Przetarg

Dostawa mięsa i przetworów mięsnych dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

23-03-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
ul. Glinki 86,85-861 Bydgoszcz
tel. 523 498 400
e-mail: sppspbydgoszcz@straz.gov.pl
http:// www.sppsp.bydgoszcz.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 526071-N-2020 z dnia 2020-03-23 r.

Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy: Dostawa mięsa i przetworów mięsnych dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, krajowy numer identyfikacyjny 90585370000000, ul. ul. Glinki  86 , 85-861  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 498 400, e-mail sppspbydgoszcz@straz.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.sppsp.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://sppsp.bydgoszcz.pl/zamowienia-publiczne.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://sppsp.bydgoszcz.pl/zamowienia-publiczne.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy, ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mięsa i przetworów mięsnych dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Numer referencyjny: SPT.2370.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i przetworów mięsnych dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz oraz Tylna Góra gmina Koronowo (ok.30% szacowanej ilości asortymentu) zgodnie z wykazem przedstawionym w załączniku nr 6, 7 i 8 do specyfikacji. Podane ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie i nie muszą być zakupione w całości

II.5) Główny kod CPV: 15131130-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15131120-2
15131134-3
15131135-0
15131210-0
15131230-6
15131310-1
15131400-9
15110000-2
15111100-0
15113000-3
15131410-2
15112000-6
15131500-0
15131500-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-04-27   lub zakończenia: 2021-04-26

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego stosowanie systemu HACCP
Informacje dodatkowe Dokumentem tym może być jeden z niżej wymienionych:- certyfikat wydany przez firmy posiadające akredytację i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacji z siedzibą w Warszawie oraz krajowej organizacji akredytacyjnej dla danego kraju,- zaświadczenie wydane przez właściwego terytorialnie Powiatowego Inspektora Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej,- oświadczenie Wykonawcy.Wymagany oryginał dokumentu lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga dostarczenia wykazu samochodów posiadających decyzję właściwego organu dopuszczającego pojazdy do przewozu żywności. Oceniając zdolność zawodową Wykonawcy, Zamawiający może stosownie do art. 22 d ust. 2 ustawy uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - Wymagany oryginał dokumentu lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - Wymagany oryginał dokumentu lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia. 3.Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - Wymagany oryginał dokumentu lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Wypełniony formularz ofertowy - Wzór stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji. Wymagany oryginał dokumentu. 2.Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 25a ust. 1 ustawy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu-Wzór stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji. Wymagany oryginał dokumentu. 3.Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 25a ust. 1 ustawy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania-Wzór stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji. Wymagany oryginał dokumentu. 4.Wykaz asortymentu Wzór stanowi załącznik nr 6 ,7 i 8 do specyfikacji. Wymagany oryginał dokumentu. 5. Pełnomocnictwo jeśli jest wymagane -Oznacza to, że jeżeli upoważnienie do podpisywania dokumentów przetargowych nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dokument potwierdzający stosowanie systemu HACCP - Dokumentem tym może być jeden z niżej wymienionych: - certyfikat wydany przez firmy posiadające akredytację i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacji z siedzibą w Warszawie oraz krajowej organizacji akredytacyjnej dla danego kraju, - zaświadczenie wydane przez właściwego terytorialnie Powiatowego Inspektora Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej, - oświadczenie Wykonawcy. Wymagany oryginał dokumentu lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. 2. Wykaz samochodów posiadających decyzję właściwego organu dopuszczającego pojazdy do przewozu żywności. - Wymagany oryginał dokumentu lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto60,00
czas dostawy zamówień interwencyjnych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie i na poniższych warunkach:1. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybierania szacowanej ilości towaru określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.2. W przypadku wyczerpania przed końcem realizacji umowy ilości w poszczególnym asortymencie określonym w umowie, Wykonawca przewiduje możliwość dodatkowego zakupu tego asortymentu do końca realizacji umowy. W takiej sytuacji warunki dostawy nie ulegną zmianie, a wartość dodatkowych dostaw nie może przekroczyć kwoty uwzględnionej w umowie. Działanie takie nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.3. Na pisemny wniosek Wykonawcy, uzasadniający podwyżkę cen wynikającą z sytuacji rynkowej (w tym również zmianę stawki podatku VAT), Zamawiający może wyrazić zgodę na ich zmianę. Na tę okoliczność zostanie sporządzony i podpisany przez Strony aneks do umowy.4. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie stosował ceny sprzedaży na aktualny dzień niższe niż przedstawione w załączniku nr 1,2 oraz 3 to zobowiązany jest je stosować w stosunku do Zamawiającego (również w przypadku zmiany stawki podatku VAT).5. Zmiany producenta lub gramatury dostarczonego towaru na wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że oferowany asortyment będzie takiej samej lub lepszej jakości oraz w tej samej cenie, a Wykonawca uzasadni konieczność dokonania takiej zmiany. W przypadku zgody na zmianę gramatury masa towaru musi mieścić się w przedziale zawartym w specyfikacji, a cena nie może ulec zmianie.6. Terminu realizacji przedmiotu zamówienia - gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na termin realizacji, a których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy.7. Inne niekorzystne dla Zamawiającego zmiany umowy dopuszczalne są tylko wówczas, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie dostaw przez Wykonawcę byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami, albo groziłoby mu rażącą stratą, czego nie przewidywał on przy zawarciu umowy.8. Zmiany umowy polegające na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy).9. Sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona.10. Zaistnienia omyłki pisarskiej, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia oraz powstania niejasności lud rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jej jednoznacznej interpretacji.11. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, są uprawieniem Zamawiającego, nie zaś jego obowiązkiem. Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia i zasadności jej wprowadzenia.Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy są uprawnieniem Odbiorcy, nie zaś jego obowiązkiem.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-31, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
KLAUZULA INFORMACYJNAZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz, tel. 52 349 84 90, e-mail: sekretariat@sppsp.bydgoszcz.pl.2. w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@sppsp.bydgoszcz.pl.3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu związanym z postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego (dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/prowadzonym w trybie); „dostawa mięsa i przetworów mięsnych dla Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy”, nr sprawy SPT.2370.4.2020, postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;8. posiada Pani/Pan:• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy;• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9. nie przysługuje Pani/Panu:• w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;• prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wykonania wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym obowiązki wynikające z RODO. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Wędliny i mięso świeże
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szacunkowa ilość na 1 rok w kg:1 Kiełbasa śląska - extra 600 2 Kiełbasa galicyjska krucha 2003 Kiełbasa toruńska 2004 Kiełbasa podwawelska 12005 Kiełbasa wiejska pieczona 4006 Kiełbasa jałowcowa 2007 Kiełbasa zwyczajna 12008 Kiełbasa biała parzona - jelito naturalne 10009 Kiełbasa smerfy 30010 Kiełbasa dębicka 30011 Kiełbasa zielonogórska 30012 Szynka golonkowa 30013 Szynka biała z indyka 20014 Mielonka familijna 20015 Mielonka słoikowa 20016 Mielonka regionalna 10017 Szynka drobiowa - delikatesowa 20018 Salceson czarny exstra z ozorkami 10019 Łopatka zapiekana 20020 Kiełbasa szynkowa 20021 Szynka wiejska 20022 Schab w majeranku 20023 Kiełbasa żywiecka - sucha 30024 Schab benedykta 20025 Kabanosy wieprzowe - jelito naturalne 30026 Kiełbasa tatrzańska sucha 20027 Kiełbasa krakowska sucha 40028 Kiełbaski frankfurterki 20029 Polędwica sopocka - klasa I. 50030 Ogonówka wędzona parzona 40031 Kiełbasa myśliwska 40032 Polędwica krotoszyńska 30033 Szynka wieprzowa pieczona kl.I 20034 Baleron gotowany 50035 Polędwica boryny 30036 Kiełbasa salami 30037 Kiełbasa bydgoska extra - surowa 20038 Szynka dębowa 30039 Pieczeń litewska 10040 Polędwica z warzywami 30041 Boczek wędzony parzony bez/żeb. 160042 Szynka z pieprzem 50043 Pasztetowa podwędzana - jelito naturalne 30044 Parówki cienkie folia 40045 Parówki tradycyjne grube - jelito naturalne 40046 Kaszanka cienka - jelito naturalne 40047 Kaszanka blok 40048 Szynka wieprzowa gotowana w siatce 30049 Pasztet zapiekany z indyka 30050 Polędwica z indyka 30051 Łopatka wieprzowa pieczeniowa surowa b/k i b/s 350052 Szynka wieprzowa surowa b/k i b/s, kl.I 150053 Karkówka wieprzowa b/k, kl.I 150054 Szynka dziadka 20055 Schab wieprzowy b/k, kl.I 80056 Wątroba wieprzowa 40057 Kiełbasa piwna 20058 Udziec z indyka 20059 Żołądki wołowe, parzone cienko krojone 50060 Smalec wieprzowy w opak. foliowym 30061 Golonka wieprzowa b/k przednia 40062 Golonka wieprzowa z/k przednia 40063 Żeberka wieprzowe luksusowe paski, kl.I 50064 Polędwiczki wieprzowe 20065 Wołowina bez kości extra - kl.I 60066 Metka pomorska 20067 Metka łososiowa 20068 Szynka konserwowa 140069 Pęto tradycyjne 10070 Kiełbasa kresowa 100
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15131130-5, 15131120-2, 15131134-3, 15131135-0, 15131210-0, 15131230-6, 15131310-1, 15131400-9, 15110000-2, 15111100-0, 15113000-3, 15131410-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-04-27
data zakończenia: 2021-04-26
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
czas dostawy zamówień interwencyjnych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Mięso drobiowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szacunkowa ilość na 1 rok w kg:1 Filet z kurczaka b/s i b/k 20002 Noga (cała) z kurczaka 18003 Porcje rosołowe z kurczaka 15004 Filet z indyka surowy b/s 1005 Kurczak świeży 2006 Wątróbka drobiowa z kurczaka 5007 Skrzydełka świeże z kurczaka 1008 Golonki z indyka 2009 Mielone drobiowe 20010 Kaczka świeża tuszka 100
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-04-27
data zakończenia: 2021-04-26
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto 60,00
czas dostawy zamówień interwencyjnych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Konserwy drobiowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szacunkowa ilość na 1 rok:1 Pasztet drobiowy z pieczarkami (110-131g) z samootwieraczem 800 kg2 Pasztet drobiowy z pomidorami (110-131g) z samootwieraczem 800 kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15131500-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-04-27
data zakończenia: 2021-04-26
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto 60,00
czas dostawy zamówień interwencyjnych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: