Przetarg

Sukcesywna dostawa ryb, mrożonek, mięsa i prod. mięsno- wędliniarskich, prod. mleczarskich oraz różnych prod. spożywczych do 5 placówek oświatowych w okresie od I 2024 do VI 2024

16-11-2023, 13:28

Dane kontaktowe

Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
Kolejowa ,13-100 Nidzica
tel. 89 625 24 57
fax. 89 625 24 57
e-mail: cuw@nidzica.pl
http:// http://bipcuw.nidzica.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa ryb, mrożonek, mięsa i prod. mięsno- wędliniarskich, prod. mleczarskich oraz różnych prod. spożywczych do 5 placówek oświatowych w okresie od I 2024 do VI 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510333652

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa

1.5.2.) Miejscowość: Nidzica

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 625 24 57

1.5.8.) Numer faksu: 89 625 24 57

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cuw@nidzica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bipcuw.nidzica.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy wyznaczone Zarządzeniem Nr 1957/2023 Burmistrza Nidzicy z dnia 13 listopada 2023 r.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9840067318

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Kolejowa 5

1.11.4.) Miejscowość: Nidzica

1.11.5.) Kod pocztowy: 13-100

1.11.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.11.9.) Numer telefonu: 89 625 24 57

1.11.10.) Numer faksu: 89 625 24 57

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: cuw@nidzica.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://bipcuw.nidzica.pl/zamowienia_publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa ryb, mrożonek, mięsa i prod. mięsno- wędliniarskich, prod. mleczarskich oraz różnych prod. spożywczych do 5 placówek oświatowych w okresie od I 2024 do VI 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-58c01fa1-83b1-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00498009

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00013153/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywna dostawa ryb, mrożonek, mięsa i prod. mięsno-wędliniarskich, prod. mleczarskich, oraz różnych prod. spoż. do 5 placówek oświatowych w okresie od I 2024 do VI 2024 na terenie miasta Nidzica

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-58c01fa1-83b1-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy e-Zamówienia dostępnym pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Dyrektor CUW w Nidzicy.
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres ikrasniewska.oda@wp.pl tel.: 600993102, dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - "Sukcesywna dostawa ryb, mrożonek, mięsa i prod. mięsno-wędliniarskich, prod. mleczarskich oraz różnych prod. spożywczych do 5 placówek oświatowych w okresie od I 2024 do VI 2024 na terenie miasta Nidzica " ZNAK POSTĘPOWANIA: SA.2710.3.2023.JD.
3) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
4) osoba fizyczna posiada:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych; c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;

5) osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia
2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.

2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).

3. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.

4. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie zamówienia w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale XXXIII, do upływu terminu na ich wniesienie.

2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

5. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

8. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.

9. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.2710.3.2023.JD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 736244,77 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 470009,61 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mrożonych warzyw i owoców oraz produktów mącznych na terenie miasta Nidzica dla następujących jednostek oświatowych:
1) Przedszkole Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW, ul. Krzywa 7, 13-100 Nidzica,
2) Przedszkole Nr 2, ul. 1 Maja 36, 13-100 Nidzica,
3) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy, ul. Kopernika 1, 13-100 Nidzica,
4) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy, ul. Barke 3, 13-100 Nidzica,
5) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy, ul. 1 Maja 42, 13-100 Nidzica.
Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
Dostarczane produkty muszą być zgodne z opisem wskazanym w załączniku nr 8 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 26890,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15851000-8 - Produkty mączne

15332100-5 - Przetworzone owoce

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące
kryteria:
1. Najniższa cena- Kryterium cena w danej części będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia w danej części, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Najwyższą ilość punktów otrzyma Wykonawca
oferujący najniższą cenę, pozostali proporcjonalnie mniej wg w/w wzoru.
2. Czas wymiany zareklamowanego towaru- Minimalny czas na wymianę zareklamowanego towaru- 20 min. Maksymalny czas na
wymianę zareklamowanego towaru- 90 min.
Wykonawca, który zaoferuje czas wymiany zareklamowanego towaru 20 min. otrzyma 20 punktów.
W przypadku gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje dłuższy czas na wymianę zareklamowanego towaru niż 90 min.,
Zamawiający do obliczenia punktacji przyjmie maksymalny czas na wymianę zareklamowanego towaru tj. 90 min. Obliczenia
dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku niezaoferowania przez Wykonawcę czasu na wymianę zareklamowanego towaru, Zamawiający przyjmie maksymalny
czas tj. 90 min.
Oferowany czas na wymianę wadliwego towaru należy podać w pełnych minutach.
3. Termin płatności- Kryterium termin płatności w danej części będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym. Najwyższą ilość punktów otrzyma Wykonawca oferujący najdłuższy okres płatności, pozostali
proporcjonalnie mniej wg w/w wzoru.
Minimalny termin płatności- 14 dni.
Maksymalny termin płatności- 30 dni Wykonawca, który zaoferuje termin płatności faktur 30 dni otrzyma 20 punktów. W przypadku
gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje dłuższy termin płatności niż 30 dni, Zamawiający do obliczenia punktacji przyjmie
maksymalny termin płatności faktur tj. 30 dni. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W
przypadku niezaoferowania przez Wykonawcę terminu płatności, Zamawiający przyjmie maksymalny termin tj. 30 dni.
Oferowany termin płatności należy podać w pełnych dniach.
4. Oferta z najwyższą łączną liczbą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert w danej części (najniższa cena+
czas wymiany zareklamowanego towaru + termin płatności) jest ofertą najkorzystniejszą.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartości punktowe w kryterium zostaną podane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenia zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany zareklamowanego towaru

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa świeżych ryb, ryb mrożonych i przetworów rybnych na terenie miasta Nidzica dla następujących jednostek oświatowych:
1) Przedszkole Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW, ul. Krzywa 7, 13-100 Nidzica,
2) Przedszkole Nr 2, ul. 1 Maja 36, 13-100 Nidzica,
3) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy, ul. Kopernika 1, 13-100 Nidzica,
4) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy, ul. Barke 3, 13-100 Nidzica,
5) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy, ul. 1 Maja 42, 13-100 Nidzica.
Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
Dostarczane produkty muszą być zgodne z opisem wskazanym w załączniku nr 8 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 56091,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące
kryteria:
1. Najniższa cena- Kryterium cena w danej części będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia w danej części, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Najwyższą ilość punktów otrzyma Wykonawca
oferujący najniższą cenę, pozostali proporcjonalnie mniej wg w/w wzoru.
2. Czas wymiany zareklamowanego towaru- Minimalny czas na wymianę zareklamowanego towaru- 20 min. Maksymalny czas na
wymianę zareklamowanego towaru- 90 min.
Wykonawca, który zaoferuje czas wymiany zareklamowanego towaru 20 min. otrzyma 20 punktów.
W przypadku gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje dłuższy czas na wymianę zareklamowanego towaru niż 90 min.,
Zamawiający do obliczenia punktacji przyjmie maksymalny czas na wymianę zareklamowanego towaru tj. 90 min. Obliczenia
dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku niezaoferowania przez Wykonawcę czasu na wymianę zareklamowanego towaru, Zamawiający przyjmie maksymalny
czas tj. 90 min.
Oferowany czas na wymianę wadliwego towaru należy podać w pełnych minutach.
3. Termin płatności- Kryterium termin płatności w danej części będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym. Najwyższą ilość punktów otrzyma Wykonawca oferujący najdłuższy okres płatności, pozostali
proporcjonalnie mniej wg w/w wzoru.
Minimalny termin płatności- 14 dni.
Maksymalny termin płatności- 30 dni Wykonawca, który zaoferuje termin płatności faktur 30 dni otrzyma 20 punktów. W przypadku
gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje dłuższy termin płatności niż 30 dni, Zamawiający do obliczenia punktacji przyjmie
maksymalny termin płatności faktur tj. 30 dni. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W
przypadku niezaoferowania przez Wykonawcę terminu płatności, Zamawiający przyjmie maksymalny termin tj. 30 dni.
Oferowany termin płatności należy podać w pełnych dniach.
4. Oferta z najwyższą łączną liczbą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert w danej części (najniższa cena+
czas wymiany zareklamowanego towaru + termin płatności) jest ofertą najkorzystniejszą.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartości punktowe w kryterium zostaną podane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenia zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany zareklamowanego towaru

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa różnych produktów spożywczych i wody mineralnej butelkowanej na terenie miasta Nidzica dla następujących jednostek oświatowych:
1) Przedszkole Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW, ul. Krzywa 7, 13-100 Nidzica,
2) Przedszkole Nr 2, ul. 1 Maja 36, 13-100 Nidzica,
3) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy, ul. Kopernika 1, 13-100 Nidzica,
4) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy, ul. Barke 3, 13-100 Nidzica,
5) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy, ul. 1 Maja 42, 13-100 Nidzica.
Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
Dostarczane produkty muszą być zgodne z opisem wskazanym w załączniku nr 8 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 104591,23 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

41110000-3 - Woda pitna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące
kryteria:
1. Najniższa cena- Kryterium cena w danej części będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia w danej części, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Najwyższą ilość punktów otrzyma Wykonawca
oferujący najniższą cenę, pozostali proporcjonalnie mniej wg w/w wzoru.
2. Czas wymiany zareklamowanego towaru- Minimalny czas na wymianę zareklamowanego towaru- 20 min. Maksymalny czas na
wymianę zareklamowanego towaru- 90 min.
Wykonawca, który zaoferuje czas wymiany zareklamowanego towaru 20 min. otrzyma 20 punktów.
W przypadku gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje dłuższy czas na wymianę zareklamowanego towaru niż 90 min.,
Zamawiający do obliczenia punktacji przyjmie maksymalny czas na wymianę zareklamowanego towaru tj. 90 min. Obliczenia
dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku niezaoferowania przez Wykonawcę czasu na wymianę zareklamowanego towaru, Zamawiający przyjmie maksymalny
czas tj. 90 min.
Oferowany czas na wymianę wadliwego towaru należy podać w pełnych minutach.
3. Termin płatności- Kryterium termin płatności w danej części będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym. Najwyższą ilość punktów otrzyma Wykonawca oferujący najdłuższy okres płatności, pozostali
proporcjonalnie mniej wg w/w wzoru.
Minimalny termin płatności- 14 dni.
Maksymalny termin płatności- 30 dni Wykonawca, który zaoferuje termin płatności faktur 30 dni otrzyma 20 punktów. W przypadku
gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje dłuższy termin płatności niż 30 dni, Zamawiający do obliczenia punktacji przyjmie
maksymalny termin płatności faktur tj. 30 dni. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W
przypadku niezaoferowania przez Wykonawcę terminu płatności, Zamawiający przyjmie maksymalny termin tj. 30 dni.
Oferowany termin płatności należy podać w pełnych dniach.
4. Oferta z najwyższą łączną liczbą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert w danej części (najniższa cena+
czas wymiany zareklamowanego towaru + termin płatności) jest ofertą najkorzystniejszą.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartości punktowe w kryterium zostaną podane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenia zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany zareklamowanego towaru

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa produktów mleczarskich na terenie miasta Nidzica dla następujących jednostek oświatowych:
1) Przedszkole Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW, ul. Krzywa 7, 13-100 Nidzica,
2) Przedszkole Nr 2, ul. 1 Maja 36, 13-100 Nidzica,
3) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy, ul. Kopernika 1, 13-100 Nidzica,
4) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy, ul. Barke 3, 13-100 Nidzica,
5) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy, ul. 1 Maja 42, 13-100 Nidzica.
Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
Dostarczane produkty muszą być zgodne z opisem wskazanym w załączniku nr 8 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 85045,08 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące
kryteria:
1. Najniższa cena- Kryterium cena w danej części będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia w danej części, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Najwyższą ilość punktów otrzyma Wykonawca
oferujący najniższą cenę, pozostali proporcjonalnie mniej wg w/w wzoru.
2. Czas wymiany zareklamowanego towaru- Minimalny czas na wymianę zareklamowanego towaru- 20 min. Maksymalny czas na
wymianę zareklamowanego towaru- 90 min.
Wykonawca, który zaoferuje czas wymiany zareklamowanego towaru 20 min. otrzyma 20 punktów.
W przypadku gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje dłuższy czas na wymianę zareklamowanego towaru niż 90 min.,
Zamawiający do obliczenia punktacji przyjmie maksymalny czas na wymianę zareklamowanego towaru tj. 90 min. Obliczenia
dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku niezaoferowania przez Wykonawcę czasu na wymianę zareklamowanego towaru, Zamawiający przyjmie maksymalny
czas tj. 90 min.
Oferowany czas na wymianę wadliwego towaru należy podać w pełnych minutach.
3. Termin płatności- Kryterium termin płatności w danej części będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym. Najwyższą ilość punktów otrzyma Wykonawca oferujący najdłuższy okres płatności, pozostali
proporcjonalnie mniej wg w/w wzoru.
Minimalny termin płatności- 14 dni.
Maksymalny termin płatności- 30 dni Wykonawca, który zaoferuje termin płatności faktur 30 dni otrzyma 20 punktów. W przypadku
gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje dłuższy termin płatności niż 30 dni, Zamawiający do obliczenia punktacji przyjmie
maksymalny termin płatności faktur tj. 30 dni. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W
przypadku niezaoferowania przez Wykonawcę terminu płatności, Zamawiający przyjmie maksymalny termin tj. 30 dni.
Oferowany termin płatności należy podać w pełnych dniach.
4. Oferta z najwyższą łączną liczbą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert w danej części (najniższa cena+
czas wymiany zareklamowanego towaru + termin płatności) jest ofertą najkorzystniejszą.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartości punktowe w kryterium zostaną podane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenia zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany zareklamowanego towaru

