google

  jedzenie, firmy spożywcze, branża spożywcza

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 20.09.2019
  1 USD
  3.9319
  0.0052
  1 EUR
  4.3438
  0.0013
  1 CHF
  3.9668
  0.0056
  1 GBP
  4.9277
  0.0215
  1 RUB
  0.0616
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa artykułów stanowiących rodzaj - Pieczywo
  • Region: kujawsko-pomorskie
  • Zamieszczono: 2019-06-06

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 557774-N-2019 z dnia 2019-06-06 r.

  Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej: Dostawa artykułów stanowiących rodzaj - Pieczywo
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej, krajowy numer identyfikacyjny 82109100000000, ul. Sucha  144 , 89-526  Lubiewo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 052 33 412 25 wew. 306, , e-mail zp_sucha@sw.gov.pl, , faks 0-52 3341225 wew.316.
  Adres strony internetowej (URL): www.sw.gov.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie
  www.sw.gov.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  www.sw.gov.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Adres:
  Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej, 89-526 Lubiewo, ul. Sucha 144


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów stanowiących rodzaj - Pieczywo
  Numer referencyjny: OSS.2232.112.2019.PD
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
  1-2
  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  2


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są -dostawy pieczywa dla OS SW w Suchej Część ICPV15811000-6- PIECZYWOL.P. NAZWA ARTYKUŁU J.M. ILOŚĆ1 CHLEB PSZENNY KG 13 0002 CHLEB RAZOWY KG 4 0003 SPÓD DO ZAPIEKANKI KG 2004 BAGIETKA KG 1005 BUŁKA Z SEZAMEM KG 2006 BUŁKA CIEMNA Kg 1 3007 BUŁKA PSZENNA KG 3 5008 ROGALE KG 509 CHLEB TOSTOWY CIEMNY KG 5010 CHLEB TOSTOWY KG 50.Przedmiotem zamówienia są -dostawy pieczywa dla OS SW w Suchej ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W ZWARTOWIECzęść IICPV15811000-6 L.P. NAZWA ARTYUŁU J.M. ILOŚĆ1 BUŁKA Kg 2202 CHLEB Kg 4 0003 PIECZYWIO CIEMNE Kg 7004 ROGAL Kg 150

  II.5) Główny kod CPV: 15811000-6
  Dodatkowe kody CPV:


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  PLN
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:  12   lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  122019-06-21 2020-06-20

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Ocena spełnianie warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w pkt. V SIWZ Oświadczeń i dokumentów wg. formuły spełnia - nie spełnia.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków:
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  czas wymiany wadliwego towaru40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  2. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą dotyczyć w szczególności:a. nazwy, adresu oraz osób reprezentujących strony, a także osób wymienionych w § 6 pkt 1 i/lub pkt 2;b. ceny artykułów, o kwotę nie większą niż wynikającą ze wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, podanego przez GUS publikowanego na stronie internetowej: www.stat.gov.pl. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych liczony jest miesięcznie od terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 2 pkt 1;c. urzędowej stawki podatku VAT na artykuły stanowiących rodzaj - pieczywod. każdej zmiany, która jest korzystna lub neutralna dla zamawiającego, lub zmiany której nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;e. terminu zakończenia (przedłużenia) obowiązywania niniejszej umowy, o którym mowa w § 2 pkt 1, z zastrzeżeniem § 3 pkt 3.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-06-14, godzina: 11:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Pieczywo
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w SuchejCzęść I:1. Chleb baltowski - 15811100-7 - 13 000 kg pszenno-żytni, świeży, krojony pakowany, waga jednostkowa jednej sztuki 0,5 kg, etykietowany, termin przydatności do spożycia min. 4 dni od daty dostawy, produkt zgodny z PN. Struktura i konsystencja - podłużny bochenek, skóra gładka lub lekko chropowata, błyszcząca. Barwa - skórka brązowa do ciemno brązowej, miękisz suchy w dotyku. Smak i zapach swoisty dla rodzaju chleba . Cechy dyskwalifikujące: objawy pleśni, psucia, zawilgocenie, zanieczyszczenia mechaniczne. Uszkodzenia mechaniczne, bochenki zdeformowane, zgniecenia, obecność szkodników, brak oznakowania bochenka .2. Chleb razowy - 15811100-7 - 4000 kg pszenno-żytni, chleb świeży, krojony pakowany, waga jednostkowa jednej sztuki 0,5 kg, etykietowany, termin przydatności do spożycia min. 4 dni od daty dostawy, produkt zgodny z PN. Struktura i konsystencja - podłużny bochenek, skóra gładka lub lekko chropowata, błyszcząca. Barwa - skórka brązowa do ciemno brązowej, miękisz suchy w dotyku. Smak i zapach swoisty dla rodzaju chleba razowego. Cechy dyskwalifikujące: objawy pleśni, psucia, zawilgocenie, zanieczyszczenia mechaniczne. Uszkodzenia mechaniczne, bochenki zdeformowane, zgniecenia, obecność szkodników, brak oznakowania bochenka.3. Spód do zapiekani - 15811000-6 - 200 kg Spod do zapiekanki świeży. Waga jednostkowa 120 g Cechy dyskwalifikujące: objawy pleśni, psucia, zawilgocenie, zanieczyszczenia mechaniczne.4. Bagietka - 15811000-6 - 100 kg - bagietka pszenna, świeża nie krojona , waga jednostkowa jednej sztuki 0,4 kg, termin przydatności do spożycia min. 4 dni od daty dostawy, produkt zgodny z PN. Struktura i konsystencja, skóra gładka lub lekko chropowata, błyszcząca. Smak i zapach swoisty dla bagietki Cechy dyskwalifikujące: objawy pleśni, psucia, zawilgocenie, zanieczyszczenia mechaniczne. Uszkodzenia mechaniczne, zdeformowane, zgniecenia, obecność szkodników.5. Bułka z sezamem 158 11400 -0- 200 kg świeża, waga jednostkowa sztuki 75g termin przydatności 1 dzień. Cechy dyskwalifikujące: objawy pleśni, psucia, zawilgocenie, zanieczyszczenia mechaniczne. Uszkodzenia mechaniczne, zdeformowane, zgniecenia, obecność szkodników.6. Bułka ciemna 158 11400- 0- 1 300 kg świeża, waga jednostkowa sztuki 50g termin przydatności 1 dzień. Cechy dyskwalifikujące: objawy pleśni, psucia, zawilgocenie, zanieczyszczenia mechaniczne. Uszkodzenia mechaniczne, zdeformowane, zgniecenia, obecność szkodników.7. Bułka przenna 158 11400 - 0- 3 500 kg świeża, waga jednostkowa sztuki 50g termin przydatności 1 dzień. Cechy dyskwalifikujące: objawy pleśni, psucia, zawilgocenie, zanieczyszczenia mechaniczne. Uszkodzenia mechaniczne, zdeformowane, zgniecenia, obecność szkodników.8. Rogale 15811200-8 - 50 kg świeża, waga jednostkowa sztuki 75g termin przydatności 1 dzień. Cechy dyskwalifikujące: objawy pleśni, psucia, zawilgocenie, zanieczyszczenia mechaniczne. Uszkodzenia mechaniczne, zdeformowane, zgniecenia, obecność szkodników. 9. Chleb tostowy ciemny 158 21110-3 - 50 kg razowy tostowy świeży, krojony pakowany, waga jednostkowa jednej sztuki 0,4 kg, etykietowany, termin przydatności do spożycia min. 4 dni od daty dostawy, produkt zgodny z PN. Struktura i konsystencja - podłużny bochenek, skóra gładka lub lekko chropowata, błyszcząca. Barwa - skórka brązowa do ciemno brązowej, miękisz suchy w dotyku. Smak i zapach swoisty dla rodzaju chleba tostowego . Cechy dyskwalifikujące: objawy pleśni, psucia, zawilgocenie, zanieczyszczenia mechaniczne. Uszkodzenia mechaniczne, bochenki. zdeformowane, zgniecenia, obecność szkodników, brak oznakowania bochenka.10. chleb tostowy 158 21110-3 - 50 kg pszenny tostowy świeży, krojony pakowany, waga jednostkowa jednej sztuki 0,4 kg, etykietowany, termin przydatności do spożycia min. 4 dni od daty dostawy, produkt zgodny z PN. Struktura i konsystencja - podłużny bochenek, skóra gładka lub lekko chropowata, błyszcząca. Barwa - skórka brązowa do ciemno brązowej, miękisz suchy w dotyku. Smak i zapach swoisty dla rodzaju chleba tostowego . Cechy dyskwalifikujące: objawy pleśni, psucia, zawilgocenie, zanieczyszczenia mechaniczne. Uszkodzenia mechaniczne, bochenki zdeformowane ,zgniecenia, obecność szkodników, brak oznakowania bochenka.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15811000-6,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:
  pln
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 12
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  czas wymiany wadliwego towaru40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Pieczywo
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cześć IIDostawy artykułów stanowiących rodzaj - pieczywo dla Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej - Oddział Zamiejscowy Zwartowo, Zwartowo 25, 84-210 Choczewo 1. Bułka przenna 15332100-6- 220 kg świeża, waga jednostkowa sztuki 50g termin przydatności 1 dzień. Cechy dyskwalifikujące: objawy pleśni, psucia, zawilgocenie ,zanieczyszczenia mechaniczne. Uszkodzenia mechaniczne, zdeformowane ,zgniecenia, obecność szkodników.2. Chleb baltowski - 15811100-6- 4000 kg pszenno-żytni, świeży, krojony pakowany, waga jednostkowa jednej sztuki 0,5 kg, etykietowany, termin przydatności do spożycia min. 4 dni od daty dostawy, produkt zgodny z PN. Struktura i konsystencja - podłużny bochenek, skóra gładka lub lekko chropowata, błyszcząca. Barwa - skórka brązowa do ciemno brązowej, miękisz suchy w dotyku. Smak i zapach swoisty dla rodzaju chleba .Cechy dyskwalifikujące: objawy pleśni, psucia, zawilgocenie, zanieczyszczenia mechaniczne. Uszkodzenia mechaniczne, bochenki zdeformowane, zgniecenia, obecność szkodników, brak oznakowania bochenka .3. Bułka ciemna 15332100-5- 700 kg świeża, waga jednostkowa sztuki 50g termin przydatności 1 dzień. Cechy dyskwalifikujące: objawy pleśni, psucia, zawilgocenie, zanieczyszczenia mechaniczne. Uszkodzenia mechaniczne, zdeformowane, zgniecenia, obecność szkodników.4. Rogale 15811200-8 - 150 kg świeża, waga jednostkowa sztuki 75g termin przydatności 1 dzień. Cechy dyskwalifikujące: objawy pleśni, psucia, zawilgocenie, zanieczyszczenia mechaniczne. Uszkodzenia mechaniczne, zdeformowane, zgniecenia, obecność szkodników. * pieczywo powinno być dostarczane samochodem przeznaczonym do przewożenia tego rodzaju artykułów, który umożliwia transport oraz dotarcie do miejsca w stanie nie budzącym zastrzeżeń.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15811000-6,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:
  pln
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 12
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  czas wymiany wadliwego towaru40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej
  89-526 Lubiewo, Sucha 144
  tel.: 052 33 412 25 wew. 306,
  fax.: 0-52 3341225 wew.316
  email: Wyślij email
  http://www.sw.gov.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z jedzenie.info.pl!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 46624 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.