Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Oferta pracy

ST. INSPEKTOR SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PIONU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Chełm, lubelskie Dodano: 2020-10-28 2020-10-28 | ID oferty: 537438

Numer oferty: StPr/20/1742


Obowiązki:

Przygotowywanie i sporządzanie dokumentów z zakresu zamówień publicznych w celu realizacji postępowań przetargowych na dostawy towarów, usług i robót budowlanych na potrzeby Oddziału.
Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych poniżej kwot wartości,
od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, w celu wyłonienia najkorzystniejszych ofert dostawców towarów, usług i robót budowlanych na potrzeby Oddziału.
Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych, w celu wyłonienia najkorzystniejszych ofert dostawców towarów, usług i robót budowlanych na potrzeby Oddziału.
Przygotowywanie umów w sprawie zamówień publicznych prowadzonych w trybach przetargowych w porozumieniu z sekcjami zamawiającymi i radcą prawnym Oddziału w celu ich przedstawienia Komendantowi Oddziału.
Prowadzenie korespondencji związanej z zamówieniami publicznymi w celu udzielenia informacji i odpowiedzi oferentom.
Sporządzanie wniosków i niezbędnych ogłoszeń kierowanych do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz publikowanych na stronie internetowej Komendy Oddziału i tablicy ogłoszeń w celu właściwego, zgodnego z przepisami informowania oferentów o postępowaniach.
Wydawanie dyspozycji o przyjmowaniu, ewidencjonowaniu, zwrocie lub zatrzymaniu wnoszonego przez wykonawców wadium w celu zapewnienia właściwego zabezpieczenia Oddziału od skutków nienależytego wykonania prac przez wykonawców.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Umiejętności i uprawnienia:

 • znajomość przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE
 • negocjacji
 • znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych

Wykształcenie:

 • średnie ogólnokształcące, brak

Wymagania pożądane:

Umiejętności i uprawnienia:

 • umiejętność pracy w zespole
 • obsługa komputera z wykorzystaniem pakietów biurowych
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych

Wykształcenie:

 • średnie zawodowe, brak
 • wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: ekonomia/prawo/administracja

Zawód:

 • Specjalista do spraw zamówień publicznych (wymagany staż - lata: 0, miesiące: 6)

Pozostałe wymagania:

 • PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONA NA STRONIE: https://www.bip.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/s06/praca-w-nosg/praca-oferty/15791,st-inspektor-Sekcji-Zamowien-Publicznych-Pionu-Glownego-Ksiegowego.html WYMAGANIA NIEZBĘDNE Wykształcenie średnie. Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w jednostkach sektora finansów publicznych. Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych (ustawa PZP z aktami wykonawczymi, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE) Posiadanie obywatelstwa polskiego. Korzystanie z pełni praw publicznych. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. WYMAGANIA DODATKOWE Wykształcenie wyższe w zakresie nauk ekonomicznych/prawa/administracji. 6 miesięcy doświadczenia w obszarze zamówień publicznych. Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych. Umiejętność obsługi komputera z wykorzystaniem pakietów biurowych. Umiejętność pracy w zespole.


Miejsce pracy: Trubakowska 2, 22-100 Chełm, powiat: m. Chełm, woj: lubelskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Staż pracy: lata: 0, miesiące: 6

Wymagane dokumenty: DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE CV list motywacyjny. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia średniego (świadectwo szkoły). Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatek/kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajda się w gronie najlepszych kandydatów/kandydatek. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku ekonomicznym /prawa/administracji. Kopia świadectwa pracy stwierdzającego wymagane doświadczenie zawodowe w obszarze zamówień publicznych. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jeżeli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW Dokumenty należy złożyć do: 06 listopada 2020r. Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Nadbużański Oddział Straży Granicznej ul. Trubakowska 2 22-100 Chełm Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UW.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, reprezentujący Nadbużański Oddział SG z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Trubakowska 2. Inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, adres e-mailowy: iod.woi.nosg@strazgraniczna.pl, tel. 82/ 568-51-20. Pana/i dane nie będą przekazywane innym odbiorcom w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowej. Pana/i dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, w zakresie określonym w przepisach prawa na podstawie (art. 6 ust. 1 pkt. b), natomiast inne dane, w tym szczególne kategorie danych o których mowa w art. 9 ust. 1, będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 pkt a), która może być w dowolnym czasie odwołana. Pana/i dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zakończenia procedury naboru. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania i usunięcia, z tym że wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez NOSG. Ponadto przysługuje Panu/i prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/ią danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne aby uczestniczyć w procesie naboru. Podanie innych danych jest dobrowolne. Aby skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw wymienionych w pkt. 6 należy złożyć pisemne żądanie na adres Komendanta NOSG. Jeżeli żądania nie zostaną spełnione, Komendant NOSG poinformuje Panią/Pana o odmowie realizacji żądania w terminie 14 dni od jej wpływu. Dokumenty należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w Kancelarii Jawnej Komendy Oddziału pod ww. adresem, w godz. 7.30 - 10.00 i 12.30 - 15.00 w dni robocze. Weryfikacja spełniania wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów wymienionych w części DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Wzór oświadczeń dostępny jest pod adresem http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl w zakładce Praca->Pracownicy cywilni->Oświadczenie dla kandydatów do pracy na wolne stanowisko w korpusie służby cywilnej. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Złożonych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: nr telefonu / adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie/mailowo o wyniku weryfikacji formalnej aplikacji oraz o terminie kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego. Techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, test wiedzy (fakultatywnie), rozmowa kwalifikacyjna. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (82) 568-53-39. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Sposób kontaktu/przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: telefon, poczta, inny - Miejsce składania dokumentów: Nadbużański Oddział Straży Granicznej ul. Trubakowska 2 22-100 Chełm Dokumenty należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w Kancelarii Jawnej Komendy Oddziału pod ww. adresem, w godz. 7.30 - 10.00 i 12.30 - 15.00 w dni robocze.


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Centralna Baza Ofert Pracy
https://www.infopraca.pl/praca/st-inspektor-sekcji-zamowien-publicznych-pionu-glownego-ksiegowego/chelm/15843389

Skontaktuj się z firmą: