Przetarg

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w roku szkolnym 2019/2020 do Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach

08-10-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Publicznych im. H. Sienkiewicza
Ul. Siedlecka 8,08-125 Suchożebry
tel. 25 631 45 06
fax. 25 631 46 99
e-mail: zspsuch@wp.pl
http:// www.suchozebry.edu.pl,

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 607529-N-2019 z dnia 2019-10-08 r.

Zespół Szkół Publicznych im. H. Sienkiewicza: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w roku szkolnym 2019/2020 do Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych im. H. Sienkiewicza, krajowy numer identyfikacyjny 14022945800000, ul. Ul. Siedlecka  8 , 08-125  Suchożebry, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 25 631 45 06, e-mail zspsuch@wp.pl, faks 25 631 46 99.
Adres strony internetowej (URL): www.suchozebry.edu.pl,
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.suchozebry.edu.pl,

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.suchozebry.edu.pl,

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Sekretariat Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach, ul. Siedlecka 6, 08-125 Suchożebry

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w roku szkolnym 2019/2020 do Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach
Numer referencyjny: ZSP-ZP-01/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
8


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w roku szkolnym 2019/2020 do Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został wyszczególniony, co do rodzaju i ilości prognozowanych, wskazanych w załącznikach do SIWZ (od Nr 1 do Nr 8.) Umowa z z wybranym Wykonawcą może się różnić co do ilości poszczególnych asortymentów. Wiążący jest termin trwania umowy oraz łączna wartość umowy wynikająca z oferty Wykonawcy. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość dostarczanego towaru i oświadcza, że dostarczone artykuły spożywcze nie są przeterminowane i posiadają minimalny termin ważności określony w SIWZ. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego, a w szczególności zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: 1) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; 2) ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych; 3) Rozporządzeniem WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie w opakowaniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego, a w szczególności z: 1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych; 2) Rozporządzeniem WE nr 1935 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG; 3) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; Wymagania w zakresie znakowania opakowań: Każde opakowanie musi posiadać etykietę zawierającą, co najmniej następujące dane: a) nazwa produktu, odmiana, b) termin przydatności do spożycia, c) masę netto, d) warunki przechowywania, e) nazwę i adres producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych wg niżej zamieszczonego podziału: Część Nr 1 - Mięso i przetwory mięsne,Część Nr 2 - Warzywa,Część Nr 3 - Owoce,Część Nr 4 - Nabiał i produkty mleczarskie,Część Nr 5 - Mrożonki i ryby,Część Nr 6 - Różne artykuły spożywcze,Część Nr 6 - Pieczywo, Część Nr 8 - JajaWykonawca może złożyć ofertę na jedną część zamówienia, kilka części lub na całość zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 15100000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15112000-6
03212200-2
03212100-1
03222110-7
03221000-6
15331000-7
03222300-6
15500000-3
15400000-2
15331170-9
15220000-6
15896000-5
15800000-6
15600000-4
15810000-9
03142500-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-06-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz asortymentowo - cenowy na daną część zamówienia według wzoru załącznika Nr 1- 8 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia Formularz asortymentowo - Cenowy podpisuje wyznaczony pełnomocnik. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, wypełnia i składa dokument oddzielnie dla każdej części. 2) Formularz Ofertowy według wzoru załącznika Nr 9 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia Formularz Ofertowy podpisuje wyznaczony pełnomocnik). 3) Oświadczenia, o których mowa w art. 25a ustawy Pzp. stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (według wzoru załącznika Nr 10 i Nr 11 do SIWZ). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu. 4) Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) do złożenia oferty wraz z załącznikami. Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6) Oświadczenie o grupie kapitałowej według wzoru załącznika Nr 13 do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu. 12. Dokumenty podmiotów zagranicznych:Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia - według wzoru załącznika Nr 10 i Nr 11 do SIWZ - stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności faktury40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następującym zakresie:1) W przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług VAT w czasie realizacji umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę wynikającą ze zmiany tego podatku. Kwota netto zamawianych artykułów będzie stała i nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy. 2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości zamawianego asortymentu (zwiększenie/zmniejszenie) w stosunku do określonych w ofercie. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych wskazanymi w Formularzu asortymentowo - cenowym dla danej części oraz ilości rzeczywiście dostarczonych produktów żywnościowych. 3) Dopuszcza się zmiany cen jednostkowych produktów wyszczególnionych w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiących przedmiot zamówienia w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS nie częściej niż raz na kwartał. Podstawą waloryzacji jest wzrost ceny za ubiegły kwartał. Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane począwszy od października 2019 r. 4) Dotyczy jaj - wszelkie zmiany na rynku uzasadniające zmianę cen, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy dokonywane będą w formie pisemnej, nie wcześniej jednak niż w październiku 2019 r. W przypadku zmiany cen giełdowych ceny powinny ulec zmianie odpowiednio o stopień obniżki lub podwyżki. Zmiana cen może być dokonywana nie więcej niż dwa razy w miesiącu kalendarzowym.5) Zmiana formy prawnej Wykonawcy lub Zamawiającego w trakcie realizacji umowy.Zmiany, o których mowa w pkt 1 - 5 zostaną wprowadzone aneksem do umowy, natomiast zmiana w pkt 5 nastąpi poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w tym zakresie przez stronę, której zmiana dotyczy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> pln
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM W SIEDLCACH. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania w tym w ofercie składanej przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w Zespole Szkół Publicznych w Suchożebrach , a także w dokumentach podwykonawców oraz podmiotów trzecich udostępniających zasoby oraz w dokumentach związanych z realizacją udzielonego zamówienia jest: Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach, ul. Siedlecka 6, 08-125 Suchożebry. ? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr: ZSP-ZP-01/2019 pn.: ,,Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w roku szkolnym 2019/2020 do Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. ? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dalej ,,ustawa Pzp"; ? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp. związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;? posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;? nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ?Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.3. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca w Formularzu ofertowym składa oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (o ile dotyczy).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: ,,Mięso i przetwory mięsne"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa mięsa i przetworów mięsnych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych (od poniedziałku do piątku), transportem i na koszt Wykonawcy. Termin dostawy liczony będzie od dnia następnego od złożenia zamówienia przez pracownika Zamawiającego. Średnia częstotliwość dostawy mięsa i przetworów mięsnych wynosi od 3 do 5 razy w tygodniu (oprócz niedziel i świąt) w godzinach od 7.00 do 9.00. Dopuszcza się różnicę w ilościach pomiędzy złożonym zamówieniem a realizacją dostawy nie więcej niż +/- 100 gram. Termin przydatności do spożycia mięsa surowego winien wynosić minimum 3 dni, a przetworów mięsnych minimum 7 dni od dnia dostawy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9, 15112000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności faktury40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: WARZYWA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa warzyw odbywać się będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych (od poniedziałku do piątku) transportem i na koszt Wykonawcy. Termin dostawy liczony będzie od dnia następnego od złożenia zamówienia przez pracownika Zamawiającego. Średnia częstotliwość dostawy od 3 do 5 razy w tygodniu (oprócz niedziel i świąt) w godzinach od 7.00 do 8.00.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03212200-2, 03212100-1, 03221000-6, 15331000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności faktury40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Owoce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa owoców odbywać się będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych (od poniedziałku do piątku) , transportem i na koszt Wykonawcy. Termin dostawy liczony będzie od dnia następnego od złożenia zamówienia przez pracownika Zamawiającego. Średnia częstotliwość dostawy od 3 do 5 razy w tygodniu (oprócz niedziel i świąt) w godzinach od 7.00 do 8.00. Owoce tzw. deserowe dostarczane będą przez Wykonawcę w ilościach ściśle określonych w zamówieniu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03222110-7, 03222300-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności faktury40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Nabiał i produkty mleczarskie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa nabiału i produktów mleczarskich musi odbywać się w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych (od poniedziałku do piątku) transportem i na koszt Wykonawcy. Termin dostawy liczony będzie od dnia złożenia zamówienia przez pracownika Zamawiającego. Średnia częstotliwość dostawy od 3 do 5 razy w tygodniu (oprócz niedziel i świąt) w godzinach od 7.00 do 9.00. W przypadku jogurtów i serków Zamawiający zastrzega sobie prawo do podania dokładnej ilości towaru w dzień poprzedzający dostawę do godz. 13.00. Termin przydatności do spożycia winien wynosić minimum 14 dni od dnia wskazanego na etykiecie danego asortymentu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3, 15400000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności faktury40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Mrożonki i ryby
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa mrożonek i ryb musi odbywać się w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych (od poniedziałku do piątku), transportem i na koszt Wykonawcy. Termin dostawy liczony będzie od dnia następnego od złożenia zamówienia przez pracownika Zamawiającego i odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do 13.00 (oprócz niedziel i świąt). Średnia częstotliwość dostawy od 1 do 3 razy w tygodniu. Termin przydatności do spożycia winien wynosić minimum 30 dni od dnia wskazanego na etykiecie danego asortymentu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331170-9, 15220000-6, 15896000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności faktury40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Różne artykuły spożywcze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa różnych artykułów spożywczych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych (od poniedziałku do piątku), transportem i na koszt Wykonawcy. Termin dostawy liczony będzie od dnia następnego od złożenia zamówienia przez pracownika Zamawiającego. Średnia częstotliwość dostawy od 1 do 3 razy w tygodniu (oprócz niedziel i świąt), w godzinach od 7.00 do 13.00. Towar musi być dostarczany w opakowaniach i gramaturach podanych w załączniku ofertowym. Termin przydatności do spożycia winien wynosić minimum 30 dni od dnia wskazanego na etykiecie danego asortymentu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15600000-4, 15400000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności faktury40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Pieczywo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa pieczywa, bułek, słodkich bułek będą zamawiane w zależności od potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych (od poniedziałku do piątku), transportem i na koszt Wykonawcy. Termin dostawy liczony będzie od dnia następnego od złożenia zamówienia przez pracownika Zamawiającego i odbywać się będzie do godziny 07:15 następnego dnia. Termin przydatności do spożycia winien wynosić minimum 3 dni - dotyczy pieczywa, bułek i bułek słodkich oraz minimum 30 dni od dnia wskazanego na etykiecie danego asortymentu- dotyczy bułki tartej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu artykułów spożywczych dobrej jakości tj: świeżych, I gatunku, czystych, bez objawów chorób pleśni, bez obcych zapachów, (nie kruszących się, dopieczonych - dotyczy pieczywa), o właściwej gramaturze oraz z właściwym terminem przydatności do spożycia. Jakość sprzedawanego towaru będzie zgodna z wymaganiami Polskich Norm. Towary będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15810000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności faktury40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Jaja
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa jaj odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych (od poniedziałku do piątku), transportem i na koszt Wykonawcy. Termin dostawy liczony będzie od dnia następnego od złożenia zamówienia przez pracownika Zamawiającego. Średnia częstotliwość dostawy od 3 do 5 razy w tygodniu (oprócz niedziel i świąt), w godzinach od 7.00 do 12.00. Towar musi być dostarczany w opakowaniach i gramaturach podanych w załączniku ofertowym. Termin przydatności do spożycia winien wynosić minimum 14 dni od dnia wskazanego na etykiecie danego asortymentu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03142500-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności faktury40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: