Przetarg

Sukcesywne dostawy art.spożywczych do Zakładu Karnego w Kluczborku

22-05-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Zakład Karny
ul. Katowicka 4,46-200 Kluczbork
tel. 77 447 20 70
fax. 77 417 21 70
e-mail: dkw_kluczbork@sw.gov.pl
http:// www.zp.sw.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 543084-N-2020 z dnia 2020-05-22 r.

Zakład Karny: Sukcesywne dostawy art.spożywczych do Zakładu Karnego w Kluczborku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny, krajowy numer identyfikacyjny 32100000000000, ul. ul. Katowicka  4 , 46-200  Kluczbork, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 447 20 70, e-mail dkw_kluczbork@sw.gov.pl, faks 77 417 21 70.
Adres strony internetowej (URL): www.zp.sw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.zp.sw.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowości prawnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zp.sw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Zakład Karny, ul. Katowicka 4, 46-200 Kluczbork;

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy art.spożywczych do Zakładu Karnego w Kluczborku
Numer referencyjny: DKW.2232.4.2020.EK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ NR 1 – KONSERWY - CPV 15131000-5, 15200000-01.Konserwa szprot w pomidorach w opak. od 0,30 do 0,36 kg - CPV 15240000-2kg7002.Konserwa sałatka rybna w opak. od 0,30 do 0,36 kg - CPV 15240000-2kg1 4003.Konserwa turystyczna w opak. od 0,10 do 0,33 kg – CPV 15131000-5 kg8004.Konserwa tyrolska w opak. od 0,10 do 0,36 kg – CPV 15131000-5 kg1 1005.Paprykarz w opak. od 0,30 do 0,36 kg - CPV 15240000-2kg1 4006.Pasztet drobiowy w opak. aluminium od 0,10 do 0,13 kg - CPV 15131310-1kg1 3007.Pasztet mazowiecki w opak. od 0,30 do 0,36 kg - CPV 15131310-1kg800CZEŚĆ NR 2 – PRZYPRAWY - CPV 15870000-7L. p.nazwaj.m.ilość1.Cynamon w opak. do 3 kg - CPV 15870000-7kg82.Czosnek mielony w opak. do 1 kg - CPV 15870000-7kg903.Liść laurowy w opak. do 3 kg - CPV 15870000-7kg254.Majeranek suszony w opak. do 3 kg - CPV 15870000-7kg405.Musztarda w opak. do 5 kg – CPV 15871250-1kg1006.Ocet w butelkach od 0,5 do 1 l - CPV 15871110-8 l2507.Oregano suszone w opak. od 1 do 3 kg - CPV 15872000-1kg88.Papryka mielona w opak. do 3 kg - CPV 15870000-7kg809.Pieprz czarny mielony w opak. do 5 kg - CPV 15872100-2kg18010.Przyprawa do zup w płynie w opak. do 1 l - CPV 15871000-4l1 60011.Sos biały w opak. do 5 kg - CPV 15871260-4kg9012.Sos pieczeniowy w opak. do 5 kg - CPV 15871260-4kg10013.Sos pomidorowy w opak. do 5 kg - CPV 15871260-4kg9014.Sól spożywcza drobnoziarnista w opak. do 25 kg - CPV 15872400-5 kg1 60015.Ziele angielskie w opak. do 3 kg - CPV 15870000-7kg25CZĘŚĆ NR 3 – ZUPY I BULIONY - CPV 15891000-0L.p.nazwaj.m.ilość1.Bulion warzywny w opak. do 5 kg - CPV 15891500-5kg1 0002.Zupa barszcz czerwony w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15891400-4kg2403.Zupa grzybowa w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15891400-4kg1304.Zupa pomidorowa w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15891400-4kg1505.Zupa selerowa w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15891400-4kg1106.Zupa żurek w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15891400-4kg100CZĘŚĆ NR 4 – PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIARNA - CPV 15610000-7L.p.nazwaj.m.ilość1.Kasza jęczmienna w opak. do 25 kg - CPV 15613100-9kg1 4002.Kasza manna w opak. do 5 kg - CPV 15613100-9kg6003.Mąka pszenna w opak. do 25 kg - CPV 15612100-2kg3 0004.Mąka ziemniaczana w opak. do 10 kg - CPV 15612000-1kg3005.Ryż biały w opak. do 25 kg - CPV 15614100-6kg5 500CZĘŚĆ NR 5 – MAKARONY - CPV 15850000-1L.p.nazwaj.m.ilość1Makaron nitki w opak. do 15 kg - CPV 15851100-9 kg1 4002Makaron świderki w opak. do 15 kg - CPV 15851100-9kg6 000CZEŚĆ NR 6 – PRZETWORZONE OWOCE I WARZYWA – CPV 15330000-0L.p.nazwaj.m.ilość1.Dżem truskawkowy niskosłodzony w wiaderkach do 10 kg – CPV 15332296-5kg1 5002.Fasola typu „Jaś” w opak. do 25 kg - CPV 15331130-7kg1 2003.Groch zielony konserwowy w puszce do 2 kg - CPV 15331462-3 kg1504.Groch łuskany w opak. do 25 kg - CPV 15331132-1kg8005.Koncentrat pomidorowy 30 % w opak. od 0,9 do 5 kg - CPV 15331134-5kg2 4006.Marmolada w opak. do 15 kg – CPV 15332230-5 kg1 3007.Ogórki konserwowe w opak. od 0,9 do 2 kg - CPV 15331500-2 kg3008.Soja granulat w opak. do 25 kg - CPV 15331130-7kg5009.Leczo pieczarkowe w opak. Od 5 do 10 kg – CPV - 15331000-7kg1 600CZĘŚĆ NR 7 – KAWA I HERBATA – CPV 15860000-4L.p.nazwaj.m.ilość1.Herbata w opak. do 1 kg - CPV 15863000-5kg4002.Kawa zbożowa w opak. do 25 kg - CPV 15861000-1kg600CZĘŚĆ NR 8 – WODA MINERALNA – CPV 15981000-8L.p.nazwaj.m.ilość1.Woda mineralna gazowana w butelkach 1,5 l – CPV 15981000-8l2 300CZĘŚĆ NR 9 – CUKIER – CPV 15830000-5L.p.nazwaj.m.ilość1.Cukier biały kryształ w opak. do 25 kg - CPV 15831000-2 kg5 000Termin przydatności do spożycia wszystkich artykułów spożywczych, nie krótszy niż 60 dni od daty dostawy.Artykuły żywnościowe takie jak konserwy rybne i mięsne powinny być dostarczane w łatwo otwieranych puszkach (samootwieracz, bez konieczności użycia otwieracza mechanicznego).1. Wykonawca winien dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami i procedurami niezbędnymi dla zapewnienia bezpieczeństwa i żywienia zawartymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149).2. Wykonawca realizuje dostawy własnym transportem spełniającym warunki sanitarne w zakresie przestrzegania zasad i higieny przewozu żywności oraz na własne ryzyko (m.in. kwestia zabezpieczenia i ubezpieczenia przewożonej partii towaru). Ustala się iż, każdorazowo przed wydaniem przedmiotu umowy ilość dostarczonego towaru oraz jego zgodność z zamówieniem, sprawdzona zostanie w siedzibie zamawiającego przez strony umowy.3. Dostarczone towary muszą spełniać obowiązujące wymagania i normy jakościowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w Polskich Normach, muszą być świeże i posiadać ważne terminy przydatności do spożycia. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego złej jakości dostarczonego towaru, strony sporządzają protokół wskazując w nim rodzaj stwierdzonych wad. Protokół ten stanowić będzie wezwanie zamawiającego skierowane do wykonawcy o wymianę dostarczonej partii towaru lub jej poszczególnego elementu na nowa partię na własny koszt i ryzyko wykonawcy.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw poszczególnych produktów (zmniejszenia do 20%), ze względu na wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w dacie zawierania umowy, w tym zwłaszcza powodowanych zmniejszeniem liczby osadzonych, bądź innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami lub sytuacjami. Z tytułu zmniejszenia ilości dostaw, wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie.5. Odbiór jakościowy, gwarancja i reklamacja: Zamawiający zbada dostarczoną partię towaru w trakcie przyjęcia do magazynu. W przypadku stwierdzenia wad, zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany wymienić w tym samym dniu wadliwą partię towaru. Przedmiot zamówienia winien być odpowiednio oznakowany (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 10 lipca 2007 r.) oraz posiadać Handlowy Dokument Identyfikacyjny.6. Zamówienia będą składane i przyjmowane telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną (e-mail) lub w czasie dostawy (na następną dostawę). Zamówienia będą składane przez zamawiającego z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Dostawy będą przyjmowane raz na dwa tygodnie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 na podstawie zapotrzebowania zamawiającego. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalna jest zmiana godziny dostawy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pomiędzy dostawcą i odbiorcą (w godzinach pracy magazynu).7. Standard jakościowy zamówionych dostaw musi odpowiadać standardom określonych w Polskich Normach.

II.5) Główny kod CPV: 15000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15131000-5
15200000-0
15870000-7
15891000-0
15610000-7
15610000-7
15850000-1
15860000-4
15860000-4
15981000-8
15831000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie zamierza wzywać Wykonawcy do złożenia oświadczeń w celu potwierdzenia okoliczności o kt. mowa w art.25 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie zamierza wzywać Wykonawcy do złożenia oświadczeń w celu potwierdzenia okoliczności o kt. mowa w art.25 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie zamierza wzywać Wykonawcy do złożenia oświadczeń w celu potwierdzenia okoliczności o kt. mowa w art.25 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
najniższa cena60,00
termin realizacji reklamacji20,00
termin płatności20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w okresie obowiązywania umowy. Zmiana nie dotyczy ceny jednostkowej netto;2) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);3) nastąpiła zmiana nazwy handlowej oferowanego przedmiotu zamówienia;4) zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z okresowych promocji i upustów wprowadzonych przez producenta (ceny niższe niż zawarte w umowie).Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: KONSERWY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:KONSERWY - CPV 15131000-5, 15200000-0;1.Konserwa szprot w pomidorach w opak. od 0,30 do 0,36 kg - CPV 15240000-2kg7002.Konserwa sałatka rybna w opak. od 0,30 do 0,36 kg - CPV 15240000-2kg1 4003.Konserwa turystyczna w opak. od 0,10 do 0,33 kg – CPV 15131000-5 kg8004.Konserwa tyrolska w opak. od 0,10 do 0,36 kg – CPV 15131000-5 kg1 1005.Paprykarz w opak. od 0,30 do 0,36 kg - CPV 15240000-2kg1 4006.Pasztet drobiowy w opak. aluminium od 0,10 do 0,13 kg - CPV 15131310-1kg1 3007.Pasztet mazowiecki w opak. od 0,30 do 0,36 kg - CPV 15131310-1kg800
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15131000-5, 15240000-2, 15131000-5, 15240000-2, 15131310-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
najniższa cena60,00
termin realizacji reklamacji20,00
termin płatności faktury20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: PRZYPRAWY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PRZYPRAWY - CPV 15870000-71.Cynamon w opak. do 3 kg - CPV 15870000-7kg82.Czosnek mielony w opak. do 1 kg - CPV 15870000-7kg903.Liść laurowy w opak. do 3 kg - CPV 15870000-7kg254.Majeranek suszony w opak. do 3 kg - CPV 15870000-7kg405.Musztarda w opak. do 5 kg – CPV 15871250-1kg1006.Ocet w butelkach od 0,5 do 1 l - CPV 15871110-8 l2507.Oregano suszone w opak. od 1 do 3 kg - CPV 15872000-1kg88.Papryka mielona w opak. do 3 kg - CPV 15870000-7kg809.Pieprz czarny mielony w opak. do 5 kg - CPV 15872100-2kg18010.Przyprawa do zup w płynie w opak. do 1 l - CPV 15871000-4l1 60011.Sos biały w opak. do 5 kg - CPV 15871260-4kg9012.Sos pieczeniowy w opak. do 5 kg - CPV 15871260-4kg10013.Sos pomidorowy w opak. do 5 kg - CPV 15871260-4kg9014.Sól spożywcza drobnoziarnista w opak. do 25 kg - CPV 15872400-5 kg1 60015.Ziele angielskie w opak. do 3 kg - CPV 15870000-7kg25
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15870000-7, 15870000-7, 15870000-0, 15872400-5, 15871000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
najniższa cena60,00
termin realizacji reklamacji20,00
termin płatności faktury20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: ZUPY I BULIONY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZUPY I BULIONY - CPV 15891000-01.Bulion warzywny w opak. do 5 kg - CPV 15891500-5kg1 0002.Zupa barszcz czerwony w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15891400-4kg2403.Zupa grzybowa w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15891400-4kg1304.Zupa pomidorowa w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15891400-4kg1505.Zupa selerowa w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15891400-4kg1106.Zupa żurek w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15891400-4kg100
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15891000-0, 15891500-5, 15891400-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
najniższa cena60,00
termin realizacji reklamacji20,00
termin płatności faktury20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIARNA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIARNA - CPV 15610000-71.Kasza jęczmienna w opak. do 25 kg - CPV 15613100-9kg1 4002.Kasza manna w opak. do 5 kg - CPV 15613100-9kg6003.Mąka pszenna w opak. do 25 kg - CPV 15612100-2kg3 0004.Mąka ziemniaczana w opak. do 10 kg - CPV 15612000-1kg3005.Ryż biały w opak. do 25 kg - CPV 15614100-6kg5 500
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15610000-7, 15613100-9, 15612100-2, 15614100-6, 15612000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
najniższa cena60,00
termin realizacji reklamacji20,00
termin płatności faktury20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: MAKARONY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:MAKARONY- CPV 15850000-11Makaron nitki w opak. do 15 kg - CPV 15851100-9 kg1 4002Makaron świderki w opak. do 15 kg - CPV 15851100-9kg6 000
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15850000-1, 15851100-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
najniższa cena60,00
termin realizacji reklamacji20,00
termin płatności fakrury20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: PRZETWORZONE OWOCE I WARZYWA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PRZETWORZONE OWOCE I WARZYWA – CPV 15330000-01.Dżem truskawkowy niskosłodzony w wiaderkach do 10 kg – CPV 15332296-5kg1 5002.Fasola typu „Jaś” w opak. do 25 kg - CPV 15331130-7kg1 2003.Groch zielony konserwowy w puszce do 2 kg - CPV 15331462-3 kg1504.Groch łuskany w opak. do 25 kg - CPV 15331132-1kg8005.Koncentrat pomidorowy 30 % w opak. od 0,9 do 5 kg - CPV 15331134-5kg2 4006.Marmolada w opak. do 15 kg – CPV 15332230-5 kg1 3007.Ogórki konserwowe w opak. od 0,9 do 2 kg - CPV 15331500-2 kg3008.Soja granulat w opak. do 25 kg - CPV 15331130-7kg5009.Leczo pieczarkowe w opak. Od 5 do 10 kg – CPV - 15331000-7kg1 600
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15330000-0, 15332296-5, 15331130-7, 15331134-5, 15331500-2, 15331000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
najniższa cena60,00
termin realizacji reklamacji20,00
termin płatności faktury20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: KAWA I HERBATA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: KAWA I HERBATA – CPV 15860000-4L.p.nazwaj.m.ilość1.Herbata w opak. do 1 kg - CPV 15863000-5kg4002.Kawa zbożowa w opak. do 25 kg - CPV 15861000-1kg600
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15860000-4, 15863000-5, 15861000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
najniższa cena60,00
termin realizacji reklamacji20,00
termin płatności faktury20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: WODA MINERALNA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:WODA MINERALNA – CPV 15981000-8L.p.nazwaj.m.ilość1.Woda mineralna gazowana w butelkach 1,5 l – CPV 15981000-8l2 300
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15981000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
najniższa cena60,00
termin realizacji reklamacji20,00
termin płatności faktury20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: CUKIER
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CUKIER – CPV 15830000-5L.p.nazwaj.m.ilość1.Cukier biały kryształ w opak. do 25 kg - CPV 15831000-2 kg5 000
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15830000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
najniższa cena60,00
termin realizacji reklamacji20,00
termin płatności faktury20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: