google

  jedzenie, firmy spożywcze, branża spożywcza

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 19.08.2019
  1 USD
  3.9199
  -0.0082
  1 EUR
  4.3519
  -0.0024
  1 CHF
  4.0071
  -0.0022
  1 GBP
  4.7531
  -0.0182
  1 RUB
  0.0586
  -0.001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa różnych artykułów spożywczych dla jednostek organizacyjnych Służby Więziennej Okręgu Poznańskiego (ZK w Krzywańcu, ZK w Zielona Góra)
  • Region: lubuskie
  • Zamieszczono: 2019-02-08

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 512022-N-2019 z dnia 2019-02-08 r.

  Zakład Karny w Krzywańcu: Dostawa różnych artykułów spożywczych dla jednostek organizacyjnych Służby Więziennej Okręgu Poznańskiego (ZK w Krzywańcu, ZK w Zielona Góra)
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Tak


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
  Podmiot
  Areszt Śledczy w Zielonej Górze ul. Łużycka 2 65-601 Zielona Góra, NIP: 929-10-83-431 Juliusz Radczyc 68 3298241 Grzegorz Harkowiec
  Zakład Karny w Krzywańcu, 66-010 Nowogród Bobrzański, NIP 973-00-65-293, Beata Sieradzan tel. 68 32294 16, Tomasz Bahyrycz tel. 68 32294 14

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny w Krzywańcu, krajowy numer identyfikacyjny 32070400000, ul. Krzywaniec  , 66010   Nowogród Bobrzański, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 279 405, e-mail zk_krzywaniec@sw.gov.pl, faks 683 276 640.
  Adres strony internetowej (URL): www.sw.gov.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Jednostka organizacyjna Służby Więziennej

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
  Zakład Karny w Krzywańcu upoważniony jest do: - przygotowania i przeprowadzenia przedmiotowego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami w/w ustawy, - sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z przewidywanym zakresem i wartością zamówienia, uwzględniającej opis przedmiotu zamówienia upoważniającego, - wszczęcia postępowania i publikacji przewidzianych w/w ustawą ogłoszeń oraz zawiadomień, - przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z wyborem najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniem postępowania, - występowania w imieniu upoważniającego w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz skargowych przed właściwym miejscowo sądem okręgowym

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie
  www.zp.sw.gov.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  www.zp.sw.gov.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
  Adres:
  Zakład Karny w Krzywańcu, 66-010 Nowogród Bobrzański


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa różnych artykułów spożywczych dla jednostek organizacyjnych Służby Więziennej Okręgu Poznańskiego (ZK w Krzywańcu, ZK w Zielona Góra)
  Numer referencyjny: 2232.3.2019.D/Kw.Ż
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  4


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych artykułów spożywczych dla jednostek organizacyjnych Służby Więziennej Okręgu Poznańskiego (Zakład Karny w Krzywańcu, Areszt Śledczy w Zielonej Górze).CZĘŚĆ NR 1 - RÓŻNE ARTYKYUŁY SPOŻYWCZE: Herbata 1250 kg, Budyń 50 kg, Galaretka 50 kg, Kisiel 50 kg, Proszek do pieczenia 50 szt., Cukier waniliowy 50 szt., Kaszka ryżowa błyskawiczna 50 kg, Kaszka mleczno - ryżowa 50 kg, Herbata owocowa 210 kg, Płatki kukurydziane 50 kg, Bita śmietana 50 szt., Wafle ryżowe 50 kg, Cukier 25000 kg, Woda źródlana 6100 szt., Kawa zbożowa instant 20 Kg, Herbata ekspersowa 50 kg, Majonez 410 kg, Musztarda 550 kg.CZĘŚĆ NR 2 - PRZETWORY OWOCOWO - WARZYWNE: Chrzan tarty 405 kg, Koncentrat pomidorowy 4300 kg, Ketchup 450 kg, Leczo 4000 kg, Ogórki konserwowe 4000 kg, Sok przecierowy 300 szt., Syrop owocowy 400 l, Kukurydza konserwowa 450 kg, Groszek konserwowy 450 kg, Brzoskwinie w syropie 50 szt., Dżem brzoskwiniowy niskosłodzony 4050 kg, Dżem truskawkowy niskosłodzony 4025 kg, Marmolada wieloowocowa 4600 kg, Konfitura z truskawek 30 kg, Konfitura z brzoskwiń 30 kg, Konfitura z wiśni 30 kg, Powidła śliwkowe 30 kg. CZĘŚĆ NR 3 - SUCHE: Makaron 15500, Granulat sojowy 1000, Kostka sojowa 980, Kotlet sojowy a la schabowy 1150, Mąka pszenna 7200, Mąka ziemniaczana 580, Kasza gryczana 2200, Kasza jęczmienna 4400, Ryż 8000, Kasza manna 2080, Makaron spaghetti 50, Płatki owsiane błyskawiczne 100, Makaron bezglutenowy 50, Kasza kukurydziana 100, Kasza jaglana 100, Kostka ziemniaczana suszona 1000, Ryż brązowy 50, Makaron razowy 50. CZĘŚĆ NR 4 - SOSY, ZUPY I PRZYPRAWY: Zupa porowa 250 kg, Zupa ziemniaczana 200 kg, Zupa żurek 390 kg, Zupa barszcz biały 300 kg, Zupa barszcz czerwony 600 kg, Zupa cebulowa 300 kg, Zupa kalafiorowa 200 kg, Zupa grzybowa 200 kg, Zupa pomidorowa 300 kg, Zupa grochowa 400 kg, Zupa jarzynowa 300 kg, Sos biały 370 kg, Sos pieczeniowy 550 kg, Sos myśliwski 250 kg, Sos grzybowy 200 kg, Sos pomidorowy 460 kg, Sos neapolitański 420 kg, Czosnek granulowany 110 kg, Fix do gulaszu 200 kg, Ziele angielskie 100 kg, Liść laurowy 100 kg, Majeranek 150 kg, Papryka słodka mielona 200 kg, Papryka ostra mielona 150 kg, Pieprz czarny mielony 290 kg, Sól 2400 kg, Bazylia 30 kg, Oregano 30 kg, Koper suszony 150 kg, Natka pietruszki suszona 125 kg, Bulion drobiowy 1800 kg, Przyprawa warzywna typu vegetta 1700 kg, Kwasek cytrynowy 30 kg, Przyprawa w płynie typu maggi 2800 l, Ocet 330 l, Zioła prowansalskie 50 kg, Przyprawa do kurczaka 70 kg, Przyprawa do mięsa wieprzowego 50 kg

  II.5) Główny kod CPV: 15831000-2
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  15863000-5
  15833100-7
  15800000-6
  15864100-3
  15613311-1
  15981300-8
  15861200-3
  15863000-5
  15871273-8
  15871250-1
  15331000-7
  15331425-2
  15871230-5
  15331000-7
  15331500-2
  15982100-6
  15331400-1
  15332400-8
  15332290-3
  15332296-5
  15332230-5
  15332200-6
  15851100-9
  15612100-2
  15600000-4
  15610000-7
  15611000-4
  15610000-7
  15851100-9
  15613380-5
  15851100-9
  15613300-1
  15312000-8
  15611000-4
  15891400-4
  15871260-4
  15870000-7
  15872100-2
  15872400-5
  15870000-7
  15891400-4
  15871100-5


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2019-04-01 2020-03-31

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Tak

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  a) formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; b) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę (np. oryginał pełnomocnictwa lub kopia notarialnie poświadczona), o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  termin płatności40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  W przypadku ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy, strony dopuszczają możliwość zmiany stawek podatkowych określonych w umowie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-02-18, godzina: 11:45,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: różne artykuły spożywcze
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych artykułów spożywczych dla jednostek organizacyjnych Służby Więziennej Okręgu Poznańskiego (Zakład Karny w Krzywańcu, Areszt Śledczy w Zielonej Górze).CZĘŚĆ NR 1 - RÓŻNE ARTYKYUŁY SPOŻYWCZE: Herbata 1250 kg, Budyń 50 kg, Galaretka 50 kg, Kisiel 50 kg, Proszek do pieczenia 50 szt., Cukier waniliowy 50 szt., Kaszka ryżowa błyskawiczna 50 kg, Kaszka mleczno - ryżowa 50 kg, Herbata owocowa 210 kg, Płatki kukurydziane 50 kg, Bita śmietana 50 szt., Wafle ryżowe 50 kg, Cukier 25000 kg, Woda źródlana 6100 szt., Kawa zbożowa instant 20 Kg, Herbata ekspersowa 50 kg, Majonez 410 kg, Musztarda 550 kg.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15831000-2, 15863000-5, 15833100-7, 15800000-6, 15864100-3, 15613311-1, 15981300-8, 15861200-3, 15863000-5, 15871273-8, 15871273-8, 15871273-8, 15871273-8, 15871250-1

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia: 2019-04-01
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  termin płatności40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: przetwory owocowo warzywne
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych artykułów spożywczych dla jednostek organizacyjnych Służby Więziennej Okręgu Poznańskiego (Zakład Karny w Krzywańcu, Areszt Śledczy w Zielonej Górze).CZĘŚĆ NR 2 - PRZETWORY OWOCOWO - WARZYWNE: Chrzan tarty 405 kg, Koncentrat pomidorowy 4300 kg, Ketchup 450 kg, Leczo 4000 kg, Ogórki konserwowe 4000 kg, Sok przecierowy 300 szt., Syrop owocowy 400 l, Kukurydza konserwowa 450 kg, Groszek konserwowy 450 kg, Brzoskwinie w syropie 50 szt., Dżem brzoskwiniowy niskosłodzony 4050 kg, Dżem truskawkowy niskosłodzony 4025 kg, Marmolada wieloowocowa 4600 kg, Konfitura z truskawek 30 kg, Konfitura z brzoskwiń 30 kg, Konfitura z wiśni 30 kg, Powidła śliwkowe 30 kg.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15332230-5, 15331000-7, 15331425-2, 15331500-2, 15982100-6, 15331400-1, 15332400-8, 15332290-3, 15332296-5, 15332200-6

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia: 2019-04-01
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena 60,00
  termin płatności40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3Nazwa: suche
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych artykułów spożywczych dla jednostek organizacyjnych Służby Więziennej Okręgu Poznańskiego (Zakład Karny w Krzywańcu, Areszt Śledczy w Zielonej Górze).CZĘŚĆ NR 3 - SUCHE: Makaron 15500, Granulat sojowy 1000, Kostka sojowa 980, Kotlet sojowy a la schabowy 1150, Mąka pszenna 7200, Mąka ziemniaczana 580, Kasza gryczana 2200, Kasza jęczmienna 4400, Ryż 8000, Kasza manna 2080, Makaron spaghetti 50, Płatki owsiane błyskawiczne 100, Makaron bezglutenowy 50, Kasza kukurydziana 100, Kasza jaglana 100, Kostka ziemniaczana suszona 1000, Ryż brązowy 50, Makaron razowy 50.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15851100-9, 15800000-6, 15612100-2, 15600000-4, 15800000-6, 15610000-7, 15611000-4, 15613380-5, 15851100-9, 15613300-1, 15312000-8, 15611000-4

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia: 2019-04-01
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  termin płatności40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 4Nazwa: sosy, zupy i przyprawy
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych artykułów spożywczych dla jednostek organizacyjnych Służby Więziennej Okręgu Poznańskiego (Zakład Karny w Krzywańcu, Areszt Śledczy w Zielonej Górze).CZĘŚĆ NR 4 - SOSY, ZUPY I PRZYPRAWY: Zupa porowa 250 kg, Zupa ziemniaczana 200 kg, Zupa żurek 390 kg, Zupa barszcz biały 300 kg, Zupa barszcz czerwony 600 kg, Zupa cebulowa 300 kg, Zupa kalafiorowa 200 kg, Zupa grzybowa 200 kg, Zupa pomidorowa 300 kg, Zupa grochowa 400 kg, Zupa jarzynowa 300 kg, Sos biały 370 kg, Sos pieczeniowy 550 kg, Sos myśliwski 250 kg, Sos grzybowy 200 kg, Sos pomidorowy 460 kg, Sos neapolitański 420 kg, Czosnek granulowany 110 kg, Fix do gulaszu 200 kg, Ziele angielskie 100 kg, Liść laurowy 100 kg, Majeranek 150 kg, Papryka słodka mielona 200 kg, Papryka ostra mielona 150 kg, Pieprz czarny mielony 290 kg, Sól 2400 kg, Bazylia 30 kg, Oregano 30 kg, Koper suszony 150 kg, Natka pietruszki suszona 125 kg, Bulion drobiowy 1800 kg, Przyprawa warzywna typu vegetta 1700 kg, Kwasek cytrynowy 30 kg, Przyprawa w płynie typu maggi 2800 l, Ocet 330 l, Zioła prowansalskie 50 kg, Przyprawa do kurczaka 70 kg, Przyprawa do mięsa wieprzowego 50 kg
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15891400-4, 15870000-7, 15872100-2, 15872400-5, 15871100-5

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia: 2019-04-01
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  termin płatności40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Zakład Karny w Krzywańcu
  66-010 Nowogród Bobrzański, Krzywaniec
  tel.: 683 279 405
  fax.: 683 276 640
  email: Wyślij email
  http://www.sw.gov.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z jedzenie.info.pl!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 8916 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.