Przetarg

Przygotowywanie, dostarczanie i przekazywanie posiłków na oddziały szpitalne (do kuchenek oddziałowych) oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych

12-08-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna
ul. Oleśnicka 4,46-100 Namysłów
tel. 77 40 40 248
fax. 77 40 40 250
e-mail: sekretariat@zoznamyslow.pl
http:// www.namyslow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 585325-N-2019 z dnia 2019-08-12 r.

Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna: Przygotowywanie, dostarczanie i przekazywanie posiłków na oddziały szpitalne (do kuchenek oddziałowych) oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna, krajowy numer identyfikacyjny 16021646300000, ul. ul. Oleśnicka  4 , 46-100  Namysłów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 40 40 248, e-mail sekretariat@zoznamyslow.pl, faks 77 40 40 250.
Adres strony internetowej (URL): www.namyslow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.namyslow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna, ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów, w budynku administracji (budynek ,,C") sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowywanie, dostarczanie i przekazywanie posiłków na oddziały szpitalne (do kuchenek oddziałowych) oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych
Numer referencyjny: IZM.I.272.16.2019.MA.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie, dostarczanie i przekazywanie na oddzia-ły szpitalne (do kuchenek oddziałowych) posiłków oraz odbiór odpadów pokonsumpcyj-nych bezpośrednio po posiłkach. 2. Średnia dzienna ilość pacjentów - 90 osób (+/- 10%). Wskazana poniżej ilość posiłków ma charakter wyłącznie szacunkowy, a rzeczywista ilość w ramach zamówienia wynikać będzie z bieżących potrzeb szpitala.3. Posiłki zamawiane będą w następujący sposób:- śniadania - dnia poprzedniego do godz. 13:30, korekta do 8:30,- obiad - tego samego dnia o 8.30, korekta do 10:30,- kolacja - tego samego dnia o 10:30, korekta do 13:30.4. Oddziały szpitalne:- oddział medycyny paliatywnej (hospicjum) - parter,- oddział chirurgiczny ( I piętro), - oddział urologiczny ( I piętro), - ZOL (II piętro), - oddział wewnętrzny (II piętro), - oddział ginekologiczno-położniczy (III piętro), - oddział dziecięcy (III piętro).5. Jeden osobodzień żywienia składa się ze śniadania, obiadu i kolacji:- śniadanie - godz. 08:00,- obiad - godz. 12:30,- kolacja - godz. 16:00. 6. Posiłki należy dostarczać punktualnie.7. Racje pokarmowe, ich wartość kaloryczną i zawartość składników odżywczych określają aktualne wytyczne Instytutu Żywności i Żywienia. W sporządzaniu posiłków należy uwzględnić powszechnie stosowane diety w szpitalach z uwzględnieniem:- Diety podstawowej (ogólnej).- Diety łatwostrawnej (lekkostrawnej).- Diety łatwostrawnej z ograniczeniem tłuszczu (wątrobowej).- Diety łatwostrawnej z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego (wrzodowej).- Diety z ograniczeniem węglowodanów łatwo przyswajanych (cukrzycowej).- Diety ubogo resztkowej.- Diety bogato białkowej (wysokoenergetycznej).- Diety dla osób w wieku wczesno i późno starczym leczonych onkologicznie.- Diety małego dziecka.- Diety o zmienionej konsystencji (papkowatej).8. KAŻDA DIETA POWINNA MIEĆ MOŻLIWOŚĆ PODANIA W POSTACI PAPKI.9. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)Główny kod CPV:15894220-9 (Posiłki szpitalne).Dodatkowe kody CPV:55321000-6 (Usługi przygotowywania posiłków).55520000-1 (Usługi dostarczania posiłków).10. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy.12. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 13. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwyko-nawcą). 14. Dodatkowo w przypadku gdy Wykonawca korzysta z podwykonawców, na których zaso-by powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązany jest w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samo-dzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia. 15. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.16. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu ,,nie dotyczy" lub inne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy.17. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podsta-wie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.18. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i ofercie. 19. Miejsce realizacji zamówienia: Teren działania Wykonawcy, siedziba Zamawiającego - kuchenki oddziałowe.20. Do obowiązków Wykonawcy należało będzie:1) Sporządzanie posiłków w ilościach wynikających z liczby hospitalizowanych pacjen-tów, z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych.2) Dostarczanie posiłków we wszystkie dni tygodnia zgodnie z ustalonym harmonogra-mem.3) Do śniadania i kolacji dostarczanie każdorazowo gorącej herbaty, zarówno słodkiej jak i gorzkiej w ilości niezbędnej do zaspokojenia potrzeb pacjentów Zamawiającego, niezależnie od napojów przewidzianych jadłospisem.4) Dostarczenie posiłków do kuchenek oddziałowych Zamawiającego. 5) Odbiór wszelkich odpadów pokonsumpcyjnych i ich zagospodarowanie we własnym zakresie.6) Przestrzeganie jadłospisów stanowiących załączniki nr 2 do SIWZ (dieta podstawo-wa, łatwostrawna, wrzodowa, wątrobowa, cukrzycowa, ubogoresztkowa, wysokoener-getyczna, niskobiałkowa, osób starszych, małego dziecka).7) Zmiany w jadłospisie będą wymagane w okresie: - Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy - wówczas Wykonawca ma obowiązek przygotować posiłki o charakterze świątecznym z zachowaniem tradycyjnych potraw.- Zmiany pór roku - wówczas Wykonawca w jadłospisie ma obowiązek uwzględnić warzywa i owoce sezonowe.8) W przypadku, kiedy Inspekcja Sanitarna podczas czynności kontrolnych stwierdzi błędy w jadłospisach, wówczas Wykonawca we współudziale z Zamawiającym po-nownie zweryfikują jadłospisy i w razie potrzeby dostosuje je do zaleceń pokontrol-nych.9) Każda zmiana w przygotowanych jadłospisach będzie wymagała obustronnych uzgodnień i zatwierdzenia przez Zamawiającego.21. Wykonawca zobowiązany będzie do:1) Używania naczyń do transportu posiłków, w których pakowana będzie żywność, czys-tych, bez uszkodzeń mechanicznych, mogących przyczynić się do zagrożenia epide-miologicznego.2) Stosowania pojemników i termosów zamykanych szczelnie, tak by podczas transportu posiłki w formie płynnej nie ulegały rozlaniu.3) Przygotowywania posiłków z naturalnych produktów metodą tradycyjną bez używania produktów typu instant oraz gotowych produktów (np. pierogi mrożone, klopsy, go-łąbki, kluski, czy puree itp.).4) Stosowania do smarowania pieczywa produktów zawierających minimum 82% tłusz-czu, przy czym tłuszcz palmowy jest wykluczony.5) Przygotowywania produktów smażonych na wysokiej jakości oleju o wysokiej tempe-raturze dymienia (olej rzepakowy o obniżonej zawartości kwasu erukowego).6) Stosowania się do zaleceń, zawartych w jadłospisach (przyprawianie, gotowanie, du-szenie, itp.).7) Zabielanie potraw, jogurtem naturalnym o zawartości 2% tłuszczu. 8) Podawania do obiadów świeżych warzyw w sezonie, poza sezonem mogą być produk-ty konserwowe i mrożone.9) Podawania co najmniej jeden raz w tygodniu potraw z ryb.10) Podawania cytryny do herbaty dla pacjentów ZOL i Hospicjum - każdorazowo.11) Zapewnienia sosu do drugiego dania dla pacjentów ZOL i Hospicjum - każdorazowo.12) Podawania w okresie świąt Wielkanocy, Bożego Narodzenia i Nowego Roku posiłków o tradycyjnym świątecznym charakterze.13) Dostarczania posiłków, które powinny posiadać temperatury:- gorące zupy minimum 75o C,- gorące drugie dania i inne gorące posiłki minimum 62o C,- gorące napoje minimum 80o C,- surówki i sałatki maksimum 4 do 10o C.14) Zapewnienia pojemników zamykanych, służących do transportu odpadów pokon-sumpcyjnych, w ilości zgodnej z rzeczywistymi potrzebami, przy czym utrzymanie ich w czystości i we właściwym stanie technicznym spoczywać będzie na Wykonawcy.15) Przygotowywania posiłków zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia i Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny ży-wienia, oraz z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego.16) Przechowywania próbek żywnościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.17) Wskazania miejsca przygotowywania posiłków w ofercie.18) Poddawania się kontroli organów Inspekcji Sanitarnej.19) Dowożenia przygotowanych posiłków 3 razy dziennie (śniadanie, obiad, kolacja), w oznakowanych pojemnikach, opisanych nazwą oddziału, nazwą diety oraz liczbą porcji, odrębnie dla każdego oddziału.20) Natychmiastowej wymiany dostarczonych posiłków nie spełniających wymagań, nie później niż w ciągu 90 min. od powiadomienia Wykonawcy telefonicznie i faksem. Zamawiający dopuszcza możliwość pozostawienia w depozycie gotowych posiłków, oryginalnie zapakowanych z widoczną datą ważności (masło, chleb, dżem, słoik z pulpetami, parówki, itp.) oraz uzupełnianie depozytu i wymiana produktów starych na świeże.21) Dostarczenia nieodpłatnie dodatkowej porcji posiłku dla upoważnionego pracownika Zamawiającego w celu oceny gramatury, temperatury i walorów organoleptycznych posiłku.22.Pozostałe wymagania od Wykonawcy:1) Pracownik / pracownicy/ kierowca Wykonawcy zajmujący się realizacją usługi w NCZ S.A. muszą posiadać ubrania ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne, dopuszczające do kontaktu z żywnością.2) Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia przez wystarczającą ilość osób posiadających niezbędne kwalifikacje w tym, przynajmniej jednej osoby posiadającej kwalifikacje dietetyka.3) Wykonawca zobowiązuje się na koszt własny dostarczyć naczynia jednorazowe dla pacjentów izolowanych. Przewidywana ilość pacjentów izolowanych w roku to od 5 do 15 osób przebywających w szpitalu około 5 dni. 4) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć termometr zanurzeniowy do pomiaru ciepłoty posiłków do dyspozycji osoby nadzorującej realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego.5) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania własnego wózka do przewozu termosów z posiłkami i napojami do kuchenek oddziałowych (Zamawiający przewiduje możliwość przechowania wózka Wykonawcy). 6) Wykonawca we własnym zakresie zapewni odbiór brudnych termosów i pojemników po posiłkach i utrzyma je w należytej czystości.7) Wykonawca we własnym zakresie zapewni nadzór nad pozostawionymi pojemnikami.23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do regularnej kontroli gramatury, kaloryczności, war-tości odżywczej dostarczonych posiłków i walorów organoleptycznych oraz estetyki podania. 24. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia reklamacji na wykonaną usługę po stwierdzeniu, że dostarczony posiłek lub posiłki nie spełniają wymaganych parametrów ilościowych i jakościowych.25. Wszystkie niezgodności i braki w realizacji usługi Zamawiający wpisuje do ,,Protokołu wadliwych dostaw....." . 26. W rejestrze odnotowuje się datę i godzinę zgłoszenia Wykonawcy tej informacji.27. W szczególności niezgodności dotyczyć mogą:- różnicy pomiędzy liczbą lub rodzajem diet lub dostarczonych posiłków,- dostarczenia posiłku niepełnego (brak składnika posiłku lub jego części),- opóźnienie w dostawie posiłków,- dostawy posiłków w brudnych opakowaniach, - zaniżeniu gramatury potraw wchodzących w skład posiłku, - dostarczenia posiłków o nieprawidłowej temperaturze,- inne rażące naruszenia.28. Po zgłoszeniu Wykonawcy niezgodności w trybie określonym w pkt. 31, jest on zobowią-zany do ich usunięcia, w szczególności poprzez wymianę posiłków, bądź potraw, których dotyczą zgłoszone niezgodności. Usunięcie niezgodności przez Wykonawcę odnotowuje się w rejestrze niezgodności, z podaniem godziny jej usunięcia. 29. W przypadku braku wykonania przez Wykonawcę usunięcia niezgodności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną - zgodnie z zapisami w umowie.30. Na koniec każdego miesiąca Wykonawca sporządzi zestawienie z wykonanej usługi z podziałem na ilość posiłków na śniadanie, obiad i kolację dostarczonych na dany oddział w celu weryfikacji z zestawieniem Zamawiającego, przed wystawieniem faktury.

II.5) Główny kod CPV: 15894220-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55321000-6
55520000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-09-01   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli jest (1) wpi-sany do jednego z rejestrów handlowych prowadzonych w państwie członkow-skim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamiesz-kania oraz (2) posiada aktualną decyzję i zaświadczenie o wpisie do rejestru za-kładów podlegających urzędowej kontroli organu właściwego miejscowo (pod względem lokalizacji zakładu przygotowującego posiłki) Państwowego Powiato-wego Inspektora Sanitarnego potwierdzającą, że obiekt spełnia wymagania ko-nieczne do zapewnienia higieny w procesie produkcji i w obrocie środkami spo-żywczymi oraz do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej tych artykułów w zakresie produkcji żywności, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub obrotem nimi.
Informacje dodatkowe oświadczenie o posiadaniu przez Wykonawcę: - wpisu do właściwego rejestru lub do centralnej ewidencji i informacji o działal-ności gospodarczej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą wykazać, że warunek spełnia każdy z nich (odrębnie), - aktualnej decyzji i zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organu właściwego miejscowo (pod względem lokalizacji za-kładu przygotowującego posiłki) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitar-nego potwierdzającą, że obiekt spełnia wymagania konieczne do zapewnienia hi-gieny w procesie produkcji i w obrocie środkami spożywczymi oraz do zapew-nienia właściwej jakości zdrowotnej tych artykułów w zakresie produkcji żywno-ści, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub obrotem ni-mi. Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego winna zawierać zezwolenie na prowadzenie żywienia zbiorowego i realizację usługi w systemie cateringowym. Warunek musi spełniać w całości samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot trzeci na zasoby którego powołuje się Wykonawca.Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy stanowią-cym załącznik do formularza oferty.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli jest ubezpie-czony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zwią-zanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna w wysokości co najmniej: 300 000,00 złotych.
Informacje dodatkowe oświadczenie o posiadaniu przez Wykonawcę polisy OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej: 300 000,00 złotych. Posiadane przez Wykonawcę OC musi obejmować ochroną ubezpieczeniową również podwykonawców, którzy realizują przedmiot zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek musi spełniać w całości samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tzn. niedopuszczalne jest łączenie sum gwarancyjnych Wykonawców w celu wykazania warunku.Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy stanowią-cym załącznik do formularza oferty.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli będzie dys-ponował w celu realizacji zamówienia środkiem transportu dopuszczonym do przewozu posiłków.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: oświadczenie o posiadaniu przez Wykonawcę aktualnej decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy zatwierdzająca środek transportu służący do wykonywania zamówienia jako spełniający odpowiednie wymagania sanitarne do celów przewozu środków spożywczych (posiłków) oraz oświadczenie o posiadaniu przez Wykonawcę środka transportu dopuszczonego do przewozu posiłków. Warunek musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot trzeci na zasoby którego powołuje się Wykonawca (niniejsza zasada ma odpowiednio zastosowanie również w przy-padku Wykonawcy samodzielnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia).Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy stanowią-cym załącznik do formularza oferty.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Nie dotyczy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
7.1Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ.2. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy wg załącznika Nr 1.1 do SIWZ.3. Dowód wniesienia wadium.4. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę.5. Dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego*.UWAGA:1. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.1. SIWZ - składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia oferty.2. Oświadczenie wykonawcy wskazane w formularzu oferty musi być aktualne na dzień składania ofert. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwier-dzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w po-stępowaniu.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadcze-nie o którym mowa wyżej w pkt. 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegają-cych się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonaw-com, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa wyżej w pkt. 2.5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa wyżej w pkt. 2, oświad-czenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich zło-żenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy pod-legała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowa-niu, w stosownych sytuacjach lub w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W tym przypadku, Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania bra-ku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, jakim po-wołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadcze-nie, o którym mowa w pkt. 7.1 ppkt. 2 SIWZ, dotyczące tego podmiotu.7.2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 1. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę - przekazane Zamawiają-cemu bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.namyslow.pl informacji z sesji otwarcia ofert.2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr 4 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wyko-nawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.UWAGA:Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.2. SIWZ - składają, w terminie 3 dni od za-mieszczenia na stronie www.namyslow.pl informacji z sesji otwarcia ofert, wszyscy Wyko-nawcy, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku, gdy w postępowaniu złożono tylko jed-ną ofertę lub złożono tylko jedną ofertę częściową na daną część zamówienia.7.3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwy-żej oceniona: Nie dotyczy.UWAGA:1. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.3. SIWZ - składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie wyznaczonym w wezwaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień ich złożenia. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktual-nych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 7.3. SIWZ.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, składa dokumenty, o których mowa w pkt. 7.3 ppkt 4-6 SIWZ. 4. Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Za-mawiającego wymagania zostały spełnione.5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub innych dokumentów niezbędnych do prze-prowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błę-dy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.7.4. Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zmianami).2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada następujące dokumenty:1) Zamiast dokumentu określonego w pkt. 7.3 ppkt. 4 SIWZ składa dokument lub doku-menty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwier-dzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty po-winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Zamiast dokumentu określonego w pkt. 7.3 ppkt. 2 i 3 SIWZ składa dokument lub do-kumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, po-twierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w spra-wie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szcze-gólności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w pkt 2.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświad-czenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospo-darczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.7.5. Forma dokumentów i oświadczeń 1. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w po-stępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U poz. 1126 z późn. zmianami) dokumenty na-leży złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.2. Zgodnie z § 14 ust. 2b obowiązującego rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zmianami) dokumenty lub oświadczenia, mogą być składane za pośrednictwem operatora pocztowe-go w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zmianami), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.3. Formularz oferty, oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. Pełnomocnictwo, zgodnie z § 99 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywil-ny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zmianami) w związku z art. 82 ust. 2 i 14 ustawy, musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Wykonawcy zo-bowiązani są złożyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo dla podmiotów wystę-pujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i przedstawione zgodnie z pkt. 7.5 ppkt. 8 SIWZ.10. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia obowiązu-ją następujące zasady składania dokumentów:1) oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 7.1 SIWZ powinny zostać złożone w taki sposób, aby wykazać, że warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy spełniają łącznie (przez jednego lub kilku Wykonawców łącznie, z zastrzeżeniem zapisów za-wartych w SIWZ),2) każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzie-lenie zamówienia musi wraz z ofertą złożyć oświadczenie o którym mowa wyżej w pkt. 7.1.2,3) każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzie-lenie zamówienia musi złożyć oświadczenia wymienione w pkt 7.2 oraz 7.3 SIWZ,4) wszystkie dokumenty Wykonawców mogących wspólnie ubiegać się o udzielenie za-mówienia muszą wchodzić w skład danej oferty i być złożone łącznie,5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zosta-nie wybrana, taki Wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy w spra-wie zamówienia publicznego do złożenia Zamawiającemu umowy regulującej współ-pracę tych Wykonawców,11. wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone powyżej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 13.000,00 zł.Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na konto Staro-stwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Numer konta: 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004 z adnotacją ,,Wadium - nr sprawy: IZM.I.272.16.2019.MA.".

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
wkład do kotła40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:W następujących przypadkach:1. Zmiana terminu realizacji umowy:1) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najko-rzystniejszej oferty,2) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania,3) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację za-mówienia w zakładanym terminie,4) jeżeli nie zostanie wykorzystana kwota na którą udzielono zamówienia,5) opóźnień w realizacji umowy o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin wyko-nania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwa-nia tych okoliczności.2. Zmiany warunków płatności:1) konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy kredytowej lub innych dokumentów określających źródła finansowania zamówienia.3. Zmiany cen jednostkowych:1) zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przy-padku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie stawka podatku VAT oraz wartość podatku VAT i tym samym cena brutto. Cena netto pozostaje bez zmian.4. Pozostałe zmiany:1) zmiany dotyczące nazwy wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej oraz in-nych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne,2) zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie, 3) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ma-jącym wpływ na realizację umowy - w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa,4) wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiek-tywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnopraw-nych stosunków zobowiązaniowych) - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,5) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które, gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą,6) aktualizowania wszelkich danych zawartych w umowie mających wpływ na jej re-alizację.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. SKŁADANIE OFERT: Oferty należy składać /przesyłać/ w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego - w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna, ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów, w budynku administracji (budynek ,,C"), w sekretariacie. Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru z opisem: ,,Oferta na przetarg - Dostarczanie posiłków do szpitala"2. " NIE OTWIERAĆ PRZED - TERMIN OTWARCIA OFERT.3. OTWARCIE OFERT: W tym samym dniu, co składanie ofert ale o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - - w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna, ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów, w budynku administracji (budynek ,,C"), w gabinecie dyrektora. 4. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: W zakresie procedury przetargowej: Maria Adamczyk tel. 77/ 410 36 95 wew. 209, Lucyna Długosz tel. 77/ 410 36 95 wew. 210, fax 77/ 410 36 95 wew. 212 lub 77/ 410 39 22, Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu.W zakresie przedmiotu zamówienia: Elżbieta Wierzchołowska: tel. 77 40 40 255 , Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A., ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów.5. Zamawiający udziela informacji i przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy od 07:25 do 15:00 od poniedziałku do piątku.6. Obowiązek informacyjny wynikający z RODO:Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO - dotyczy przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osób fizycznych, których dane dotyczą, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności:? Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:? wykonawcy będącego osobą fizyczną,? wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,? pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),? członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),? osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;? Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:? osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,? podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,? podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,? pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),? członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);? Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO powinien być wykonany wraz ze zbieraniem (tj. podczas pozyskiwania) danych osobowych, a informacja powinna dotrzeć w sposób zindywidualizowany do osoby, której dane osobowe dotyczą. Mając na względzie specyfikę zamówień publicznych, uznać należy, że:? Zamawiający zawarł klauzulę informacyjną z art. 13 RODO w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. ? Wykonawca będący osobą fizyczną, musi już na początku postępowania zapoznać się z treścią ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ, aby móc uczestniczyć w postępowaniu. Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał. Mając na względzie treść art. 12 RODO, informacje, o których mowa w art. 13 RODO, muszą być zamieszczone w łatwo dostępnej formie i opisane zwięzłym, przejrzystym, zrozumiałym, jasnym i prostym językiem.Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.Zamawiający, przetwarzając dane osobowe, które pośrednio pozyskał w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, nie będzie obowiązany do wypełniania obowiązku informacyjnego, mając na względzie treść włączeń zawartych w art. 14 ust. 5 RODO.Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).Ponadto wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się Wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", w związku z realizacja zadań wynikających z ustawy informuję, że: ? administratorem danych osobowych Wykonawcy, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu (dane Wykonawcy) i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu, jest Zamawiający oraz Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, tel. 77 410 36 95 wew. 101, fax 77 410 39 22, e-mail: sekretariat@zoznamyslow.pl; iod@namyslow.pl,? wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych, w: (1) Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna, ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów, pod adresem e-mail: sekretariat@zoznamyslow.pl, lub pisemnie na adres Zamawiającego; (2) Starostwie Powiatowym w Namysłowie pod adresem e-mail: iod@namyslow.pl, lub pisemnie na adres Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, Wydział Organizacyjny, ? Cele przetwarzania danych osobowych: Zamówienia publiczne (Prowadzenie zamówień publicznych, Prowadzenie rejestru umów). Prowadzenie zamówień publicznych - podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c, oraz stosownych przepisów prawa (Prawo zamówień publicznych). Realizacja zamówień publicznych na podstawie umowy art. 6 ust.1 lit. b), Okres przechowywania danych - zgodnie z przepisami prawa, maksymalnie 10 lat. ? Odbiorcy danych - odbiorcami danych są podmioty wskazane w przepisach prawa. Odbiorcami mogą być: Banki, UZP, UPUE, organy kontroli (RIO, NIK, UKS, CBA i inne), Instytucje finansujące,? dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,? obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; ? w odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;? Wykonawca posiada:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących osób narusza przepisy RODO;? podanie danych osobowych w zakresie zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji wymagań określonych przepisami prawa jest obligatoryjne,? przekazanie danych do państwa trzeciego - nie dotyczy,? zautomatyzowane podejmowanie decyzji - nie jest stosowane,? Wykonawcy nie przysługuje:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.? Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych osobowych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie: www.namyslow.pl (zakładka Ochrona Danych Osobowych RODO).* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH