jedzenie

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Oferta pracy

Inspektor

Lubin, dolnośląskie, Polska Dodano: 2024-06-11 | ID oferty: 2202891

Numer referencyjny: 138772Opis stanowiska:

Warunki pracy

Stanowisko pracy usytuowane na I piętrze budynku KPP w Lubinie. Praca biurowa przy komputerze w pozycji siedzącej w 8 godzinnym systemie czasu pracy przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę, faks i ksero.


W budynku KPP przy ul. Traugutta 3 w Lubinie występują bariery architektoniczne - brak wind i podjazdów dla wózków inwalidzkich

Zakres zadań

 • Prowadzi karty mieszkaniowe funkcjonariuszy, nalicza należności z tytułu równoważników za remont i brak lokalu oraz sporządza wykazy
 • Sporządza projekty decyzji administracyjnych regulujących uprawnienia do w/w świadczeń, a także pomocy finansowej na budownictwo lub uzyskanie lokali mieszkalnych
 • Sporządza dokumentację w zakresie pozyskiwania środków na Fundusz Wsparcia Policji
 • Opisuje faktury dotyczące zakupów z Funduszu Wsparcia Policji, kontrola ich zgodności z zawartymi porozumieniami
 • Prowadzi ewidencję przychodów i wydatkowania otrzymanych środków finansowych z tytułu otrzymanych darowizn oraz rozlicza darowizny pieniężne i rzeczowe zgodnie z zawartymi porozumieniami
 • Sprawdza prawidłowość wystawienia faktur i rachunków pod względem formalno-rachunkowym, opisuje je zgodnie z zawartymi umowami i stanem faktycznego zużycia
 • Prowadzi ewidencję ilościowo- wartościową zużycia mediów na kartach utrzymania budynków
 • Nalicza obciążenia finansowe z tytułu umowy użyczenia


Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • obsługa komputera oraz urządzeń buirowych
 • umiejętność stosowania w praktyce obowiązujących przepisów ustawy o Policji oraz rozporządzeń w sprawie zasad przydziału lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych przeznaczonych dla policjantów, pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego, a także w sprawie zasad przyznawania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu i za brak lokalu mieszkalnego
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/ kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła sie przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweForma kontaktu:

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata że w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracował/ nie pracował lub pełnił/ nie pełnił służby w organach bezpieczeństwa państwa i był/ nie był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujuawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów . Nie dotyczy kandydatek/ kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaoświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dom celów realizacji procedury naboru o treści: Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji procedury nabowu na stanowisko ........... Oświadczenie należy opatrzeć własnoręcznym podpisem

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 2024-06-17 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Policji w Lubinie
Zespół Kadr i Szkolenia
ul. Traugutta 3
59-300 Lubin
lub można składać osobiście w siedzibie KPP Lubin od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 lub mailowo na adres [email protected]

Dane osobowe - klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego:
 • Kontakt do inspektora ochrony danych:
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych:
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Komenda Powiatowa Policji w Lubinie
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą: