Przetarg

Kompleksowa usługa pełnego, codziennego przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala oraz posiłków regeneracyjnych dla pracowników szpitala

23-03-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
ul. Warszawska 30,10-082 Olsztyn
tel. 89 524 53 50, 89 524 53 80
fax. 89 524 53 80
e-mail: przetargi@szpital.uwm.edu.pl
http:// http://szpital.uwm.edu.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 526038-N-2020 z dnia 2020-03-23 r.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie: Kompleksowa usługa pełnego, codziennego przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala oraz posiłków regeneracyjnych dla pracowników szpitala
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, krajowy numer identyfikacyjny 28031463200000, ul. ul. Warszawska  30 , 10-082  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 524 53 50, 89 524 53 80, e-mail przetargi@szpital.uwm.edu.pl, faks 89 524 53 80.
Adres strony internetowej (URL): http://szpital.uwm.edu.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://szpital.uwm.edu.pl/index.php/2013-03-24-10-45-14/zamowienia-publiczne/zamowienia-od-30-000-euro

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa usługa pełnego, codziennego przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala oraz posiłków regeneracyjnych dla pracowników szpitala
Numer referencyjny: 17/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa pełnego, codziennegoprzygotowywania i dostarczania posiłków pacjentom oraz posiłków regeneracyjnych dla pracowników Uniwersyteckiego SzpitalaKlinicznego w Olsztynie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami dotyczącymi placówek leczniczych,która obejmuje m.in.: 1) przygotowywanie przez Wykonawcę posiłków poza siedzibą Zamawiającego, na bazie lokalowosprzętowejWykonawcy - minimum trzy posiłki dziennie z zastrzeżeniem diet specjalnych ustalanych przez lekarza wporozumieniu z dietetykiem Wykonawcy, 2) sporządzanie dekadowego jadłospisu przez dietetyka Wykonawcy z uwzględnieniemjadłospisu przedstawionego w ofercie oraz przekazywanie Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie min. siedmiu dni przedrozpoczynającą się dekadą, 3) dostarczanie posiłków do Zamawiającego środkami transportu Wykonawcy, (w termosach,pojemnikach GN lub innych szczelnie zamkniętych pojemnikach utrzymujących odpowiednią temperaturę posiłków). 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 9 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

II.5) Główny kod CPV: 15894220-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55321000-6
55520000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie i zostaniezweryfikowany przez Zamawiającego na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru na Załączniku nr 4do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie i zostanie zweryfikowany przezZamawiającego na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru na Załączniku nr 4 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Potwierdzenie niniejszego warunku Wykonawca udokumentuje, że w ciągu ostatnich 3 lat przedupływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, conajmniej jedno zamówienie o wartości brutto nie mniejszej niż 300 000,00 złotych. Za zakres dostaw lub usług potwierdzającyzdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia oraz w odniesieniu do jego rzetelności, rozumianej, jako solidne isumienne wywiązanie się z uprzednio zaciągniętych zobowiązań w ramach profesjonalnej realizacji zleconych mu dostaw lubusług, Zamawiający uważa dostawy lub usługi odpowiadające swoim rodzajem dostawom lub usługom stanowiącym podobnylub tożsamy przedmiot zamówienia w zakresie lecznictwa zamkniętego, w szpitalu lub w podobnej placówce sektora ochronyzdrowia - wzór stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ. 2. Na potwierdzenie niniejszego warunku Wykonawca wykaże, że dysponujeosobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego, tj. kierownik kuchni, dietetyk i minimum jedenwykwalifikowany kucharz: 1) Kierownik kuchni (szef): wskazana osoba posiada minimum 3 letni staż pracy, jako kierownik kuchni w jednostkach stacjonarnych, całodobowo udzielających świadczeń żywienia szpitalnego, posiada wykształceniezwiązane z gastronomią lub żywieniem i żywnością. 2) Wykwalifikowany dietetyk: wskazana osoba posiada minimum 3 letnistaż pracy, jako dietetyk w jednostkach stacjonarnych, całodobowo udzielających świadczeń żywienia szpitalnego, legitymujesię minimum średnim lub wyższym wykształceniem o profilu dietetyka. 3) Wykwalifikowany kucharz: wskazana osoba posiadaminimum 3 letni staż pracy, w zawodzie kucharz w jednostkach stacjonarnych, całodobowo udzielających świadczeń żywieniaszpitalnego. 3. Potwierdzenie niniejszego warunku Wykonawca udokumentuje, że dysponuje kuchnią, w której będąprzygotowywane posiłki dla Zamawiającego, która posiada aktualną decyzję lub pozwolenie, właściwego InspektoratuSanitarnego na jej prowadzenie. Ponadto Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy, że na wypadek awarii kuchnigłównej, bądź zdarzenia losowego albo z innych przyczyn czasowego braku możliwości przygotowywania posiłków będziedysponował w celu zapewnienia ciągłości żywienia drugą tzw. kuchnią awaryjną, zapasową. 4. Potwierdzenie niniejszegowarunku Wykonawca udokumentuje, że realizacja transportu zewnętrznego będzie odbywać się środkiem transportuposiadającym pozytywną decyzję właściwego Inspektoratu Sanitarnego, przy czym Zamawiający uzna warunek za spełniony,jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem, np.: ostatniego protokołu kontrolnego sporządzonego przez właściwy InspektoratSanitarny lub inny dokument potwierdzający nadzór nad transportem służącym do przewożenia żywności. PonadtoZamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie w okresie zamówienia, co najmniej dwóchśrodków transportu przeznaczonych do transportu żywności, 3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, żewykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy winne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawyPzp). 4. Jeżeli Wykonawca posiada dokument ze wskazaniem waluty innej, niż polska, winien przeliczyć kwoty w określonejwalucie zagranicznej na polskie złote wg. średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia w BZP.Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imioni nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lubdoświadczeniu tych osób
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie i zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego napodstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru na Załączniku nr 3 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Dokumenty jakie mają przesłać Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego. 1) zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzeniaMinistra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy wpostępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.), na potwierdzenie opisu w SIWZrozdz. V ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.3 ppkt 1.2.3.1 tj.: wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowychlub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków odopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz zpodaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których, dostawy lub usługi zostały wykonane, orazzałączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czymdowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lubusługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionejprzyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, wprzypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ichnależyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albowniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2) zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu oudzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.), na potwierdzenie opisu w SIWZ rozdz. V ust. 1pkt 1.2 ppkt 1.2.3 ppkt 1.2.3.2 tj.: wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wszczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kontrolę, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacjizawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresuwykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - UWAGA! W celu uzyskaniadodatkowych punktów w kryteriach oceny ofert wykaz osób Wykonawca winien dołączyć do oferty, w przypadku niedołączenia wykazu do oferty Zamawiający wezwie o dostarczenie ww. wykazu na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, jednakdostarczone dokumenty na wezwanie nie będą brane pod uwagę w kryteriach oceny ofert i Wykonawca otrzyma „0” (zero)pkt. w danym kryterium (wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ), 3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeńtechnicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dodysponowania tymi zasobami(na potwierdzenie opisu SIWZ, Rozdz. V ust. 1 pkt. 1.2 ppkt 1.2.3. ppkt 1.2.3.3 wzór stanowiZałącznik Nr 8 do SIWZ)., 4) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia napodstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, chyba że Zamawiający posiada te dokumenty lub może je uzyskać za pomocąbezpłatnych ogólnodostępnych baz danych zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, 5) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa składa dokument lubdokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, żenie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 6) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wust. 5), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osóbuprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lubprzed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względuna siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, 7) dokumenty, o których mowa w pkt. 4,5 i 6 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca napodstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowaw art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samejgrupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca możeprzedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniezamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Certyfikat, świadectwo, decyzję, opinię lub inny dokument potwierdzający wdrożenie i przestrzeganie zasad systemu HACCPlub równoważnego zapewniającego bezpieczeństwo żywności i żywienia w kuchni Wykonawcy, w której faktycznie będąwykonywane usługi na rzecz Zamawiającego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy (wzór stanowiZałącznik Nr 1 do SIWZ). 2) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularzcenowy (wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ). 3) Poza cenowe kryteria oceny ofert dotyczące dodatkowego doświadczeniaosób skierowanych do realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ). 4) Poza cenowe kryteria oceny ofertdotyczące różnorodności dekadowej oferowanych posiłków. 5) Pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone notarialnie - doreprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeliosoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jegoreprezentacji.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Różnorodność dekadowa oferowanych posiłków10,00
Doświadczenie personelu - kierownik kuchni10,00
Doświadczenie personelu - dietetyk10,00
Doświadczenie personelu - kucharz10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zamiany umowy zostały przewidziane oraz szczegółowo opisane w załączniku nr 10 do SIWZ Wzór umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie ujawnia się informacji stanowiącychtajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż wterminie składania ofert w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacjestanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-02, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
I. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIAO UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówieniaoraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środkiochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacjiistotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu oudzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisamiustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawneuzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo wpostaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógłon zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treściąodwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jegowniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Terminy wniesienia odwołania: 1) Odwołanie wnosi się w terminie5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane wsposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2)Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacjiistotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6.1. i 6.2.wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomośćo okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia owyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 15 dni od dnia zamieszczenia w BiuletynieZamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 1 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający niezamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. c) Szczegółowe zasady postępowania powniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronomoraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwegodla siedziby Zamawiającego, 9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwemPrezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłającjednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawyz dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. II. INFORMACJA O PRZETWARZANIUDANYCH OSOBOWYCH 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jestUniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, 2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się zInspektorem Ochrony Danych, kontakt: iodo@szpital.uwm.edu.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawieart. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowa usługapełnego, codziennego przygotowywania i dostarczania posiłków pacjentom oraz posiłków regeneracyjnych dla pracownikówszpitala - znak sprawy 11/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowychbędą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawyz dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843), 5) Pani/Pana dane osobowebędą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzieleniezamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowymokreślonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzjenie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 8) posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowaniaPani/Pana danych osobowych , na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzaniadanych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO , prawo do wniesienia skargi doPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczącychnarusza przepisy RODO, 9) nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięciadanych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 2o RODO, na podstawie art. 21RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danychosobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH