu zbiorczym. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni od dnia dostawy. l 2.8 Masło 15530000-2 Kostka starannie uformowana, smak lekko kwaśny, mlekowy, lekki posmak pasteryzacji, lekko tłuszczowy. Barwa jednolita, o zawartości tłuszczu nie mniej niż 82%, Opakowanie bezpośrednie to folia aluminiowa, pośrednie - karton papierowy, waga nie mniej niż 200g. Termin przydatności do spożycia do 30 dni liczony od dnia dostawy. kg 800.9 Serek bez cukru ziarnisty, typu "Wiejski" lub równoważny. 15542000-9 Serek ziarnisty o różnych dodatkach smakowych (szczypiorek, koperek, cebula). Opakowanie jednostkowe kubek z tworzywa sztucznego, poj. 150-200g; termin przydatności do spożycia min. 10 dni liczony od dnia dostawy. kg 250.10 Serek do chleba o różnych smakach, typu "Kanapkowy" lub równoważny. 15542000-9 Serek do chleba o różnych dodatkach smakowych (zioła, szczypiorek, śmietana). Opakowanie jednostkowe kubek z tworzywa sztucznego, poj. 90 -100g; termin przydatności do spożycia min. 10 dni liczony od dnia dostawy. kg 180.11 Twaróg półtłusty 15542100-0 Twaróg półtłusty krajanka, o smaku kwaśnym. Zawartość tłuszczu 4,0-4,5 %, pakowany w pergamin. Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 7 dni od dnia dostawy. kg 700.12 Ser topiony 15542200-1 Ser topiony naturalny kremowy; barwa naturalna; smak i zapach: charakterystyczny dla sera naturalnego klasy I, z którego wyprodukowano ser topiony, ze swoistym posmakiem topnienia w kształcie trójkąta o masie 22,5g - 25g. w opakowaniu 180 - 200 g; o różnych smakach i dodatk. np. z dodatkiem szynki, papryki, czosnku, pieczarek, ziół, szczypiorku. Zawartość tłuszczu w suchej masie nie mniej niż 27%. Termin przydatności do spożycia min. 60 dni od dnia dostawy kg 140.13 Ser feta 15542300-2 Ser feta sałatkowo - kanapkowy. Serek miękki solankowy, pełnotłusty, z mleka pasteryzowanego ok. 45% tłuszczu w suchej masie. Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 10 dni od dnia dostawy Opakowanie - karton 260 - 300g. kg 50.14 Ser żółty, typu holenderskiego / Gouda lub Edamski/ lub równoważny. 15544000-3 Ser podpuszczkowy dojrzewający wyprodukowany z mleka pasteryzowanego o ustalonej zawartości tłuszczu z dodatkiem szczepionek kultur mezofilnych i podpuszczki, w blokach typu holenderskiego o bokach lekko wypukłych i zaokrąglonych, o barwie jasnożółtej, smak i zapach delikatny, łagodny, miąższ w miarę miękki, elastyczny, jednolity w całej masie., o terminie przydatności do spożycia do 90 dni od daty produkcji. Opakowanie : woreczek z folii termokurczliwej, waga do 4 kg. kg 500.15 Ser żółty wędzony, typu "rolada ustrzycka" lub równoważny. 15544000-3 Walec o średnicy 7 cm. Zawartość tłuszczu 45% w suchej masie; pakowany próżniowo; widoczne ślady siatki; masa około 300-1000g. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od dnia dostawy. Wędzony w sposób naturalny kl. I kg 150.16 Serek homogenizowany z twarożku odtłuszczonego z witaminami, typu "Bakuś" lub równoważny. 15551000-5 Serek homogenizowany o różnych smakach z twarożku odtłuszczonego , poj. 90 - 100g z witaminami A,D,E. Opakowanie - kubek z tworzywa sztucznego. Termin przydatności do spożycia min. 14 dni liczony od dnia dostawy. kg 150.17 Serek homogenizowany chudy 15551000-5 Serek chudy z mleka pasteryzowanego, różne smaki, opakowanie jednostkowe kubek z tworzywa sztucznego, poj.140 - 150g, termin przydatności do spożycia min. 14 dni liczony od dnia dostawy. kg 200.18 Jogurt naturalny bez cukru 15551310-1 Jogurt naturalny bez cukru. Opakowanie jednostkowe - kubek z tworzywa sztucznego, poj. 150- 200g. Termin przydatności do spożycia min. 14 dni liczony od dnia dostawy. kg 150.19 Jogurt owocowy 15551320-4 Konsystencja jednolita, kremowa bez grudek, lekko luźna z widocznymi kawałkami owoców użytych do produkcji /wsad owoców od 4,5 - 2,5 %/; barwa naturalna charakterystyczna dla użytych owoców ; smak i zapach: czysty, łagodny, słodko - kwaśny, smakowo właściwy dla owoców będących składnikiem jogurtu. Zawartość tłuszczu w suche masie nie mniej niż 1,5 - 2,5%. Różne smaki owocowe, poj.100-150g. Opakowanie jednostkowe- kubek z tworzywa sztucznego. Termin przydatności do spożycia min. 14 dni liczony od dnia dostawy. kg 400.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3, 15431100-9, 15511200-5, 15511210-8, 15512000-0, 15512100-1, 15530000-2, 15542200-1, 15542300-2, 15544000-3, 15551310-1, 15551320-4

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2020-03-30
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Najktótszy czas wymiany wadliwego towaru30,00
  Termin płatności10,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Dostawy artykułów mleczarskich dla OSSW w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Margaryna 15431100-9 Margaryna mleczna do gotowania, smażenia i pieczenia, zawartość tłuszczu roślinnego nie mniej niż 65% nie więcej niż 80 %. Opakowanie jednostkowe bezpośrednio folia aluminiowa, pośrednie - karton papierowy, waga ok. 225-250g. Termin przydatności do spożycia 60 dni liczony od dnia dostawy. kg 452 Serek homogenizowany 15500000-3 Serek chudy z mleka pasteryzowanego, różne smaki. Opakowanie jednostkowe, kubek z tworzywa sztucznego, poj. ok.150g. Termin przydatności do spożycia min. 14 dni liczony od dnia dostawy. kg 1203 Deser mleczny 15500000-3 Deser mleczny z kaszą manną lub ryżem o różnych smakach; smak i zapach: czysty, łagodny, słodko-kwaśny, smakowo właściwy dla zawartego składnika. Opakowanie jednostkowe ok.150-200g, kubek z tworzywa sztucznego. Termin przydatności do spożycia: nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy. kg 1204 Pudding 15500000-3 Deser o konsystencji budyniu, o smakach: waniliowy, czekoladowy, waniliowo - czekoladowy, składniki: mleko, cukier, skrobia modyfikowana, substancje zagęszczające, barwniki. Opakowanie jednostkowe ok.150g, kubek z tworzywa sztucznego. Termin przydatności do spożycia: nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy. kg 1205 Mleko 15511210-8 Mleko UHT o zawartości 2 % tłuszczu. Wygląd i barwa jednolita, smak i zapach czysty bez obcych posmaków i zapachów, barwa jasnokremowa, konsystencja płynna. Opakowanie jednostkowe: karton z laminatu wielowarstwowego , o poj. 1l. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 90 dni od dnia dostawy. l 15006 Śmietana 15512000-0 Śmietana o zawartości tłuszczu 12%, opakowanie jednostkowe: kubek z tworzywa sztucznego, poj. ok. 400-500g, termin przydatności do spożycia min. 14 dni liczony od dnia dostawy. kg 2107 Masło 15530000-2 Kostka starannie uformowana, smak lekko kwaśny, mlekowy, lekki posmak pasteryzacji, lekko tłuszczowy. Barwa jednolita, o zawartości tłuszczu nie mniej niż 80%. Opakowanie bezpośrednie to folia aluminiowa, opakowanie pośrednie - karton papierowy, waga ok. 200 g. Termin przydatności do spożycia do 30 dni liczony od dnia dostawy. kg 6008 Twaróg półtłusty 15542100-0 Twaróg półtłusty krajanka, o smaku kwaśnym. Zawartość tłuszczu ok. 4,0-4,5 %, o pakowany w pergamin, termin przydatności do spożycia min. 7 dni liczony od dnia dostawy. kg 1209 Twaróg sernikowy 15542100-0 Barwa jednolita, biała do lekko kremowej; smak i zapach: czysty, typowy dla twarożku, bez obcych zapachów, smak lekko kwaśny, lekko słonawy; konsystencja i struktura dobra do smarowania, jednolita w całej masie, bez grudek, lekko mączysty; pakowany hermetycznie w kubki o masie ok. 1kg . Termin przydatności do spożycia: nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy. kg 12010 Serek bez cukru ziarnisty 15542100-0 Serek ziarnisty o różnych dodatkach smakowych (szczypiorek, koperek, cebula) lub równoważny. Opakowanie jednostkowe kubek z tworzywa sztucznego, poj. ok. 150-200g; termin przydatności do spożycia min. 10 dni liczony od dnia dostawy. kg 20011 Serek do chleba 15542100-0 Serek do chleba termizowany. Skład: ser twarogowy, masło, żelatyna wieprzowa, możliwy wsad czosnku, ziół, papryki i ogórka. Opakowanie jednostkowe kubek z tworzywa sztucznego, poj. ok. 100-150 g. termin przydatności do spożycia min. 10 dni liczony od dnia dostawy. kg 9012 Serek włoski typu Capri lub równoważny. 15542200-1 Skład: serwatka, mleko pasteryzowane, sól spożywcza, kwas cytrynowy jako regulator kwasowości. Waga opakowania ok. 220-250g. Termin przydatności do spożycia: nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy. kg 4013 Ser topiony- krążki 15542200-1 Ser topiony naturalny kremowy; barwa naturalna; smak i zapach: charakterystyczny dla odpowiedniego sera naturalnego z którego wyprodukowano ser topiony, ze swoistym posmakiem topienia, w kształcie trójkąta o masie ok. 25 g, w opakowaniu ok. 200 g; dozwolone dodatki smakowe: papryka, czosnek, szynka, borowik, itp.: zawartość tłuszczu w suchej masie nie mniej niż 27%. Termin przydatności do spożycia: nie krótszy niż 60 dni od daty dostawy. kg 5014 Ser topiony- prostokąt 15542200-1 Ser topiony naturalny kremowy; barwa naturalna; smak i zapach: charakterystyczny dla odpowiedniego sera naturalnego klasy z którego wyprodukowano ser topiony, ze swoistym posmakiem topienia, w kształcie prostokąta o masie ok. 100-150 g., dozwolone dodatki smakowe: papryka, czosnek, szynka, borowik, itp.: zawartość tłuszczu w suchej masie nie mniej niż 27%. Termin przydatności do spożycia: nie krótszy niż 60 dni od daty dostawy. kg 6015 Ser topiony - plastry 15542200-1 Ser topiony naturalny kremowy; barwa naturalna; smak i zapach: charakterystyczny dla odpowiedniego sera naturalnego z którego wyprodukowano ser topiony, ze swoistym posmakiem topienia, dozwolone dodatki smakowe: papryka, czosnek, szynka, borowik, itp. Pakowane po 8 plastrów, oddzielnie każdy, w opakowaniu ok. 130-150 g, całość pakowana próżniowo. Termin przydatności do spożycia: nie krótszy niż 60 dni od daty dostawy. kg 5016 Ser typu feta lub równoważny. 15542300-2 Ser typu feta, sałatkowo - kanapkowy. Serek miękki solankowy, pełnotłusty, z mleka pasteryzowanego, nie mniej niż 12% tłuszczu w suchej masie. Opakowanie jednostkowe ok. 260-280g : pudełko kartonowe z laminatu wielowarstwowego. Termin przydatności do spożycia: nie krótszy niż 60 dni od daty dostawy. kg 3017 Ser żółty typu gouda lub równoważny. 15544000-3 Blok, o bokach lekko wypukłych i zaokrąglonych, szerokość ok. 10 , długość ok. 25 cm, o barwie jasnożółtej, smak i zapach delikatny, łagodny, miąższ w miarę miękki, elastyczny, jednolity w całej masie, zawartość tłuszczu w suchej masie nie mniej niż 45%, pakowany w folię termokurczliwą, o terminie przydatności do spożycia do 60 dni od daty produkcji. kg 24018 Ser żółty z przyprawami pełnotłusty 15544000-3 Kształt: walec o wymiarach: średnica ok. 8 cm, długość ok. 25 cm. Ser pełnotłusty , możliwy wsad: zioła, papryka, szynka; smak i zapach łagodny, aromatyczny, właściwy dla dodatku; konsystencja twarda-nadający się do krojenia, pakowany w folię termokurczliwą, zawartość tłuszczu w suchej masie nie mniej niż 45%. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 60 dni od daty dostawy. kg 24019 Ser żółty typu salami lub równoważny. 15544000-3 Kształt: walec o wymiarach: średnica ok. 8 cm, długość ok. 25 cm, barwa żółta, jednolita w całej masie; smak i zapach: łagodny, aromatyczny, lekko kwaśny, lekko pikantny; konsystencja: miąższ elastyczny, jednolity w całej masie, oczka okrągłe lub owalne wielkości ziarna ryżu lub małego grochu; zawartość tłuszczu w suchej masie nie mniej niż 45%; pakowany w folię termokurczliwą. Termin przydatności do spożycia: nie krótszy niż 60 dni od daty dostawy. kg 24020 Ser żółty wędzony typu rolada ustrzycka lub równoważny. 15544000-3 Walec o średnicy ok. 7 cm, długości ok.25 cm. Zawartość tłuszczu nie mniej niż 45% w suchej masie; pakowany próżniowo; widoczne ślady od siatki. Wędzony w sposób naturalny. Termin przydatności do spożycia: nie krótszy niż 60 dni od daty dostawy. kg 24021 Ser żółty wędzony 15544000-3 W bloku o długości ok. 30 cm i wysokości minimum 8 cm. Ser tłusty, wędzony, podpuszczkowy, dojrzewający o zawartość tłuszczu ok. 25%. Opakowanie z folii termokurczliwej. Termin przydatności do spożycia: nie krótszy niż 60 dni od daty dostawy. kg 24022 Kefir 15551000-5 Płyn jednolity w całej masie; barwa biała z odcieniem kremowym; konsystencja jednolita; smak i zapach: lekko kwaśny do kwaśnego, orzeźwiający, charakterystyczny dla kefiru; zawartość tłuszczu nie mniej niż 2%; opakowanie jednostkowe: kubki z folii polistyrenowej, zamykane przykrywką z folii aluminiowej o pojemności ok. 400-500 g. Termin przydatności do spożycia: nie krótszy niż 10 dni od daty dostawy. kg 2023 Jogurt naturalny 15551310-1 Jogurt naturalny bez cukru. Opakowanie jednostkowe - kubek z tworzywa sztucznego, poj. ok. 400-500g. Termin przydatności do spożycia min. 14 dni liczony od dnia dostawy. kg 21024 Jogurt owocowy 15551320-4 Konsystencja jednolita, kremowa bez grudek, lekko luźna z widocznymi kawałkami owoców użytych do produkcji, wsad owoców od ok. 2,5 - 4,5 %; barwa naturalna charakterystyczna dla użytych owoców ; smak i zapach: czysty, łagodny, słodko - kwaśny, smakowo właściwy dla owoców będących składnikiem jogurtu. Zawartość tłuszczu w suche masie nie mniej niż 1,5% - 2,5%. Różne smaki owocowe, poj. ok.100-150g. Opakowanie jednostkowe- kubek z tworzywa sztucznego. Termin przydatności do spożycia min. 14 dni liczony od dnia dostawy. kg 12025 Jogurt owocowy pitny 15551320-4 Konsystencja jednolita, kremowa bez grudek, pitna bez widocznych kawałków owoców użytych do produkcji, wsad owoców od ok. 2,5 - 4,5 %; barwa naturalna charakterystyczna dla użytych owoców ; smak i zapach: czysty, łagodny, słodko - kwaśny, smakowo właściwy dla owoców będących składnikiem jogurtu. Zawartość tłuszczu w suche masie nie mniej niż 1,5% - 2,5%. Różne smaki owocowe, poj. ok.300-310 ml. Opakowanie jednostkowe- kubek z tworzywa sztucznego. Termin przydatności do spożycia min. 14 dni liczony od dnia dostawy. l 12026 Maślanka 15551500-0 Konsystencja płynna, jednolita w całej masie bez grudek tłuszczu; barwa jednolita biała do lekko kremowej; smak i zapach: lekko kwaśny, aromatyczny, orzeźwiający, bez obcych posmaków; zawartość tłuszczu nie mniej niż 1,5%; opakowanie jednostkowe: butelka pcv/pudełko kartonowe z laminatu wielowarstwowego o poj. 1 l. Termin przydatności do spożycia: nie krótszy niż 10 dni od daty dostawy. l 50
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3, 15431100-9, 15511210-8, 15512000-0, 15530000-2, 15542100-0, 15542200-1, 15542300-2, 15544000-3, 15551500-0

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2020-03-30
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Najktótszy czas wymiany wadliwego towaru30,00
  Termin płatności10,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach
  42-110 Popów, Kule 2
  tel.: 034 3104030
  fax.: 034 3103653
  email: Wyślij email
  http://www.sw.gov.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z jedzenie.info.pl!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 18918 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.