google

  jedzenie, firmy spożywcze, branża spożywcza

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 19.08.2019
  1 USD
  3.9199
  -0.0082
  1 EUR
  4.3519
  -0.0024
  1 CHF
  4.0071
  -0.0022
  1 GBP
  4.7531
  -0.0182
  1 RUB
  0.0586
  -0.001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawy wędlin, mięsa wieprzowego, wołowego oraz wędlin drobiowych i mięsa drobiowego do Aresztu Śledczego w Hajnówce
  • Region: podlaskie
  • Zamieszczono: 2019-02-08

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 512144-N-2019 z dnia 2019-02-08 r.

  Areszt Śledczy w Hajnówce: Dostawy wędlin, mięsa wieprzowego, wołowego oraz wędlin drobiowych i mięsa drobiowego do Aresztu Śledczego w Hajnówce
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Areszt Śledczy w Hajnówce, krajowy numer identyfikacyjny 125205700000, ul. Warszawska  67 , 17-200   Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 6832007 w.120, 6832008, , e-mail as_hajnowka@sw.gov.pl, , faks 85 6832978.
  Adres strony internetowej (URL): www.zp.sw.gov.pl
  Adres profilu nabywcy: www.zp.sw.gov.pl
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Jednostka Penitencjarna

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie
  www.zp.sw.gov.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.zp.sw.gov.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Oswiadczenia, wnioski i informacje przekazywane mogą być pisemnie lub droga elektroniczną
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Oferty, umowy i dokumenty wymienione w rozdziale VI SIWZ - wyłacznie forma pisemna
  Adres:
  Areszt Śledczy w Hajnówce, ul. Warszawska 67, 17-2000 Hajnówka


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy wędlin, mięsa wieprzowego, wołowego oraz wędlin drobiowych i mięsa drobiowego do Aresztu Śledczego w Hajnówce
  Numer referencyjny: 2232.2.2019.D/Kw
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
  2
  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  2


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy wędlin mięsa wieprzowego, wołowego oraz wędlin drobiowych i mięsa drobiowego do Aresztu Śledczego w Hajnówce wraz z transportem i rozładunkiem: Kiełbasa zwyczajna kg 1 600, Kiełbaski cienkie kg 1 600, Kiełbasa biała parzona kg 1 600, Mielonka kg 1 600, Pasztetowa kg 1 600, Pasztet mięsny kg 1 600, Salceson biały kg 1 600, Kaszanka kg 2 000, Pieczeń kg 1 600, Klops kg 1 600, Kiełbasa parówkowa kg 1 600, Kiełbasa mortadela kg 1 600, Parówki cienkie kg 1600, Kiełbasa krakowska parzona kg 800, Kiełbasa szynkowa wieprzowa kg 800, Kiełbasa szynkowa wołowa kg 800, Mięso wieprzowe do kiełbas kl. II kg 3 000, Mięso wołowe do kiełbas kl. II kg 1 200, Boczek wieprzowy surowy kg 800, Podgardle wieprzowe kg 800, Schab wieprzowy bez kości kg 200, Łopatka wieprzowa bez kości kg 500, Wątroba wieprzowa kg 1 800, Serca wieprzowe kg 1 800, Ćwiartka z kurczaka kg 2 200, Piersi kurczaka kg 600, Skrzydełka z kurczaka kg 600, Mortadeli drobiowej kg 1 600, Parówki drobiowe kg 1 600, Pasztetu drobiowego kg 1 600. Podana ilość przedmiotu zamówienia jest ilością szacunkową w ciągu trwania umowy. Ostateczna ilość dostarczanego asortymentu może ulec zmniejszeniu, będzie ona wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym będzie to wielkość nie mniejsza niż 80 % wielkości całego zamówienia. W związku z zmniejszeniem danej ilości Zamawiający nie poniesie żadnych skutków prawnych i finansowych. Zamawiany asortyment musi być świeży, dobrej jakości, wolny od wad (niepożądane wady organoleptyczne: obce posmaki, zapachy, nalot pleśni, fragmenty obcych ciał, itp.), o minimalnym terminie przydatności do spożycia dla wędlin i wyrobów drobiowych - 8 dni od dnia dostawy do magazynu Zamawiającego natomiast dla mięsa wieprzowego, wołowego, drobiu i podrobów wieprzowych - 4 dni od dnia dostawy do magazynu Zamawiającego. Wszystkie artykuły w I klasie jakości handlowej z wyjątkiem mięsa wołowego do kiełbas kl. II oraz mięsa wieprzowego do kiełbas kl. II. Do każdej dostawy mięsa wymagane jest świadectwo zdrowia. Wędliny wieprzowe i wołowe nie mogą zawierać w swoim składzie mięsa oddzielanego mechanicznie, mięsa drobiowego, odprysków kostnych oraz soi. Wędliny drobiowe nie mogą zawierać w swoim składzie mięsa oddzielanego mechanicznie, odprysków kostnych, soi, mięsa wieprzowego, białka wieprzowego, żelatyny wieprzowej oraz żadnych dodatków wytwarzanych z mięsa wieprzowego. Opakowania transportowe powinny być gładkie, czyste, bezwonne, łatwe do mycia i odkażania, zapewniające zachowanie właściwej jakości wędlin i mięsa. Niedopuszczalne są opakowania uszkodzone mechaniczne, zabrudzone. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem zgodnym z wymogami rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006r nr. 171 poz. 1225 z późn. zm.) i rozporządzenia (WE)nr 852 /2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie higieny środków spożywczych (DZ.U. UE L 139 z 30 kwietnia 2004r, str.1 , Dz. U UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t.34). Towar należy dostarczać w opakowaniach plastikowych - pojemnikach EURO - stosowanych jako opakowanie zbiorcze (materiał opakowaniowy stykający się z wędlinami i mięsem) - folia dopuszczona do kontaktu z żywnością, zamknięte pokrywą. Każdy produkt powinien być dostarczany w oddzielnym pojemniku. Do każdego pojemnika należy załączyć etykietę z opisem jego zawartości. Dopuszcza się pakowanie produktów w opakowania typu vacum. Każde opakowanie musi obligatoryjnie zawierać następujące dane:- nazwę środka spożywczego,- dane dotyczące składników występujących w środku spożywczym,- datę minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia,- dane identyfikujące producenta środka spożywczego,- zawartość netto lub liczbę sztuk środka spożywczego w opakowaniu,- warunki przechowywania, w przypadku gdy jego jakość zależy od warunków przechowywania,- oznaczenie partii produkcji,- klasę jakości handlowej,- waga bruttoAsortyment wytwarzany będzie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywienia i żywności oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie, a także będzie odpowiadać standardom określonym w Polskich Normach, między innymi PN-A-82007, PN-A-82014, PN-86A-82002, PN-A-86523:1995, PN-A-86526:1995. Zamawiający może zadać od Wykonawcy okazania w stosunku do każdego produktu odpowiedniego certyfikatu zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.

  II.5) Główny kod CPV: 15131130-5
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  15131310-1
  15131134-3
  15131420-5
  15113000-3
  15111100-0
  15114000-0
  15112210-1
  15112000-6
  15131135-0
  15131500-0


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  PLN
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:  12   lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia: 2019-03-12   lub zakończenia:
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  122019-03-12

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Oświadczenie że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP, oraz na podstawie art. 24 ust. 5, 6 i 7 ustawy PZP. Oświadczenie iż zostały podjęte kroki naprawcze zgodnie z art 24 ust 8 ustawy PZP. Oświadczenie dotyczące podmiotu na którego zasoby powołuje się wykonawca. Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem na którego zasoby powołuje się wykonawca. Oświadczenie dotyczące podanych informacji. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej o której mowa w art 86 ust 5 wykonawca dostarcza oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w V rozdziale SIWZ. Oświadczenie, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonym w V rozdziale SIWZ polega na zasobach innych podmiotów. Oświadczenie dotyczące podanych informacji
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  Zamawiający przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminem niżej wymienionych dokumentów. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki ZUS lub KRUS albo innego dokumentu że wykonawca nie zalega z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Termin reklamacji towaru30,00
  Częstotliwość realizacji dostaw10,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zamawiający dopuszcza: 1) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu, siedziby, osób reprezentujących strony, zmianę formy prawnej prowadzonej działalności; 2) zmianę postanowień w zakresie podatku VAT poprzez zapis: Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku VAT, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej lub pomniejszonej o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług na dzień wystawienia faktury VAT. 3) zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia jedynie w przypadkach niezależnych od Wykonawcy, na skutek klęsk żywiołowych spowodowanych nieodwracalnymi działaniami przyrody lub na skutek działań osób trzecich. Udowodnienie ww. sytuacji leżeć będzie po stronie Wykonawcy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-02-21, godzina: 09:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Dostawy wędlin, mięsa wieprzowego i wołowego
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy wędlin mięsa wieprzowego, wołowego oraz wędlin drobiowych i mięsa drobiowego do Aresztu Śledczego w Hajnówce wraz z transportem i rozładunkiem: Kiełbasa zwyczajna kg 1 600, Kiełbaski cienkie kg 1 600, Kiełbasa biała parzona kg 1 600, Mielonka kg 1 600, Pasztetowa kg 1 600, Pasztet mięsny kg 1 600, Salceson biały kg 1 600, Kaszanka kg 2 000, Pieczeń kg 1 600, Klops kg 1 600, Kiełbasa parówkowa kg 1 600, Kiełbasa mortadela kg 1 600, Parówki cienkie kg 1600, Kiełbasa krakowska parzona kg 800, Kiełbasa szynkowa wieprzowa kg 800, Kiełbasa szynkowa wołowa kg 800, Mięso wieprzowe do kiełbas kl. II kg 3 000, Mięso wołowe do kiełbas kl. II kg 1 200, Boczek wieprzowy surowy kg 800, Podgardle wieprzowe kg 800, Schab wieprzowy bez kości kg 200, Łopatka wieprzowa bez kości kg 500, Wątroba wieprzowa kg 1 800, Serca wieprzowe kg 1 800. Podana ilość przedmiotu zamówienia jest ilością szacunkową w ciągu trwania umowy. Ostateczna ilość dostarczanego asortymentu może ulec zmniejszeniu, będzie ona wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym będzie to wielkość nie mniejsza niż 80 % wielkości całego zamówienia. W związku z zmniejszeniem danej ilości Zamawiający nie poniesie żadnych skutków prawnych i finansowych. Zamawiany asortyment musi być świeży, dobrej jakości, wolny od wad (niepożądane wady organoleptyczne: obce posmaki, zapachy, nalot pleśni, fragmenty obcych ciał, itp.), o minimalnym terminie przydatności do spożycia dla wędlin - 8 dni od dnia dostawy do magazynu Zamawiającego natomiast dla mięsa wieprzowego, wołowego, podrobów wieprzowych - 4 dni od dnia dostawy do magazynu Zamawiającego. Wszystkie artykuły w I klasie jakości handlowej z wyjątkiem mięsa wołowego do kiełbas kl. II oraz mięsa wieprzowego do kiełbas kl. II. Do każdej dostawy mięsa wymagane jest świadectwo zdrowia. Wędliny wieprzowe i wołowe nie mogą zawierać w swoim składzie mięsa oddzielanego mechanicznie, mięsa drobiowego, odprysków kostnych oraz soi. Opakowania transportowe powinny być gładkie, czyste, bezwonne, łatwe do mycia i odkażania, zapewniające zachowanie właściwej jakości wędlin i mięsa. Niedopuszczalne są opakowania uszkodzone mechaniczne, zabrudzone. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem zgodnym z wymogami rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006r nr. 171 poz. 1225 z późn. zm.) i rozporządzenia (WE)nr 852 /2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie higieny środków spożywczych (DZ.U. UE L 139 z 30 kwietnia 2004r, str.1 , Dz. U UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t.34). Towar należy dostarczać w opakowaniach plastikowych - pojemnikach EURO - stosowanych jako opakowanie zbiorcze (materiał opakowaniowy stykający się z wędlinami i mięsem) - folia dopuszczona do kontaktu z żywnością, zamknięte pokrywą. Każdy produkt powinien być dostarczany w oddzielnym pojemniku. Do każdego pojemnika należy załączyć etykietę z opisem jego zawartości. Dopuszcza się pakowanie produktów w opakowania typu vacum. Każde opakowanie musi obligatoryjnie zawierać następujące dane:- nazwę środka spożywczego,- dane dotyczące składników występujących w środku spożywczym,- datę minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia,- dane identyfikujące producenta środka spożywczego,- zawartość netto lub liczbę sztuk środka spożywczego w opakowaniu,- warunki przechowywania, w przypadku gdy jego jakość zależy od warunków przechowywania,- oznaczenie partii produkcji,- klasę jakości handlowej,- waga bruttoAsortyment wytwarzany będzie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywienia i żywności oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie, a także będzie odpowiadać standardom określonym w Polskich Normach, między innymi PN-A-82007, PN-A-82014, PN-86A-82002, PN-A-86523:1995, PN-A-86526:1995. Zamawiający może zadać od Wykonawcy okazania w stosunku do każdego produktu odpowiedniego certyfikatu zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15131130-5, 15131310-1, 15131134-3, 15131130-5, 15131420-5, 15113000-3, 15111100-0, 15113000-3, 15114000-0

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 12
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia: 2019-03-12
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Termin reklamacji towaru30,00
  Częstotliwość realizacji dostaw10,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Dostawy drobiu i wyrobów drobiowych
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy wędlin drobiowych i mięsa drobiowego do Aresztu Śledczego w Hajnówce wraz z transportem i rozładunkiem: Ćwiartka z kurczaka kg 2 200, Piersi kurczaka kg 600, Skrzydełka z kurczaka kg 600, Mortadeli drobiowej kg 1 600, Parówki drobiowe kg 1 600, Pasztetu drobiowego kg 1 600. Podana ilość przedmiotu zamówienia jest ilością szacunkową w ciągu trwania umowy. Ostateczna ilość dostarczanego asortymentu może ulec zmniejszeniu, będzie ona wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym będzie to wielkość nie mniejsza niż 80 % wielkości całego zamówienia. W związku z zmniejszeniem danej ilości Zamawiający nie poniesie żadnych skutków prawnych i finansowych. Zamawiany asortyment musi być świeży, dobrej jakości, wolny od wad (niepożądane wady organoleptyczne: obce posmaki, zapachy, nalot pleśni, fragmenty obcych ciał, itp.), o minimalnym terminie przydatności do spożycia dla wyrobów drobiowych - 8 dni od dnia dostawy do magazynu Zamawiającego natomiast dla mięsa z drobiu - 4 dni od dnia dostawy do magazynu Zamawiającego. Wszystkie artykuły w I klasie jakości handlowej. Do każdej dostawy mięsa wymagane jest świadectwo zdrowia. Wędliny drobiowe nie mogą zawierać w swoim składzie mięsa oddzielanego mechanicznie, odprysków kostnych, soi, mięsa wieprzowego, białka wieprzowego, żelatyny wieprzowej oraz żadnych dodatków wytwarzanych z mięsa wieprzowego. Opakowania transportowe powinny być gładkie, czyste, bezwonne, łatwe do mycia i odkażania, zapewniające zachowanie właściwej jakości wędlin i mięsa. Niedopuszczalne są opakowania uszkodzone mechaniczne, zabrudzone. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem zgodnym z wymogami rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006r nr. 171 poz. 1225 z późn. zm.) i rozporządzenia (WE)nr 852 /2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie higieny środków spożywczych (DZ.U. UE L 139 z 30 kwietnia 2004r, str.1 , Dz. U UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t.34). Towar należy dostarczać w opakowaniach plastikowych - pojemnikach EURO - stosowanych jako opakowanie zbiorcze (materiał opakowaniowy stykający się z wędlinami i mięsem) - folia dopuszczona do kontaktu z żywnością, zamknięte pokrywą. Każdy produkt powinien być dostarczany w oddzielnym pojemniku. Do każdego pojemnika należy załączyć etykietę z opisem jego zawartości. Dopuszcza się pakowanie produktów w opakowania typu vacum. Każde opakowanie musi obligatoryjnie zawierać następujące dane:- nazwę środka spożywczego,- dane dotyczące składników występujących w środku spożywczym,- datę minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia,- dane identyfikujące producenta środka spożywczego,- zawartość netto lub liczbę sztuk środka spożywczego w opakowaniu,- warunki przechowywania, w przypadku gdy jego jakość zależy od warunków przechowywania,- oznaczenie partii produkcji,- klasę jakości handlowej,- waga bruttoAsortyment wytwarzany będzie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywienia i żywności oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie, a także będzie odpowiadać standardom określonym w Polskich Normach, między innymi PN-A-82007, PN-A-82014, PN-86A-82002, PN-A-86523:1995, PN-A-86526:1995. Zamawiający może zadać od Wykonawcy okazania w stosunku do każdego produktu odpowiedniego certyfikatu zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15112210-1, 15112000-6, 15131135-0, 15131500-0

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 12
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia: 2019-03-12
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Termin reklamacji towaru30,00
  Częstotliwość realizacji dostaw10,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Areszt Śledczy w Hajnówce
  17-200 Hajnówka, Warszawska 67
  tel.: 85 6832007 w.120, 6832008
  fax.: 85 6832978
  email: Wyślij email
  http://www.zp.sw.gov.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z jedzenie.info.pl!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 8923 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.