google

  jedzenie, firmy spożywcze, branża spożywcza

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 20.09.2019
  1 USD
  3.9319
  0.0052
  1 EUR
  4.3438
  0.0013
  1 CHF
  3.9668
  0.0056
  1 GBP
  4.9277
  0.0215
  1 RUB
  0.0616
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej Senior w Rudzie Śląskiej w II półroczu 2019r.
  • Region: śląskie
  • Zamieszczono: 2019-06-05

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 556888-N-2019 z dnia 2019-06-05 r.

  Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej ,,Senior" w Rudzie Śląskiej w II półroczu 2019r.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej, krajowy numer identyfikacyjny 12459040000000, ul. ul. Puszkina  7 , 41-704  Ruda Śląska, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 481 774, , e-mail sekretariat@dpssenior.pl, , faks 032 2481774 w. 33.
  Adres strony internetowej (URL): http://www.dps-senior.4bip.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Samorządowa jednostka budżetowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  http://www.dps-senior.4bip.pl/


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Dom Pomocy Społecznej ,,Senior" w Rudzie Śląskiej, 41- 704 Ruda Śl., ul. Puszkina 7- pokój nr 1, lub przesłać ofertę pocztą
  Adres:
  Dom Pomocy Społecznej ,,Senior" w Rudzie Śląskiej, 41- 704 Ruda Śl., ul. Puszkina 7


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej ,,Senior" w Rudzie Śląskiej w II półroczu 2019r.
  Numer referencyjny:
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie realizowane będzie z podziałem na wyszczególnione poniżej pakiety:Pakiet nr 1 Dostawa przetworów spożywczychPakiet nr 2 Dostawa artykułów sypkich Pakiet nr 3 Dostawa artykułów nabiałowychPakiet nr 4 Dostawa wyrobów piekarskich Pakiet nr 5 Dostawa wypieków cukierniczych Pakiet nr 6 Dostawa warzyw świeżych i suszonych Pakiet nr 7 Dostawa owoców świeżych i suszonychPakiet nr 8 Dostawa warzyw i owoców mrożonych Pakiet nr 9 Dostawa ryb świeżych, mrożonych, wędzonych i przetworów rybnychPakiet nr 10 Dostawa mięsa wieprzowego i wołowego oraz podrobów Pakiet nr 11 Dostawa mięsa i podrobów drobiowychPakiet nr 12 Dostawa wędlin Pakiet nr 13 Dostawa jaj kurzych Pakiet nr 14 Dostawa czekolad i wyrobów cukierniczych Pakiet nr 15 Dostawa napojów bezalkoholowych

  II.5) Główny kod CPV: 15000000-8
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  15131000-5
  15330000-0
  15410000-5
  15600000-4
  15800000-6
  15500000-3
  15400000-2
  15898000-9
  15810000-9
  15820000-2
  03200000-3
  15331135-2
  15332410-1
  15330000-0
  15200000-0
  15211100-1
  15110000-2
  15131100-6
  03142500-3
  15840000-8
  15980000-1


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:  6   lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Wykonawca musi dysponować środkiem transportu przeznaczonym do przewozu artykułów spożywczych (żywnościowych). Wszystkie artykuły spożywcze winny być przewożone w taki sposób, aby nie została naruszona ich jakość oraz cechy organoleptyczne określone w przepisach o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  1. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art.86 ust. 5 ustawy) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej, podpisane własnoręcznym podpisem. 2.Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy - jeśli dotyczy. 3.Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnictwo takie może wynikać z dołączonej do oferty umowy regulującej współpracę tych podmiotów - jeśli dotyczy.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena oferty100,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-06-13, godzina: 11:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Dostawa przetworów spożywczych
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lp Nazwa artykułu Sugerowana wielkość opakowania Jm Orientacyjna ilość zamówienia*I Przetwory, tłuszcze roślinne1 Ananas kons. plastry - masa netto bez zalewy 300-1000g kg 10,002 Brzoskwinie konserwowe - masa netto bez zalewy 300-1000g kg 14,003 Chrzan tarty na kwasku cytrynowym 150-300g kg 35,004 Ćwikła z chrzanem 250-500g kg 5,005 Dżemy owocowe niskosłodzone z kawałkami owoców (różne smaki) min 40g owoców na 100g 250-350g kg 55,006 Fasola czerwona, biała konserwowa - masa netto bez zalewy 200-500g kg 18,007 Groszek konserwowy - masa netto bez zalewy 200-500g kg 60,008 Ketchup łagodny minimum 55% przecieru pomidorowego 600-1000g kg 65,009 Ketchup łagodny minimum 55% przecieru pomidorowego 250-600g kg 30,0010 Koncentrat pomidorowy 30% 800-1000g kg 90,0011 Koncentrat pomidorowy 30% 180-200g kg 20,0012 Koncentrat buraczany płynny min.50% soku z buraków 180-500g kg 14,0013 Krem czekoladowy do smarowania z dodatkiem orzechów - nie więcej niż 34g tłuszczu na 100g produktu 180-400g kg 16,0014 Kukurydza konserwowa - masa netto bez zalewy 200-500g kg 13,0015 Miód naturalny 200-500g kg 32,0016 Musztarda delikatesowa 800-1000g kg 45,0017 Musztarda delikatesowa 150-250g kg 25,0018 Ocet spirytusowy - 10% kwasowości 0,5l l 45,0019 Ogórki konserwowe całe - masa netto bez zalewy 900-1000g kg 130,0020 Olej uniwersalny rzepakowy 0,9-1 l l 360,0021 Olej słonecznikowy 0,25-0,5l l 3,0022 Oliwa z oliwek extra virgin 0,25-0,5 l l 3,0023 Papryka konserwowa, słodka płaty - masa netto bez zalewy 500-1000g kg 30,0024 Powidła śliwkowe - min 150g owoców na 100g produktu 280-500g kg 40,0025 Przyprawa do zup w płynie 900-1000g l 200,0026 Seler konserwowy, nitki - masa netto bez zalewy 280-500g kg 7,0027 Sos słodko kwaśny, chiński, meksykański, itp. z kawałkami warzyw 300-600g kg 17,0028 Zaprawa cytrynowa min. 40% soku z cytryny 1l l 165,0029 Zaprawa cytrynowa min. 40% soku z cytryny 0,5l l 18,0030 Majonez dekoracyjny 180-490g kg 40,0031 Majonez dekoracyjny 500-1000g kg 65,00II Konserwy mięsne1 Mielonka konserwowa - turystyczna, tyrolska itp. min. 55% mięsa 100-300g kg 40,00 2 Szynka konserwowa wieprzowa - min. 60% mięsa 100-300g kg 18,00 3 Szynka konserwowa drobiowa - min. 59% mięsa 100-300g kg 18,00 4 Pasztet drobiowy smakowy - min. 33 % mięsa 100-200g kg 7,00 5 Pasztet drobiowy - min. 33 % mięsa 160g kg 30,00 6 Pasztet wieprzowy - min. 33 % mięsa 100-300g kg 60,00 III Bakalie1 Rodzynki kg 1,502 Kokos - wiórki kg 0,503 Orzechy włoskie łuskane kg 1,304 Morele suszone kg 1,205 Migdały - płatki kg 1,10
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15131000-5, 15330000-0, 15410000-5

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 6
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena oferty100,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Dostawa artykułów sypkich
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lp Nazwa artykułu Sugerowana wielkość opakowania Jm Orientacyjna ilość zamówienia* 1 Bazylia suszona 10-50g kg 0,102 Budyń - różne smaki (bez cukru) 1000g kg 18,003 Budyń - różne smaki (bez cukru) 35-200g kg 1,004 Bulion grzybowy (sypki) 200-500g kg 1,205 Cukier kryształ 1000g kg 1550,006 Cukier wanilinowy 10-50g kg 0,507 Cynamon mielony 10-20g kg 0,208 Czosnek granulowany, polski 10-20g kg 9,509 Galaretka owocowa - różne smaki 75-1000g kg 40,0010 Gałka muszkatołowa, mielona 10-20g kg 0,0811 Herbata expresowa owocowa, różne smaki, a 20 szt 30-40g kg 0,3012 Herbata expresowa czarna a 100 szt. 140-150g kg 65,0013 Herbata expresowa ziołowa a 20 szt (mięta, melisa, rumianek) 30-40g kg 0,3014 Imbir mielony 10-20g kg 0,0415 Kakao naturalne ciemne (tłuszcz kakaowy min. 12% ) 100-200g kg 6,0016 Kasza gryczana - cała palona 500-1000g kg 50,0017 Kasza jęczmienna - średnia 500-1000g kg 70,0018 Kasza manna 500-1000g kg 70,0019 Kaszka mleczno - ryżowa (smakowa) 230g kg 10,0020 Kawa naturalna mielona 100% 100g kg 18,0021 Kawa naturalna mielona 100% 250-500g kg 35,0022 Kawa zbożowa 200-500g kg 25,0023 Kleik ryżowy 160-200g kg 8,0024 Kminek cały 10-20g kg 0,1525 Kwasek cytrynowy 10-20g kg 0,2526 Liść laurowy 5-20g kg 0,3527 Majeranek 5-20g kg 1,0028 Makaron 4 jajeczny - łazanki # 250-1000g kg 40,0029 Makaron 4 jajeczny - nitki # (domowy, do rosołu) 250g kg 50,0030 Makaron 4 jajeczny - kolanka, rurki, muszelki, świderki # 250-1000g kg 100,0031 Mąka pszenna poznańska 1000g kg 370,0032 Mąka ziemniaczana 1000g kg 150,0033 Mąka żytnia żurek 1000g kg 15,0034 Papryka słodka mielona 10-20g kg 4,0035 Pieprz czarny mielony 10-20g kg 4,5036 Płatki jaglane 200-500g kg 15,0037 Płatki kukurydziane - różne smaki (np.: naturalne, czekoladowe, z miodem) 500-1000g kg 22,0038 Płatki owsiane 500g kg 25,0039 Płatki ryżowe 200-500g kg 25,0040 Przyprawa warzywna do potraw 75-200g kg 20,0041 Rosół drobiowy (sypki) 500-3000g kg 40,0042 Ryż biały 1000g kg 160,0043 Sos biały (na bazie mleka) 25-50g kg 3,0044 Sos pieczeniowy ciemny 25-50g kg 5,0045 Sos sałatkowy - różne smaki 8-20g kg 3,0046 Sól spożywcza jodowana 1000g kg 200,0047 Sucharki bez cukru 280-300g kg 10,0048 Ziele angielskie całe 10-20g kg 0,4049 Żelatyna spożywcza wieprzowa 50g kg 5,00
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15600000-4, 15800000-6

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 6
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena oferty100,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3Nazwa: Dostawa artykułów nabiałowych
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lp Nazwa artykułu Sugerowana wielkość opakowania Jm Orientacyjna ilość zamówienia*1 Deser wielosmakowy: ryżowy, z kaszą manną 120-200g kg 120,002 Deser wielosmakowy z bitą śmietaną na bazie budyniu, twarożku 120-200g kg 140,003 Jogurt owocowy, z kawałkami owoców 115-200g kg 220,004 Jogurt naturalny do 5g tłuszczu na 100g produktu 150-200g kg 115,005 Jogurt naturalny (dwukomorowy) z musem owocowym 110-150g kg 70,006 Jogurt pitny 150-250g kg 100,007 Maślanka naturalna karton 1l l 225,008 Maślanka owocowa 250-300g kg 80,009 Kefir naturalny 150-250g kg 50,0010 Kluski na parze kg 18,0011 Margaryna do smarowania pieczywa, z dodatkiem masła 500g kg 10,0012 Margaryna mleczna zwykła 250g kg 170,0013 Masło - min. 82% tłuszczu mlecznego 200g kg 1000,0014 Mix tłuszczowy do smarowania min.75%tłuszczu ( zawartość tłuszczu mlecznego min.12%) 200-250g kg 15,0015 Mleko 2% 5-20l l 6500,0016 Mleko 2% 1l l 400,0017 Ser biały półtłusty - krajanka kg 290,0018 Ser podpuszczkowy pleśniowy 100-200g kg 16,0019 Ser domowy z kminkiem 150-200g kg 100,0020 Ser feta 200-300g kg 11,0021 Ser mozarella (kulki w zalewie) 100-130g kg 34,0022 Ser wielosmakowy fromage 75-100g kg 70,0023 Ser żółty łagodny 45% 1000-3000g kg 140,0024 Ser żółty wędzony 1000-2000g kg 30,0025 Serek topiony kremowy kostka, 27% tłuszczu pochodzenia zwierzęcego - różne smaki 100g kg 100,0026 Serek topiony kremowy wędzony 1000-2000g kg 60,0027 Ser twarogowy kanapkowy w plastrach -różne smaki 150g kg 55,0028 Serek homogenizowany - różne smaki 100-200g kg 150,0029 Serek naturalny homogenizowany 100-200g kg 55,0030 Serek kanapkowy twarożkowy, kremowy - różne smaki 100-150g kg 50,0031 Serek twarożkowy wiejski ziarnisty 200g kg 120,0032 Śmietanka do kawy 10% 10 g szt 1600,0033 Śmietana spożywcza słodka 18% 250-500ml l 220,0034 Śmietana 12% homogenizowana 180g-400g kg 12,0035 Śmietana 30% kremówka 200-500g kg 6,0036 Smalec wieprzowy kostka 200-250g kg 25,0037 Twaróg wędzony 200-250g kg 12,0038 Napój probiotyczny 100g kg 30,0039 Mleczko smakowe do picia (ze słomką) 200-250ml l 6,0040 Drożdże piekarnicze świeże 42-100g kg 1,50
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15500000-3, 15400000-2, 15898000-9

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 6
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena oferty100,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 4Nazwa: Dostawa wyrobów piekarskich
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lp Nazwa artykułu Sugerowana wielkość opakowania Jm Orientacyjna ilość zamówienia*1 Chleb pszenno-żytni krojony 900-1000g kg 6 400,002 Chleb wielosmakowy - krojony (słonecznikowy, sojowy, graham, cebulowy, razowy itp.) bez sztucznych barwników 400 - 500g kg 940,003 Wek krojony 300-500g kg 140,004 Bułka kajzerka 50g kg 710,005 Pieczywo mleczne(rogal, chałka) 50-100g kg 70,006 Bułka mleczna 50-80g kg 65,007 Groszek ptysiowy kg 2,208 Bułka tarta 400-500g kg 140,00
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15810000-9, 15820000-2

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 6
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena oferty100,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 5Nazwa: Dostawa wypieków cukierniczych
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lp. Nazwa artykułu Sugerowana waga jednostkowa Jm Orientacyjna ilość zamówienia*1 Rogalik z różnymi nadzieniami 70-100g kg 55,002 Rogalik z różnymi nadzieniami z ogr. ilością cukru 70-100g kg 20,003 Drożdżówka wielosmakowa (ser-mak, ser-marmolada itd. ) 80-120g kg 70,004 Drożdżówka z ograniczoną ilością cukru 80-120g kg 25,005 Jagodzianka 70 -100g 55,006 Jagodzianka z ogr.ilością cukru 70-100g kg 20,007 Pączek z różnym nadzieniem (śmietana, marmolada, budyń, adwokat itd.) 80 - 100g kg 70,008 Pączek z ograniczoną ilością cukru, bez polewy 80 - 100g kg 25,009 Ciasto owocowe - Ciasto biszkoptowe przełożone kremem budyniowym z galaretką i sezonowymi owocami. kg 30,0010 Kruche ciasto jasne i ciemne przekładane kwaśnym dżemem (np. z czarnej porzeczki) z bezowym wierzchem - typu pleśniak. kg 30,0011 Ciasto na kruchym spodzie pokryte galaretką z malinami, przełożone bitą śmietaną, z wierzchu obłożony bezą i migdałami - typu malinowa chmurka. kg 50,0012 Rolada z bitą śmietaną - Rolada biszkoptowa z bitą śmietaną i nadzieniem (truskawki, galaretka itp.). kg 18,0013 Ciastko W-Z - Czekoladowy biszkopt pokryty cienką warstwą dżemu lub marmolady, przełożony bitą śmietaną z polewą czekoladową. 80-100g kg 20,0014 Ciasto Tiramisu -Tradycyjny włoski deser z delikatnym biszkoptem nasączonym kawą i kremową masą mascarpone, posypany kakao. kg 30,0015 Ciasto tortowe - Ciasto biszkoptowe przekładane owocami (np.: wiśniami) i kremem, masą kokosową, masą orzechową itp. kg 60,0016 Szarlotka - Ciasto z jabłek z cynamonem, na kruchym spodzie, z wierzchu posypane cukrem pudrem lub polane lukrem. kg 70,0017 Delikatny sernik oblewany czekoladą - typu wiedeński kg 35,0018 Sernik na ucieranym cieście kg 30,0019 Sernik z rosą - Ciasto na kruchym spodzie z masą serową pokryte bezową pianką kg 30,0020 Sernik na drożdżowym spodzie kg 30,0021 Ciasto drożdżowe z owocami (sezonowymi). kg 25,0022 Ciasto drożdżowe z kruszonką kg 20,0023 Ptysie miniaturki nadziewane bitą śmietaną, budyniem itp. kg 10,0024 Kokosanki kg 20,0025 Piernik do moczki kg 3,5026 Piernik przekładany marmoladą oblewany czekoladą kg 25,0027 Pączki "mini" kg 5,0028 Babeczki piaskowe 70-100g kg 72,00
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15810000-9

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 6
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena oferty100,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 6Nazwa: Dostawa warzyw świeżych i suszonych
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lp. Nazwa artykułu Sugerowana waga jednostkowa Jm Orientacyjna ilość zamówienia*1 Buraki czerwone, średniej wielkości kg 350,002 Botwinka kg 20,003 Brokuły - różyczka kg 20,004 Cebula (bez szczypioru) twarda, średniej wielkości kg 280,005 Cebulka zielona, szczypiorek (VII-X) kg 25,006 Cebulka zielona, szczypiorek (XI-XII) kg 15,007 Czosnek polski kg 17,008 Kalafior - różyczka kg 200,009 Kalarepa kg 15,0010 Kapusta biała kg 400,0011 Kapusta biała młoda kg 240,0012 Kapusta czerwona kg 230,0013 Kapusta czerwona młoda kg 160,0014 Kapusta kiszona kg 460,0015 Kapusta pekińska kg 140,0016 Kapusta włoska kg 50,0017 Kapusta włoska młoda kg 15,0018 Koperek zielony (VII-X) kg 30,0019 Koperek zielony (XI-XII) kg 15,0020 Ogórki kiszone kg 200,0021 Ogórki małosolne kg 25,0022 Ogórki zielone (VII-X) kg 130,0023 Ogórki zielone (XI-XII) kg 25,0024 Papryka czerwona kg 50,0025 Papryka żółta/pomarańczowa kg 10,0026 Pieczarki kg 140,0027 Pietruszka korzeń średniej wielkości min. 150g kg 460,0028 Pietruszka zielona (VII-X) kg 60,0029 Pietruszka zielona (XI-XII) kg 30,0030 Pomidory (VII-X) kg 290,0031 Pomidory (XI-XII) kg 130,0032 Por kg 120,0033 Rzodkiewka (VII-X) masa pęczka netto min. 100g kg 35,0034 Rzodkiewka (XI-XII) masa pęczka netto min. 100g kg 15,0035 Rzodkiew biała kg 20,0036 Sałata zielona (VII-X) min. 300g kg 150,0037 Sałata zielona (XI-XII) min. 200g kg 20,0038 Sałata lodowa kg 30,0039 Seler korzeń min. 300g kg 525,0040 Marchew średniej wielkości kg 1 250,0041 Ziemniaki średniej i dużej wielkości -jednogatunkowe kg 8 000,0042 Ziemniaki młode średniej wielkości - jednogatunkowe kg 3 000,0043 Fasola kolorowa kg 21,0044 Fasola Jaś kg 35,0045 Fasolka szparagowa kg 100,0046 Groch łuszczony kg 25,0047 Pasternak kg 1,0048 Mak niebieski mielony kg 9,0049 Grzyby suszone kg 2,70
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 03200000-3, 15331135-2

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 6
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena oferty100,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 7Nazwa: Dostawa owoców świeżych i suszonych
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lp. Nazwa artykułu Sugerowana waga jednostkowa Jm Orientacyjna ilość zamówienia*1 Arbuz kg 360,002 Banany 200g/szt kg 800,003 Borówka amerykańska kg 36,004 Brzoskwinie 150g/szt kg 160,005 Cytryny kg 2,006 Czereśnie kg 75,007 Grapefruity 300-350g/szt kg 170,008 Jabłka kg 650,009 Jabłka deserowe 200g/szt kg 600,0010 Jagody kg 10,0011 Morele deserowe kg 100,0012 Mandarynki 80-100g/szt kg 300,0013 Nektaryny 150g/szt kg 80,0014 Owoce kiwi 100-120g/szt kg 90,0015 Pomarańcze 200-250g/szt kg 600,0016 Truskawki kg 55,0017 Śliwki kg 300,0018 Śliwki deserowe kg 210,0019 Winogrona deserowe ( VII - X ) kg 150,0020 Winogrona deserowe ( XI - XII ) kg 10,0021 Wiśnie kg 90,0022 Rabarbar kg 90,0023 Gruszki deserowe 200g/szt kg 120,0024 Gruszki suszone kg 2,5025 Śliwki suszone bez pestek kg 6,0026 Jabłka suszone kg 2,50
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 03200000-3, 15332410-1

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 6
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena oferty100,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 8Nazwa: Dostawa warzyw i owoców mrożonych
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lp. Nazwa artykułu Sugerowana wielkość opakowania Jm Orientacyjna ilość zamówienia*1 Brokuły - różyczka 2000-2500g kg 110,002 Brukselka 2000-2500g kg 45,003 Fasolka szparagowa zielona, cięta 2000-2500g kg 60,004 Kalafior - różyczka 2000-2500g kg 100,005 Marchewka krojona w kostkę 2000-2500g kg 45,006 Mieszanka kompotowa (wiśnia, aronia,czarna porzeczka, śliwka,truskawka) 450g kg 85,007 Mieszanka kompotowa (wiśnia, aronia,czarna porzeczka, śliwka,truskawka) 2000-2500g kg 475,008 Szpinak drobnorozdrobniony 2000-2500g kg 120,009 Truskawki 2000-2500g kg 25,00
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15330000-0

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 6
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena oferty100,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 9Nazwa: Dostawa ryb świeżych, mrożonych, wędzonych i przetworów rybnych
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lp. Nazwa artykułu Sugerowana wielkość opakowania Jm Orientacyjna ilość zamówienia* 1 Filety z zielonego śledzia kg 60,002 Filet z morszczuka, b/s, płaty SHP kg 40,003 Filet z miruny b/s, płaty SHP kg 80,004 Filety z soli (limanda) b/s, płaty 30% glazury kg 25,005 Filety z dorsza płaty b/skóry ,SHP kg 160,006 Filet z pangi trymowanej płaty,SHP kg 100,007 Filety z matiasa b/skóry solone 1000-4000g kg 65,008 Filety z matiasa b/skóry solone 100-900g kg 5,009 Filety śledziowe w oleju z różnymi dodatkami (masa netto bez zalewy) 1000-4000g kg 12,0010 Filety śledziowe w oleju z różnymi dodatkami (masa netto bez zalewy) 100-900g kg 1,0011 Sałatka z filetów śledziowych w majonezie 1000-4000g kg 24,0012 Sałatka z filetów śledziowych w majonezie 100-900g kg 2,0013 Sałatka jarzynowa ze śledziami - zawartość ryby min. 15% 1000-4000g kg 48,0014 Sałatka jarzynowa ze śledziami - zawartość ryby min. 15% 100-900g kg 2,0015 Sałatka-krajanka z filetów śledziowych w oleju z różnymi dodatkami (masa netto bez zalewy) 1000-4000g kg 24,0016 Sałatka-krajanka z filetów śledziowych w oleju z różnymi dodatkami (masa netto bez zalewy) 100-900g kg 1,0017 Koreczki śledziowe z różnymi dodatkami (masa netto bez zalewy) 1000-4000g kg 18,0018 Koreczki śledziowe z różnymi dodatkami (masa netto bez zalewy) 100-900g kg 1,0019 Klopsy rybne opiekane w zalewie (masa netto bez zalewy) 1000-4000g kg 20,0020 Klopsy rybne opiekane w zalewie (masa netto bez zalewy) 100-900g kg 3,0021 Pasty rybne(z makreli, tuńczyka, łososia itp.) bez dodatku margaryny 1000-4000g kg 30,0022 Pasty rybne(z makreli, tuńczyka, łososia itp.) bez dodatku margaryny 50-500g kg 10,0023 Płaty śledziowe marynowane (masa netto bez zalewy) 1000-4000 kg 25,0024 Płaty śledziowe marynowane (masa netto bez zalewy) 100-900g kg 2,5025 Makrela wędzona ( tusze) kg 130,0026 Szproty wędzone kg 3,0027 Paprykarz # 100-400g kg 40,0028 Szproty w oleju - min. 65% mięsa rybnego 150-200g kg 16,0029 Tuńczyk w oleju - kawałki - min. 70% mięsa rybnego 150-200g kg 15,0030 Śledzie w oleju o zawartości 60% mięsa rybnego 150-200g kg 10,0031 Śledzie w pomidorach o zawartości 50% mięsa rybnego 150-200g kg 25,0032 Filet z karpia świeży kg 35,0033 Ryba w galarecie - min. 30% mięsa rybnego 150-200g kg 72,00
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15200000-0, 15211100-1

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 6
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena oferty100,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 10Nazwa: Dostawa mięsa wieprzowego i wołowego oraz podrobów
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lp. Nazwa artykułu Jm Orientacyjna ilość zamówienia*1 Boczek wp. bez kości - świeży kg 10,002 Flaki wołowe parzone cięte kg 65,003 Karczek wp. bez kości - świeży kg 95,004 Łopatka wp. bez kości - świeża kg 830,005 Mięso mielone wieprzowo-wołowe - świeże kg 20,006 Nóżki wieprzowe - świeże kg 35,007 Ogony wieprzowe - świeże kg 25,008 Ozory wieprzowe - świeże kg 55,009 Płuca wieprzowe - świeże kg 36,0010 Schab wp. bez kości - świeży kg 250,0011 Słonina mielona - świeża kg 35,0012 Wołowe - extra bez kości - świeże kg 25,0013 Wołowe z kością - antrykot, świeże kg 170,0014 Żeberka wieprzowe extra mięsne, paski - świeże kg 100,00
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15110000-2

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 6
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena oferty100,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 11Nazwa: Dostawa mięsa i podrobów drobiowych
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lp Nazwa artykułu Sugerowana waga jednostkowa Jm. Orientacyjna ilość zamówienia*1 Kurczaki świeże 1300 - 1700g kg 120,002 Porcje rosołowe mrożone - paczkowane 500 - 2000g kg 400,003 Serca z indyka - świeże kg 27,004 Udka z kurczaka - ćwiartki świeże 350 - 400g kg 60,005 Wątróbka z kurczaka - świeża kg 85,006 Żołądki z indyka - świeże kg 40,007 Filety z kurczaka - świeże kg 260,008 Filety z indyka - świeże kg 80,009 Podudzie z kurczaka świeże 150 - 180g kg 400,0010 Filet z udźca z kurczaka b/skóry- świeży 100 - 160g kg 200,0011 Filet z udźca z kurczaka ze skórą - świeży 120 - 180g kg 50,0012 Skrzydła z indyka - świeże kg 70,0013 Udziec z kurczaka z kością świeży 150 - 180g kg 50,00
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15110000-2

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 6
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena oferty100,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 12Nazwa: Dostawa wędlin
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lp Nazwa artykułu Nazwa własna# Jm Orientacyjna ilość zamówienia*1 Baleron wieprzowy gotowany (zawartość mięsa wieprzowego min. 80% ) kg 95,02 Blok drobiowy grubo rozdrobniony (zawartość mięsa drobiowego min. 70% ) kg 105,03 Blok wieprzowy grubo rozdrobniony (zawartość mięsa wieprzowego min. 70% ) kg 90,04 Boczek rolowany faszerowany ( zawartość mięsa 70%) kg 50,05 Boczek wędzony-surowy, paski, bez kości kg 160,06 Filet z indyka wędzony, pieczony-płat (mięso z indyka nierozdrobnione min.95%) kg 90,07 Kiełbasa wieprzowa biała parzona średnio rozdrobniona (zawartość mięsa wieprzowego min.75%) kg 50,08 Kiełbasa wieprzowa podsuszana grubo rozdrobniona - kanapkowa, np.żywiecka, krakowska, oławska itp.(zawartość mięsa wieprzowego min.80%) kg 150,09 Kiełbasa wieprzowa parówkowa drobno rozdrobniona (zawartość mięsa wieprzowego min.70%) kg 85,010 Kiełbasa wieprzowa surowa wędzona średnio rozdrobniona (zawartość mięsa wieprzowego min.80% ) kg 40,011 Kiełbasa wieprzowa swojska wędzona, pieczona -"cienka", średnio rozdrobniona (zawartość mięsa wieprzowego min.80% ) kg 100,012 Kiełbasa wieprzowa parzona grubo rozdrobniona - kanapkowa, np. krakowska, kminkowa, dębicka itp.(zawartość mięsa wieprzowego min.80%) kg 150,013 Kiełbasa wieprzowa szynkowa grubo rozdrobniona (zawartość mięsa wieprzowego min.80%) kg 120,014 Kiełbasa śląska drobiowa średnio rozdrobniona (zawartość mięsa drobiowego min.70%) kg 90,015 Kiełbasa śląska wieprzowa średnio rozdrobniona (zawartość mięsa wieprzowego min.70%) kg 100,016 Kiełbasa toruńska średnio rozdrobniona (zawartość mięsa min.70%) kg 85,017 Kiełbasa wieprzowa głogowska średnio rozdrobniona (zawartość mięsa min.80%) kg 50,018 Kiełbasa zwyczajna średnio rozdrobniona (zawartość mięsa min.60%) kg 140,019 Kiełbaski wieprzowe nadziewane serem średnio rozdrobnione, "cienkie"( zawartość mięsa min.70% ) kg 50,020 Krupnioki śląskie kg 80,021 Bułczanka kg 35,022 Metka podwędzana grubo rozdrobniona kg 65,023 Metka smakowa średnio rozdrobniona, np.cebulowa, tatarska, łososiowa itp. kg 65,024 Mielonka drobiowa średnio rozdrobniona (zawartość mięsa drobiowego min. 70%) kg 70,025 Mielonka wieprzowa średnio rozdrobniona (zawartość mięsa wieprzowego min. 70%) kg 70,026 Mortadela wieprzowa drobno rozdrobniona (zawartość mięsa min. 70%) kg 80,027 Ogonówka parzona ( zawartość mięsa wieprzowego min. 80%) kg 150,028 Parówki drobiowe drobno rozdrobnione (zawartość mięsa drobiowego min. 70%) kg 120,029 Parówki wieprzowe z szynki średnio rozdrobnione (zawartość mięsa wieprzowego z szynki min. 75%) kg 140,030 Pasztetowa drobiowa kg 50,031 Pasztetowa wieprzowa popularna kg 40,032 Pasztetowa wieprzowa podwędzana kg 40,033 Polędwica sopocka (zawartość mięsa min.80%) kg 125,034 Polędwica z indyka średnio rozdrobniona (zawartość mięsa z indyka min.70%) kg 90,035 Rolada drobiowa faszerowana (zawartość mięsa drobiowego min. 70%) kg 130,036 Salami wieprzowe, szlachetne drobno rozdrobnione (zawartość mięsa min. 80%) kg 22,037 Salceson drobiowy grubo rozdrobniony (zawartość mięsa drobiowego min. 40% ) kg 45,038 Salceson ozorkowy grubo rozdrobniony (zawartość podrobów wieprzowych min. 51%, w tym ozory 35% ) kg 70,039 Schab pieczony, wędzony (zawartość mięsa wieprzowego min. 80%) kg 40,040 Szynka biała parzona (zawartość mięsa wieprzowego min. 80%) kg 25,041 Szynka drobiowa z kurczaka grubo rozdrobniona (zawartość mięsa drobiowego min.70% ) kg 90,042 Szynka wieprzowa gotowana (zawartość mięsa wieprzowego min. 80%) kg 95,043 Szynka wieprzowa parzona konserwowa (zawartość mięsa wieprzowego min. 75%) kg 75,044 Indyk w galarecie (zawartość mięsa z indyka min. 50%) kg 85,045 Szynka wieprzowa tradycyjna, np.wiejska, swojska, itp. (zawartość mięsa wieprzowego min. 85%) kg 80,0
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15131100-6

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 6
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena oferty100,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 13Nazwa: Dostawa jaj kurzych
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lp. Nazwa artykułu Sugerowana waga jajka Jm Orientacyjna ilość zamówienia*1 Jaja kurze 63g-73g (L) szt. 13 500,00
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 03142500-3

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 6
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena oferty100,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 14Nazwa: Dostawa czekolad i wyrobów cukierniczych
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lp. Nazwa artykułu Sugerowana wielkość opakowania Jm Orientacyjna Ilość zamówienia*1 Biszkopty 500-3000g kg 30,002 Bombonierka - czekoladki nadziewane bezalkoholowe# 120-150g kg 15,003 Cukierki czekoladowe (nadzienie kakaowe, orzechowe, rumowe,np. michałki itp.) kg 8,004 Ciastka maślane 800-2500g kg 15,005 Ciastka deserowe-kakaowe, z cukrem, z kokosem itp. 800-2500g kg 25,006 Ciastka deserowe oblewane czekoladą 800-2500g kg 10,007 Ciasteczka deserowe z nadzieniem owocowym, kremowym 800-2500g kg 15,008 Pierniki nadziewane w czekoladzie 800-2500g kg 10,009 Biszkopty z galaretką w czekoladzie 800-1000g kg 10,0010 Galaretka w czekoladzie kg 7,0011 Praliny nadziewane (min.40%masy kakaowej) kg 5,0012 Ciastka bez dodatku cukru 70-150g kg 9,0013 Wafelki bez dodatku cukru 70-150g kg 8,0014 Mieszanka czekoladowa-opakowanie świąteczne 200-250g kg 29,0015 Wafelki z kremem kakaowym (min32%) w czekoladzie deserowej (min.47%) 200-250g kg 28,0016 Pierniczki w czekoladzie (min 15%) z nadzieniem owocowym (min 29%) 150-200g kg 24,0017 Biszkopty z galaretką w czekoladzie (min 15% czekolady) 120 - 150g kg 18,0018 Czekolada mleczna nadziewana - świąteczna (min.30%masy kakaowej) 100g szt 120,0019 Czekolada mleczna, deserowa bez dodatku cukru 100g szt 45,0020 Mikołaj świąteczny z czekolady mlecznej(min.30%masy kakaowej) 60 -100g kg 18,00
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15840000-8

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 6
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena oferty100,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 15Nazwa: Dostawa napojów bezalkoholowych
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lp. Nazwa artykułu Sugerowana waga jednostkowa Jm Orientacyjna ilość zamówienia*1 Napoje owocowe pasteryzowane niegazowane min. 25% soku 1000 - 2000ml l 240,002 Soczki owocowo-warzywne 100%, przecierowe 250 - 330ml l 160,003 Soki owocowo - warzywne 100%, przecierowe 750 - 1000ml l 220,004 Sok wysokosłodzony - naturalny zagęszczony z owoców czerwonych. Ekstrat ogólny owoców min. 60% 330 - 500ml l 9,005 Woda mineralna gazowana, niegazowana 1500ml szt 20,006 Piwo ciemne bezalkoholowe 400 - 500ml l 4,007 Soki owocowe 100% 1000ml l 120,00
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15980000-1

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 6
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena oferty100,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej
  41-704 Ruda Śląska, ul. Puszkina 7
  tel.: 322 481 774,
  fax.: 032 2481774 w. 33
  email: Wyślij email
  http://http://www.dps-senior.4bip.pl/
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z jedzenie.info.pl!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 45837 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.