Przetarg

Sukcesywne dostawy świeżych surówek dla potrzeb bufetu i bistro oraz artykułów sypkich i przypraw dla Działu Żywienia Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

10-09-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,44-101 Gliwice
tel. 032 2789171, 2789172, 278
fax. 032 2789197, 2789198
e-mail: przetargi@io.gliwice.pl
http:// www.io.gliwice.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 595395-N-2019 z dnia 2019-09-10 r.

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach: Sukcesywne dostawy świeżych surówek dla potrzeb bufetu i bistro oraz artykułów sypkich i przypraw dla Działu Żywienia Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, krajowy numer identyfikacyjny 28836600028000, ul. ul. Wybrzeże Armii Krajowej  15 , 44-101  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2789171, 2789172, 2789193,, e-mail przetargi@io.gliwice.pl, faks 032 2789197, 2789198.
Adres strony internetowej (URL): www.io.gliwice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
instytut badawczy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.io.gliwice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Adres:
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, Budynek Główny Dyrekcji, Parter, Kancelaria pokój nr 134

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy świeżych surówek dla potrzeb bufetu i bistro oraz artykułów sypkich i przypraw dla Działu Żywienia Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
Numer referencyjny: DO/DZ-381-1-145/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy świeżych surówek dla potrzeb bufetu i bistro oraz artykułów sypkich i przypraw dla Działu Żywienia Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach.2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 odrębne zadania, tj.:Zadanie nr 1 Świeże surówki dla potrzeb bufetu i bistroZadanie nr 2 Artykuły sypkie i przyprawy dla Działu Żywienia3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2.1-2.2 do SIWZ, tj. ,,Specyfikacje asortymentowo-cenowe".4. Cały asortyment stanowiący przedmiot zamówienia ma spełniać wymogi jakościowe I klasy jakości określone w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz wszystkie powszechnie obowiązujące Polskę wymagania higieniczno-sanitarne stosowane w UE. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz. 1252).

II.5) Główny kod CPV: 15000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15331000-7
15870000-7
15860000-4
15831000-2
15600000-4
15850000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, spełniających warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. Ilekroć w treści SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie "lub równoważne". Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych w SIWZ parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie zgodne z jego przeznaczeniem.2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia próbek oferowanego asortymentu w pełni zgodnych (w tym również w zakresie wielkości oferowanych opakowań produktów) z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w ,,Specyfikacjach asortymentowo-cenowych" dla poszczególnych wskazanych poniżej pozycji (odpowiednio dla zadania, na które składana będzie oferta): w zakresie zadania nr 1:poz. 2 - Sałatka z ogóreczkiem kiszonym, skład: sałatka na bazie gotowanych warzyw z dodatkiem warzyw surowych, konserwowych i kiszonych, jajka, przypraw, oleju, z dodatkiem octu. Waga netto produktu: 200gZamawiający w tej pozycji dopuszcza zaoferowanie produktu o wadze netto 195-205 g, wymagana ilość: nie mniej niż 1 szt.poz. 4 - Sałatka z ogóreczkiem i brokułami, skład: sałatka na bazie makaronu i brokuła z dodatkiem warzyw surowych i konserwowych, przypraw, oleju i octu. Waga netto produktu: 200g, Zamawiający w tej pozycji dopuszcza zaoferowanie produktu o wadze netto 195-205 g, wymagana ilość: nie mniej niż 1 szt.poz. 10 - Sałatka z kebabem, warzywami i sosem, skład: sałatka na bazie warzyw gotowanych, świeżych i konserwowych z dodatkiem kebabu drobiowego oraz sosu na bazie jogurtu, ketchupu, przypraw i ziół.Waga netto produktu: 200g, Zamawiający w tej pozycji dopuszcza zaoferowanie produktu o wadze netto 195-205 g, wymagana ilość: nie mniej niż 1 szt.w zakresie zadania nr 2:poz. 26 - Kasza manna, opakowanie papierowe, Zamawiający w tej pozycji dopuszcza zaoferowanie produktu w opakowaniu o gramaturze 400-1000g, wymagana ilość: nie mniej niż 1 op., poz. 39 - Makaron drobny 100% pszenicy durum, typu Lubella - muszelka lub równoważny, opakowanie papierowe lub foliowe przezroczyste, Zamawiający w tej pozycji dopuszcza zaoferowanie produktu w opakowaniu o gramaturze 400-500g, wymagana ilość nie mniej niż 1 op.poz. 44 - Makaron spaghetti pełnoziarnisty, opakowanie papierowe lub foliowe przezroczyste, Zamawiający w tej pozycji dopuszcza zaoferowanie produktu w opakowaniu o gramaturze 400-500g, wymagana ilość: nie mniej niż 1 op.poz. 56 - Pieprz czarny mielony, wyrazisty, ostry aromat, piekący smak, pojemnik zamykany PET, Zamawiający w tej pozycji dopuszcza zaoferowanie produktu w opakowaniu o gramaturze 800-850g, wymagana ilość nie mniej niż 1 op.Próbki oferowanego asortymentu należy dostarczyć do upływu terminu składania ofert do Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 GliwiceMagazyn Działu Żywienia. Próbki należy przekazać Zamawiającemu nieodpłatnie. Produkty powinny zostać opisane w sposób umożliwiający identyfikację zarówno produktu (poprzez wskazanie nazwy handlowej/producenta na etykiecie) jak i Wykonawcy składającego ofertę w postępowaniu. Złożone próbki podlegać będą ocenie jakościowej, zgodnie z zapisami rozdziału XVIII SIWZ (tym samym złożone próbki nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp). W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wymaganych próbek, złożona przez niego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (rozdział VI pkt 2 ppkt 2 SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wypełnione, podpisane i opieczętowane (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy formularze: 1) ,,Oferta Przetargowa" - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) ,,Specyfikacje asortymentowe" - załącznik nr 2.1-2.2 do SIWZ - odpowiednio do zakresu składanej oferty, 3) oświadczenie dot. przesłanek do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ, 4) próbki oferowanego asortymentu, zgodnie z treścią rozdziału IV ust. 10 SIWZ, 5) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa do podpisania oferty i załączników.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
KRYTERIA OCENY OFERT:- w zakresie zadania nr 1: cena 50%, jakość 50%- w zakresie zadania nr 2: cena 30%, jakość 70%

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zgodnie z wzorami umów (odpowiednio dla danego zadania) stanowiącymi załączniki do SIWZ:" §8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.2. Zamawiający z inicjatywy własnej lub Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany w treści niniejszej umowy w następujących przypadkach:1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,2) zmiany wielkości opakowania zbiorczego zaoferowanego asortymentu przy zachowaniu lub obniżeniu ceny jednostkowej,3) zmiany nazewnictwa asortymentu przy zachowaniu lub obniżeniu ceny,4) zaprzestania produkcji asortymentu przez producenta i wprowadzenia nowego, analogicznego do asortymentu wycofanego z rynku, przy zachowaniu lub obniżeniu ceny produktu wycofanego,5) zmiany producenta, i dostarczania asortymentu produkowanego przez innego producenta przy za?chowaniu lub obniżeniu ceny, będącego asortymentem analogicznym do objętego zamówieniem, w przypadku gdy Wykonawca nie jest jednocześnie producentem dostarczanych produktów, a zmiana producenta będzie spowodowana przez:a) zakończenie lub zawieszenie prowadzonej przez producenta działalności gospodarczej,b) zakończenie współpracy pomiędzy Wykonawcą a producentem, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca.3. Wszystkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie za wyjątkiem określonych w ust. 2 pkt 1) powyżej wymagają każdorazowo formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 4. Zmiana określona w ust. 2 pkt 1) powyżej obowiązuje z datą jej wprowadzenia w życie na podstawie odrębnych przepisów.5. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.6. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.7. Aneksy do niniejszej umowy ważne będą tylko wówczas, gdy zostaną podpisane przez obie Strony."
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-18, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy złożyć w języku polskim pod rygorem nieważności
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH