Oferta pracy

Referent

Poznań, wielkopolskie, Polska Dodano: 2021-04-09 | ID oferty: 747742

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

Oferta: GKG.GPK.1000.5.2021

Stanowisko: Referent

 

Opis stanowiska:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Aktualizacja informacji zawartych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków i rejestrze cen i wartości nieruchomości, oraz zawiadomienie o dokonanych zmianach. Udostępnianie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w formie kopii materiałów oraz dokumentów, ustalanie wysokości opłat i wydawanie licencji. Rejestracja dokumentów. Wykonywanie czynności administracyjno-biurowych. Kompleksowa obsługa klienta urzędu.

 

2. Zależność służbowa: Kierownik Zespołu Aktualizacji.

 

3. Warunki pracy: praca w wymiarze pełnego etatu w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

4. Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie średnie lub wyższe o profilu geodezja i kartografia lub pokrewne a także średnie geodezyjne i kartograficzne lub pokrewne. Znajomość KPA oraz przepisów z dziedziny geodezji i kartografii: Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Podstawowa znajomość oprogramowania SIP GEO-INFO. Biegła znajomość obsługi komputera. Znajomość w zakresie sposobu i trybu wprowadzania zmian do ewidencji gruntów i budynków, udzielania informacji, wydawania dokumentów oraz prowadzenia postępowań administracyjnych. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełnych praw publicznych. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe. Obywatelstwo polskie. Nieposzlakowana opinia.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych): w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społeczne oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty

CV. List motywacyjny. Kserokopia dokumentów poświadczająca wykształcenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Oświadczenie o posiadaniu obywatelskiego polskiego.

 

Uwaga:

Kandydat może przedłożyć kserokopię innych dodatkowych dokumentów, które jego zdaniem świadczą o jego umiejętnościach np. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp. Kandydat może przedłożyć dodatkowo Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy w przyszłych procesach rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty prosimy przesyłać na adres: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań (pokój nr 223), w terminie do dnia 19 kwietnia 2021 r. – z powołaniem numeru oferty.

Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@podgik.powiat.poznan.pl (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Poznań wielkopolskie

Dane kontaktowe: