Przetarg

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych

24-03-2020, 00:00

Dane kontaktowe

22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
ul. Wojska Polskiego 5,87-720 Ciechocinek
tel. 542 837 200,
fax. 542 837 320
e-mail: k.pogodzinska@22wszur.pl,
http:// www.22wszur.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 526327-N-2020 z dnia 2020-03-24 r.

22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ: Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 91051403900000, ul. ul. Wojska Polskiego  5 , 87-720  Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 837 200, , e-mail k.pogodzinska@22wszur.pl, , faks 542 837 320.
Adres strony internetowej (URL): www.22wszur.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.22wszur.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.22wszur.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
przez operatora pocztowego, kurierem lub osobiściie
Adres:
22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ, ul. Wojska Polskiego 5, 87-720 Ciechocinek

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych
Numer referencyjny: 4/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
3
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych określonych w załączniku nr 2 do specyfikacji w takiej ilości, która wymagana jest na całodzienne wyżywienie pacjentów. Zamawiane produkty to zamówienia popularne, łatwo i w sposób ciągły dostępne na terenie całego kraju dla wszystkich odbiorców zarówno prywatnych, jak i publicznych, odpowiadające przeciętnym wymaganiom, a standardy jakościowe wskazują na powtarzalny i typowy charakter produktów.PAKIET ILp. Asortyment Ilość kg/L rocznie1 2 31 Kawa rozpuszczalna opakowanie słoik szklany/ puszka metalowa100g z zabezpieczeniem próżniowym pod nakrętką. Wartość odżywcza minimum na 100g produktu : białko 7g, węglowodany 8,9g, tłuszcz 0,2g, błonnik 30g, sód 0,1g, minimum kaloryczne 125kacl/100g 52 Kawa rozpuszczalna opakowanie paluszek aluminiowy 2g z nacięciem do otwierania bez użycia nożyczek. Wartość odżywcza minimum na 100g produktu : białko 7g, węglowodany 8,9g, tłuszcz 0,2g, błonnik 30g, sód 0,1g, minimum kaloryczne 125kacl/100g 203 Kawa rozpuszczalna typu Nescafe Espresso lub równoważna; wartość energetyczna w 100 g: 118,00 kcal ; jednolity proszek Białko w 100 g: 7,80 g Węglowodany w 100 g: 3,1g Tłuszcz w 100 g: 0,20 g ,opakowanie słoik szkalny z zabezpieczeniem próżniowym pod nakrętką / puszka metalowa100g 104 Kawa naturalna ziarnista 110% Arabica typyu JACOBS KRONUNG , opakowanie torebka 1kg 255 Kawa naturalna mielona 100% Arabica torebka 100g, typu JACOBS KRONUNG lub równoważna 3606 Herbata czarna, saszetka 0,02kg ,opakowanie torebka lub karton 0,2- 0,4kg 2007 Herbata zielona liściasta, opakowanie 0,06 kg 408 Herbata czarna expresowa (czarna, ceylon, assam, earl greey), koperta 2g, 2509 Herbata owocowa( malina, żurawina z malina, żurawna z granatem, dzika róża z maliną ) koperta 2g, 11510 Herbata zielona (z cytryną , z opuncją, z żeńszeniem i granatem) koperta 2g, 4511 Herbata Roiboos, koperta 2g 1012 Sok owocowy jabłkowy typu Hortex lub równoważny 100% bez dodatku cukru; opakowanie karton 1l z wielorazowym otwieraczem 25013 Sok owocowy pomarańczowy typu Hortex lub równoważny 100% bez dodatku cukru; opakowanie karton 1l z wielorazowym otwieraczem 27014 Sok pomidorowy typu Hortex lub równoważny 100% bez dodatku cukru; opakowanie karton 1l z wielorazowym otwieraczem 14015 Cukier kryształ; opakowanie torebka papierowa 1kg 600016 Cukier puder; opakowanie torebka papierowa lub foliowa 0,4-0,5kg 11517 Jabłka prażone z kawałkami owoców; opakowanie słoik szklany 0,9-1,0kg 23018 Kakao ciemne o obniżonej zawartości tłuszczu( zaw. tłuszczu kakaowego 10-12%); wartość odżywcza 100g minimum białko - 10g, węglowodany - 57g, tłuszcze 7g, opakowanie 0,1-0,2kg 519 Dżem wysoko słodzony( truskawka, wiśnia) opakowanie wiaderko plastikowe, słoik szklany 1,0-1,5kg 45020 Wafel cały w czekoladzie przekładany kremem orzeszkowym ( min 53%), opakowanie min.46g, pakowane pojedynczo 8521 Powidła śliwkowe; opakowanie słoik szklany 0,9-1,0kg 110022 Rodzynki sułtańskie; opakowanie torebka foliowa 0,5-1kg 10023 Wiórki kokosowe ,opakowanie torebka foliowa 0,3-1,0kg 3024 Śliwki suszone kalifornijskie; opakowanie torebka foliowa 0,5-1,0kg 13525 Morele suszone; opakowanie torebka foliowa 0,5-1,0kg 27026 Miód naturalny zestalony (kraj pochodzenia Polska); opakowanie słoik szklany 0,4- 0,5kg 69027 Grzyby suszone -podgrzybek; opakowanie torebka foliowa 0,5 -1kg 2028 Koncentrat pomidorowy 30% , zawartość ekstraktu minimum 30%, wartość odżywcza 100g minimum ; białko - 5,9g, węglowodany - 15,9g, tłuszcze - 1,3g, opakowanie szklane 0,9-0,97kg 100029 Groch łuskany połówki ; opakowanie torebka foliowa lub papierowa 1,0-5,0kg 40030 Fasola Jaś karłowy; opakowanie torebka foliowa 0,5-5,0kg 56031 Słonecznik łuskany; opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,1-0,5kg 28032 Pestki dyni; opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,1-0,5kg 16033 Siemie lniane ; opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,1-0,5kg 10034 Konfitura z jagód wartość odżywcza 100g minimum 152 kcal, białko - 0,4g; węglowodany - 38g; tłuszcz - 0,3g; opakowanie słoik szklany 0,24-0,3kg 3035 Żurawina do mięs z całymi owocami, opakowanie słoik szklany 0,25-0,3kg 13036 Migdały płatki; opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,1-0,5kg 1537 Migdały całe; opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,1-0,5kg 3038 Orzechy włoskie łuskane, opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,5-1,0kg 15039 Budyń smakowy ; opakowanie torebka foliowa 0,5-1,0kg 7040 Galaretki owocowe; opakowanie torebka foliowa 1,0kg 11041 Kisiel różne smaki, opakowanie torebka foliowa 0,5-1,0kg 12042 Kakao rozpuszczalne, opakowanie, torebka 0,2-0,5kg 543 Ciastka kruche, opakowanie karton 2,5kg (waga 10szt 11-18dkg) 5044 Suchary delikatesowe 0,25kg 1545 Soczewica ziarno ( zielona, pomarańczowa ); opakowanie torebka foliowa 0,35-0,5kg; wartość odżywcza 100g minimum białko - 25g; węglowodany - 48,5 g; tłuszcze - 1g 11546 Soja ziarno; opakowanie torebka foliowa 0,35 - 0,5kg; wartość odżywcza 100g minimum białko - 34g; węglowodany - 17g; tłuszcze - 19,5g 5047 Chrzan tarty na kwasku cytrynowym; opakowanie słoik szklany 0,9kg ; masa netto 810g 80048 Sezam ziarno opakowanie torebka foliowa 0,5 kg 5049 Czekolada mleczna ; tabliczka 0,1kg; wartość odżywcza 100g minimum: białko - 6,2g; węglowodany - 57,3g; tłuszcze 30,5g 1050 Czekolada gorzka ; tabliczka 0,1kg; wartość odżywcza 100g minimum: białko - 8,4g; węglowodany - 39g; tłuszcze 31,5g 1051 Wafle ryżowe naturalne lub z dodatkami nasion, opakowanie 100g skład : min 90% ryż brązowy 1552 Ciastka kruche w czekoladzie luz; opakowanie karton 2,5kg 1053 Kukurydza konserwowa; opakowanie puszka 0,4 - 0,425kg; wartość odżywcza 100g minimum : białko - 2,9kg, węglowodany - 10,8g, tłuszcze - 1,9g t 40054 Groszek konserwowy; opakowanie puszka 0,4kg; wartość odżywcza 100g minimum : białko - 5,3g, węglowodany - 8g, tłuszcze - 0,4g 45055 Kiełki fasoli Mung 0,4kg 10056 Fasola konserwowa czerwona ; opakowanie puszka 0,4kg, wartość odżywcza 100g minimum ; białko - 6,7g, węglowodany - 17,4g, tłuszcze - 0,2g 16057 Brzoskwinie w syropie, opakowanie puszka 0,82kg, masa po odcieku 465g; wartość odżywcza 100g minimum : białko - 0,5g, węglowodany - 14,2g, tłuszcze - 0,05g 55058 Ananasy w syropie w kawałkach; opakowanie puszka 0,565 kg, masa po odcieku 320g 115059 Gruszki w syropie; opakowanie puszka 0,82kg, masa po odcieku 460g; wartość odżywcza 100g minimum: białko - 0,3g, węglowodany - 13,6g, tłuszcze - 0,1g 12060 Papryka konserwowa, paski ; opakowanie słoik szklany 3,70 - 4,50kg 41561 Ogórki konserwowe; opakowanie słoik szklany 0,9-1,0l, wartość odżywcza 100g minimum : białko - 1g, węglowodany - 10g, tłuszcze- 0,g 0,9kg 82062 Pieczarki marynowane całe, opakowanie słoik szklany 0,78kg , masa po odcieku 440g 43063 Dynia w occie, opakowanie słoik szklany 0,9kg, masa po odcieku 580g 25064 Oliwki (czarne, zielone) drylowane krojone, opakowanie słoik szklany 0,9 - 1,0kg 25065 Pomidory suszone w oleju , opakowanie słoik szklany 1,5-2 kg 5066 Pomidory całe w zalewie, opakowanie puszka 4,65kg 40067 Cebulka marynowana srebrna, opakowanie słoik szklany 1,7kg 5068 Pieprz naturalny ziarno, opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,5-1,0kg1 kg 8069 Pieprz naturalny mielony, opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,5-1,0kg1 kg 2070 Kwasek cytrynowy, opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,2 - 0,5 kg 9071 Majeranek , opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,5 kg 3572 Przyprawa do zup w płynie, opakowanie butelka szklana lub plastikowa 0,96- 1,0 l 70073 Kurkuma mielona, opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,2 - 0,5 kg 1074 Przyprawa Wegeta, opakowanie wiaderko plastikowe 5 kg, wartość odżywcza 100g minimum : białko - 8,5g, węglowodany - 24,5g, tłuszcze - 0,6g 1 kg 40075 Papryka mielona (ostra, słodka), opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,2- 0,5kg 3076 Liść laurowy, opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,2- 0,5 kg 1077 Imbir mielony, opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,2 - 0,5 kg 378 Gałka muszkatołowa cała, opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,1 - 0,2 kg 379 Kminek ziarno, opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,2 - 0,5 kg 280 Pieprz ziołowy mielony, opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,5 - 1,0 kg 581 Przyprawa curry, opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,2 - 0,5 kg 582 Cukier waniliowy, opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,5 kg 6083 Żelatyna, opakowanie torebka foliowa 0,5 - 1,0kg 20084 Ocet spirytusowy, opakowanie butelka plastikowa 0,5 - 1,0l 60085 Musztarda sarepska, opakowanie słoik szklany 0,9-1,2 kg: wartość odżywcza minimum : białko - 4,4g, węglowodany - 8g, tłuszcze - 5g 45086 Sól warzona miałka, opakowanie torebka foliowa 1kg 10087 Sól gruboziarnista, opakowanie torebka foliowa 1kg 160088 Majonez stołowy opakowanie wiaderko plastikowe 4,5 - 5,0kg, wartość odżywcza 100g, minimum : białko 1,26g, węglowodany - 3,51g, tłuszcze - 65,8g zawartość tłuszczu minimum 63% 300089 Ketchup łagodny , opakowanie szklane 0,9-1kg,skład minimum :koncentrat pomidorowy 47%, cukier, cebula 9,2%, skrobia kukurydziana, sól, ocet, kwas cytrynowy, przyprawy 70090 Goździki , opakowanie torebka foliowa 0,1 - 0,2 kg 391 Ziele angielskie, opakowanie torebka foliowa 0,2 - 0,5 kg 2092 Proszek do pieczenia, opakowanie torebka 0,1 - 0,2 kg 3093 Ocet winny ( biały, czerwony), opakowanie butelka szklana 0,5-1,0l 1094 Cynamon mielony, opakowanie torebka 0,5 kg 1095 Gniazdka nitka opakowanie torebka foliowa 2kg; wartość odżywcza 100g minimum białko - 13,5g, węglowodany - 69,9g, tłuszcze 0,3g 43096 Kolanka , muszelki duże i małe torebka foliowa 2kg; wartość odżywcza 100g minimum białko - 13,5g, węglowodany - 69,9g, tłuszcze 0,3g 80097 Świderki małe i duże torebka foliowa 2kg; wartość odżywcza 100g minimum białko - 13,5g, węglowodany - 69,9g, tłuszcze 0,3g 28098 Łazanki torebka foliowa 2kg; wartość odżywcza 100g minimum białko - 13,5g, węglowodany - 69,9g, tłuszcze 0,3g 20099 Kokardka mała i duża torebka foliowa 2kg; wartość odżywcza 100g minimum białko - 13,5g, węglowodany - 69,9g, tłuszcze 0,3g 24100 Lazania opakowanie karton 3kg; wartość odżywcza 100g minimum białko - 13,5g, węglowodany - 69,9g, tłuszcze 0,3g 30101 Makaron sojowy opakowanie torebka foliowa 0,1 - 0,5 kg 15102 Pełne ziarno - świderki, kokardki, pióra, gniazdka torebka foliowa 2kg; wartość odżywcza 100g maksimum: białko - 15,2g, węglowodany - 68g, tłuszcze 1,3g 100103 Mąka ziemniaczana opakowanie torebka papierowa 1 kg 250104 Kasza kukurydziana; opakowanie 0,2-0,5 kg; wartość odżywcza 100g minimum : białko - 7,3g, węglowodany - 82g, tłuszcze - 0,8g 20105 Kasza kuskus opakowanie 0,3 - 0,5kg; wartość odżywcza minimum : białko - 15g, węglowodany - 75g, tłuszcze - 3,0g 10106 Ryż długoziarnisty całe ziarno opakowanie torebka foliowa lub papierowa1kg ; wartość odżywcza 100g minimum: białko - 8,8g, węglowodany - 78,8g, tłuszcze - 0,82g 1200107 Kasza jaglana opakowanie torebka foliowa 0,35 - 0,5 kg; wartość odżywcza minimum: białko - 10,5g, węglowodany - 68,4g, tłuszcze - 2,4g 200108 Kasza gryczana prażona, opakowanie 0,3 - 1,0 kg ; wartość odzywcza 100g minimum : białko - 12,6g, węglowodany - 69,3, tłuszcze - 3,1g 200109 Mąka pszenna typ 500 opakowanie torebka papierowa 1kg; wartość odżywcza 100g minimum ; białko - 9,2g, węglowodany - 74,9g, tłuszcze - 1,2g 3000110 Kasza jęczmienna perłowa, opakowanie torebka foliowa lub papierowa 1 kg 400111 Płatki owsiane, opakowanie torebka foliowa lib papierowa 1 kg; wartość odżywcza minimum: białko - 13,5g, węglowodany - 54,5g, tłuszcze - 7,0g 300112 Otręby owsiane, opakowanie torebka foliowa 0,25kg, kartonik 0,4kg 150113 Kasza owsiana, opakowanie torebka foliowa 0,25 - 0,1kg (całe ziarno) 150114 Kasza manna, opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,5 - 1,0 kg 265115 Bazylia suszona, opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,2 - 0,5 kg 3116 Kmin rzymskl 2117 Oregano suszone, opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,2 - 0,5 kg 3118 Pasta ziołowa typu primerba różne smaki 5119 Pieprz cytrynowy 5120 Chili 1121 Przyprawa do karkówki 15122 Przyprawa do żeberek z miodem 15123 Seler konserwowy, opakowanie słoik szklany 0,5-1,6kg 25124 Soda oczyszczona 2125 Zioła prowansalskie 6126 Sos sojowy, opakowanie butelka szklana 0,15l 10127 Ciecierzyca ziarno, opakowanie torebka foliowa 0,4kg, wartość odżywcza 100g minimum : białko- 21,3g , węglowodany - 36,1g tłuszcze - 5,4g 200 PAKIET II Lp. Asortyment Ilość kg/L rocznie1 2 31 Olej z pierwszego tłoczenia, opakowanie butelka plastikowa 1l 27002 Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia na zimno (EXTRA VIRGIN), opakowanie butelka szklana 1 l 1503 Tłuszcz roślinny 40% do użycia w piecach konwekcyjno-parowych , opakowanie butelka plastikowa - 3,7-4,0 l 2504 Masło roślinne , opakowanie pudełko plastikowe 0,5 kg 1000 PAKIET III Lp. Asortyment Ilość kg/L rocznie1 2 31 Mąka bezglutenowa 1kg 252 Bułka tarta bezglutenowa 0,4 kg 23 Ciastka kruche z marmoladą niskob. 0,15 kg 14 Makaron krakowski 0,25 kg / śwderki,gniazdka, muszelki, nitki cienkie 202. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na 3 pełne pakiety.

II.5) Główny kod CPV: 15800000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15894000-1
15890000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi polisę ubezpieczenia OC j (bądź inny dokument) od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej) z rozszerzonym zakresem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez produkty dostarczone przez Wykonawcę na sumę ubezpieczenia minimum wartości złożonej oferty brutto.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- pod warunkiem, że wykonawca nie złożył oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji z sesji otwarcia ofert
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi polisę ubezpieczenia OC j (bądź inny dokument) od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej ) z rozszerzonym zakresem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez produkty dostarczone przez Wykonawcę na sumę ubezpieczenia minimum wartości złożonej oferty brutto.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, bez konieczności zmiany umowy, odstąpienia od dostawy niektórych produktów na rzecz innych z zastrzeżeniem, że zmiana asortymentu w poszczególnych pozycjach nie może przekroczyć + , - 20% ich wartości ilościowej wskazanej w umowie.3. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne wykonawcy wynikające z zapisów § 15 umowy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę wzrostu lub spadku podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego).1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.3. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 14 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych dostaw.4. Okres występowania następstw Siły Wyższej nie powoduje przesunięcia terminów realizacji dostaw określonych w Umowie.5. Jeśli siła wyższa uniemożliwi realizację przedmiotu umowy, dalsze dostawy nie muszą być przekazywane Zamawiającemu i nie podlegają wynagrodzeniu. W przypadku wykonania jedynie części przedmiotu umowy, rozliczeniu podlegają jedynie zakończone i kompletne dostawy.6. Jeżeli z powodu działania siły wyższej realizacja umowy stanie się niemożliwa Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH