google

  jedzenie, firmy spożywcze, branża spożywcza

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 19.08.2019
  1 USD
  3.9199
  -0.0082
  1 EUR
  4.3519
  -0.0024
  1 CHF
  4.0071
  -0.0022
  1 GBP
  4.7531
  -0.0182
  1 RUB
  0.0586
  -0.001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa produktów mleczarskich, znak sprawy D.Kw.2232.2.2019
  • Region: kujawsko-pomorskie
  • Zamieszczono: 2019-02-07

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 511749-N-2019 z dnia 2019-02-07 r.

  Zakład Karny we Włocławku: Dostawa produktów mleczarskich, znak sprawy D.Kw.2232.2.2019
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Tak


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
  Podmiot
  Zakład Karny we Włocławku, ul. Bartnicka 10, 87-809 Włocławek, NIP: 888-10-26-818, REGON: 000319687, kontakt: Pan Maciej Węgielewski
  Zakład Karny w Inowrocławiu, ul. G. Narutowicza 46, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-27-55-953, REGON: 341562768, kontakt: Pani Dorota Gościak

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny we Włocławku, krajowy numer identyfikacyjny 31968700000, ul. ul. Bartnicka  10 , 87809   Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 355 055, e-mail dkw_wloclawek@sw.gov.pl, faks 542 354 063.
  Adres strony internetowej (URL): www.sw.gov.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Zakład Karny

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
  Zamówienie będzie udzielone w imieniu i na rzecz innego zamawiającego tj. Zakładu Karnego w Inowrocławiu oraz indywidualne Zakład Karny we Włocławku

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.zp.sw.gov.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  pisemnie na adres Zakładu Karnego we Włocławku, ul. Bartnicka 10, 87-809 Włocławek
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Adres:


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów mleczarskich, znak sprawy D.Kw.2232.2.2019
  Numer referencyjny: D.Kw.2232.2.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
  2
  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  2


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. GRUPA I: 1) Śmietana 18% - w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5kg. Nomenklatura CPV: 15512200-0, Polska Norma: PN-A-86050,w ilości: Zakład Karny we Włocławku 3500 kg Zakład Karny w Inowrocławiu 800 kg RAZEM 4300 kg 2) Produkt seropodobny - typu ser twardy - o zawartość tłuszczu nie mniejszej niż 17% w 100 g produktu. Dopuszcza się udział tłuszczów roślinnych. Nomenklatura CPV: 15544000-3, Polska Norma: PN-68/A-86230,w ilości: Zakład Karny we Włocławku 1500 kg Zakład Karny w Inowrocławiu 70 kg RAZEM 1570 kg 3) Produkt seropodobny - typu ser topiony - w opakowaniach jednostkowych po 100 g - kostka, o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 10% w 100 g produktu. Dopuszcza się udział tłuszczów roślinnych. Nomenklatura CPV: 15542200-1, Polska Norma: PN-66/A-86233,w ilości: Zakład Karny we Włocławku 2500 kg Zakład Karny w Inowrocławiu 800 kg RAZEM 3300 kg 4) Twaróg półtłusty krajanka - w opakowaniach jednostkowych od 200 g do 250 g - kostka o zawartości tłuszczu nie mniej niż 3,5% w 100g produktu. Nomenklatura CPV: 15542100-0, Polska Norma: PN-91/A-86300, termin przydatności do spożycia min. 10 dni od dnia dostarczenia, w ilości: Zakład Karny we Włocławku 8000 kg Zakład Karny w Inowrocławiu 2400 kg RAZEM 10400 kg 5) Serek homogenizowany o smaku waniliowym - pakowany w kubkach od 100 g do 125 g o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 4% w 100g produktu, termin przydatności do spożycia min. 10 dni od dnia dostarczenia. Nomenklatura CPV: 15551000-5, Polska Norma: PN-91/A-86300, w ilości: Zakład Karny we Włocławku 3500 kg Zakład Karny w Inowrocławiu 1300 kg RAZEM 4800 kg 6) Serek twarogowo-kanapkowy - pakowany w kubkach od 100 g do 125 g o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 4% w 100g produktu, bez zawartości cukru. Nomenklatura CPV: 15545000-0, Polska Norma: PN-91/A-86300, termin przydatności do spożycia min. 10 dni od dnia dostarczenia, w ilości: Zakład Karny we Włocławku 4800 kg Zakład Karny w Inowrocławiu 1450 kg RAZEM 6250 kg 7) Jogurt naturalny ( bez cukru ) pakowany w kubkach od 100 g do 150 g, o zawartości tłuszczu nie większej niż 5%. Nomenklatura CPV: 15551310-1, Polska Norma: PN-A-86061:2002/Az1:2006 termin przydatności do spożycia min. 10 dni od dnia dostarczenia. Zakład Karny we Włocławku 200 kg Zakład Karny w Inowrocławiu 0 kg RAZEM 200 kg 2. GRUPA II: 1) Mleko w proszku odtłuszczone - pakowane w workach nie większych niż 25 kg, o zawartości tłuszczu nie większej niż 1,5% i wody nie większej niż 5% w 100g produktu. Nomenklatura CPV: 15511700-0, Polska Norma: PN-92/A-86024, w ilości: Zakład Karny we Włocławku 3000 kg Zakład Karny w Inowrocławiu 130 kg RAZEM 3130 kg 3. Realizacja dostaw ww. artykułów odbywać się będzie sukcesywnie do magazynu poszczególnych jednostek (t.j.: 1) Zakład Karny we Włocławku, ul. Bartnicka 10, 87-809 Włocławek, 2) Zakład Karny w Inowrocławiu, ul. G. Narutowicza 46, 88-100 Inowrocław, transportem wykonawcy i na jego koszt. Dostarczone produkty muszą spełniać ustalone normy jakościowe. DOSTAWCA zobowiązany jest dostarczać zamawiany towar w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. 4. Należności za dostawy będą regulowane przelewami z rachunków bankowych poszczególnych Jednostek Organizacyjnych Służby Więziennej - na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty wpływu do ich siedzib prawidłowo wystawionych faktur VAT. Dane do faktury: - Zakład Karny we Włocławku, ul. Bartnicka 10, 87-809 Włocławek, NIP: 888-10-26-818, numer rachunku bankowego: 12 1010 1078 0011 9522 3000 0000; - Zakład Karny w Inowrocławiu, ul. G. Narutowicza 46, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-27-55-953, numer rachunku bankowego: 68 1010 1078 0089 7622 3000 0000; 5. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia są postanowienia zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do specyfikacji.

  II.5) Główny kod CPV: 15500000-3
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  15542100-0
  15545000-0
  15551000-5
  15542200-1
  15512200-0
  15511700-0
  15544000-3
  15551310-1


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 273771,00
  Waluta:

  PLN
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-02-24

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie, Wykonawca składa z ofertą podpisane oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do siwz)
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie, Wykonawca składa z ofertą podpisane oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do siwz)
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie, Wykonawca składa z ofertą podpisane oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do siwz)
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1. W celu wykazania spełniania przez wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. warunków określonych w niniejszej siwz w rozdziale VIII pkt 1, wykonawca składa do oferty następujące dokumenty:1) podpisane oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do niniejszej siwz).2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. warunków określonych w niniejszej siwz w rozdziale VIII pkt 3, wykonawca składa do oferty następujące dokumenty:1) podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do niniejszej siwz);Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik nr 2 i 3. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 i 2 tego rozdziału.4. Wykonawca zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi (Załącznik nr 4 do siwz). UWAGA: Oświadczenie nie będzie wymagane jeśli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.5. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie będzie badał czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki w niniejszym postępowaniu.6. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie dokumentu:1) aktualnego na dzień złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.2) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.7. Wyjaśnienia:1) Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. Konsorcjum, spółka cywilna) do oferty dołączają:a) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawa zamówień publicznych, które zawiera m.in.: nazwy i adresy członków np. Konsorcjum lub spółki cywilnej, nazwę i adres pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa, datę udzielenia pełnomocnictwa oraz podpisy przedstawicieli członków np. Konsorcjum, spółki cywilnej - zgodnie z zasadami reprezentacji,b) oświadczenie wyszczególnione w pkt 1 ppkt 1 podpisane przez pełnomocnika lub wszystkich uprawnionych przedstawicieli członków np. konsorcjum, spółki cywilnej - zgodnie z zasadami reprezentacji,c) dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w pkt 2 ppkt 1, oraz pkt 3 i 4 tego rozdziału złożone przez wszystkich wykonawców tworzących np. konsorcjum, spółkę cywilną. Oświadczenia te, mają potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia.2) Wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 1-2, oraz w pkt 3 i 4 mają być złożone w formie oryginału lub kserokopii. Jeżeli wykonawca przedłoży kserokopię dokumentu to potwierdza go i podpisuje na każdej stronie przez osobę(y) uprawnioną do podpisania oferty, z dopiskiem ,,za zgodność z oryginałem".3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania m a osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 3 stosuje się odpowiednio co do terminu.5) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale IX siwz - oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia i dokumenty są niekompletne, zawierają błąd lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, chyba że mimo ich złożenia uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.6) Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że pomimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasadach, których Wykonawca polega na zasobach określonych w art. 22 a ustawy pzp kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczone "za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę albo te podmioty albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.8) Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy pzp, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej "za zgodność z oryginałem".9) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale IX siwz w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym (załącznik nr 1 do siwz) dokumenty/oświadczenia. Jeżeli oświadczenia i dokumenty są sporządzane w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczeń na język polski.10) Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodnością z oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego Wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego Wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa.11) Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.12) W przypadku potwierdzenia dokumentów za zgodnością z oryginałem, na dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy Wykonawcy oraz klauzula "za zgodność z oryginałem". W przypadku dokumentów wielostronnicowych, należy poświadczyć "za godność z oryginałem" każdą stronę dokumentu lub ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz informacją o liczbie poświadczonych stron.13) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są do oferty wraz z tłumaczeniem na język polski.14) W przypadku wątpliwości interpretacyjnych dotyczących rodzajów dokumentów oraz formy ich składania w niniejszym postępowaniu, rozstrzygającym jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,  do  złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie dokumentu: 1) aktualnego na dzień złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015, poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  Nie
  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Nie
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  Nie
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  Nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  Nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  termin realizacji reklamacji40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
  nie dotyczy
  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
  nie dotyczy
  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
  nie dotyczy
  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  nie dotyczy

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Strony ustalają, że treść umowy może ulec zmianie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz, 1986 z późn. zm.).2. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą dotyczyć w szczególności:1) nazwy, adresu oraz osób reprezentujących strony;2) cen artykułów wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 1 niniejszej umowy;3) urzędowej stawki podatku VAT na artykuły wymienione w załączniku nr 1 do umowy;4) każdej zmiany, która jest korzystna lub neutralna dla Zamawiającego, lub zmiany której nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.3. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają potwierdzenia pisemnego w postaci aneksu. 4. Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy na podstawie ust.2, niezwłocznie i pisemnie powiadamia o tym fakcie drugą stronę, uzasadniając zmianę okolicznościami faktycznymi i prawnymi oraz przedkłada propozycje aneksu do umowy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
  Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn.zm.), wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te będą umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczone klauzulą ,,tajne". Zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-02-15, godzina: 11:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Ofertę należy sporządzić w języku polskim
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Grupa I
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Śmietana 18% - w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5kg. Nomenklatura CPV: 15512200-0, Polska Norma: PN-A-86050,w ilości: Zakład Karny we Włocławku 3500 kg Zakład Karny w Inowrocławiu 800 kg RAZEM 4300 kg 2) Produkt seropodobny - typu ser twardy - o zawartość tłuszczu nie mniejszej niż 17% w 100 g produktu. Dopuszcza się udział tłuszczów roślinnych. Nomenklatura CPV: 15544000-3, Polska Norma: PN-68/A-86230,w ilości: Zakład Karny we Włocławku 1500 kg Zakład Karny w Inowrocławiu70 kg RAZEM 1570 kg 3) Produkt seropodobny - typu ser topiony - w opakowaniach jednostkowych po 100 g - kostka, o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 10% w 100 g produktu. Dopuszcza się udział tłuszczów roślinnych. Nomenklatura CPV: 15542200-1, Polska Norma: PN-66/A-86233,w ilości: Zakład Karny we Włocławku 2500 kg Zakład Karny w Inowrocławiu 800 kg RAZEM 3300 kg 4) Twaróg półtłusty krajanka - w opakowaniach jednostkowych od 200 g do 250 g - kostka o zawartości tłuszczu nie mniej niż 3,5% w 100g produktu. Nomenklatura CPV: 15542100-0, Polska Norma: PN-91/A-86300, termin przydatności do spożycia min. 10 dni od dnia dostarczenia, w ilości: Zakład Karny we Włocławku 8000 kg Zakład Karny w Inowrocławiu 2400 kg RAZEM 10400 kg 5) Serek homogenizowany o smaku waniliowym - pakowany w kubkach od 100 g do 125 g o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 4% w 100g produktu, termin przydatności do spożycia min. 10 dni od dnia dostarczenia. Nomenklatura CPV: 15551000-5, Polska Norma: PN-91/A-86300, w ilości: Zakład Karny we Włocławku 3500 kg Zakład Karny w Inowrocławiu 1300 kg RAZEM 4800 kg 6) Serek twarogowo-kanapkowy - pakowany w kubkach od 100 g do 125 g o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 4% w 100g produktu, bez zawartości cukru. Nomenklatura CPV: 15545000-0, Polska Norma: PN-91/A-86300, termin przydatności do spożycia min. 10 dni od dnia dostarczenia, w ilości: Zakład Karny we Włocławku 4800 kg Zakład Karny w Inowrocławiu 1450 kg RAZEM 6250 kg 7) Jogurt naturalny ( bez cukru) pakowany w kubkach od 100 g do 150 g, o zawartości tłuszczu nie większej niż 5%. Nomenklatura CPV: 15551310-1, Polska Norma: PN-A-86061:2002/Az1:2006 termin przydatności do spożycia min. 10 dni od dnia dostarczenia. Zakład Karny we Włocławku 200 kg Zakład Karny w Inowrocławiu 0 kg RAZEM 200 kg
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15542100-0, 15545000-0, 15551000-5, 15542200-1, 15512200-0, 15544000-3, 15551310-1

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 252174,00
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2020-02-24
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  termin realizacji reklamacji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Grupa II
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Mleko w proszku odtłuszczone - pakowane w workach nie większych niż 25 kg, o zawartości tłuszczu nie większej niż 1,5% i wody nie większej niż 5% w 100g produktu. Nomenklatura CPV: 15511700-0, Polska Norma: PN-92/A-86024, w ilości: Zakład Karny we Włocławku 3000 kg Zakład Karny w Inowrocławiu 130 kg RAZEM 3130 kg
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15511700-0,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 21597,00
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2020-02-24
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  termin realizacji reklamacji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Zakład Karny we Włocławku
  87-809 Włocławek, ul. Bartnicka 10
  tel.: 542 355 055
  fax.: 542 354 063
  email: Wyślij email
  http://www.sw.gov.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z jedzenie.info.pl!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 8415 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.