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mięs i produktów mięsno- wędliniarskich wieprzowych i drobiowych

4.2.5.) Wartość części: 197391,30 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące
kryteria:
1. Najniższa cena- Kryterium cena w danej części będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia w danej części, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Najwyższą ilość punktów otrzyma Wykonawca
oferujący najniższą cenę, pozostali proporcjonalnie mniej wg w/w wzoru.
2. Czas wymiany zareklamowanego towaru- Minimalny czas na wymianę zareklamowanego towaru- 20 min. Maksymalny czas na
wymianę zareklamowanego towaru- 90 min.
Wykonawca, który zaoferuje czas wymiany zareklamowanego towaru 20 min. otrzyma 20 punktów.
W przypadku gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje dłuższy czas na wymianę zareklamowanego towaru niż 90 min.,
Zamawiający do obliczenia punktacji przyjmie maksymalny czas na wymianę zareklamowanego towaru tj. 90 min. Obliczenia
dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku niezaoferowania przez Wykonawcę czasu na wymianę zareklamowanego towaru, Zamawiający przyjmie maksymalny
czas tj. 90 min.
Oferowany czas na wymianę wadliwego towaru należy podać w pełnych minutach.
3. Termin płatności- Kryterium termin płatności w danej części będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym. Najwyższą ilość punktów otrzyma Wykonawca oferujący najdłuższy okres płatności, pozostali
proporcjonalnie mniej wg w/w wzoru.
Minimalny termin płatności- 14 dni.
Maksymalny termin płatności- 30 dni Wykonawca, który zaoferuje termin płatności faktur 30 dni otrzyma 20 punktów. W przypadku
gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje dłuższy termin płatności niż 30 dni, Zamawiający do obliczenia punktacji przyjmie
maksymalny termin płatności faktur tj. 30 dni. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W
przypadku niezaoferowania przez Wykonawcę terminu płatności, Zamawiający przyjmie maksymalny termin tj. 30 dni.
Oferowany termin płatności należy podać w pełnych dniach.
4. Oferta z najwyższą łączną liczbą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert w danej części (najniższa cena+
czas wymiany zareklamowanego towaru + termin płatności) jest ofertą najkorzystniejszą.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartości punktowe w kryterium zostaną podane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenia zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany zareklamowanego towaru

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale VIII SWZ oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. Na podstawie art. 112 Pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1)Zgodnie z art. 274 ust. 1 Pzp zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania:
a) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania, załączonym do oferty, według załączonego wzoru - załącznik nr 6 do SWZ;
b) oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2023r. poz. 1689 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według załączonego wzoru – załącznik nr 7 do SWZ;
c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c, zastępuje się go w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

3) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków (załącznik nr 2 do SWZ);

4) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5) W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda dodatkowych dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda dodatkowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami oraz cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą.
1) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składnia ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie należy złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

2) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1. składają odrębnie:
a) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b)podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się wykonawca.

3) Do oferty wykonawca zobowiązany jest załączyć podpisane:
a) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru);
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób wykonawcy – zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 5 do SWZ;
c) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - pełnomocnictwo z treści, którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.

4) Oświadczenia i dokumenty należy składać w formie elektronicznej poprzez opatrzenie kwalifikowalnym podpisem elektronicznym (wydawanym przez dostawców usług zaufania, których lista dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji pod adresem: https://www.nccert.pl/) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (https://epuap.gov.pl/wps/portal) lub podpisem osobistym (https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (członkowie konsorcjum i podmioty tworzące konsorcjum tj. wspólnicy spółki cywilnej).
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu
siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku spółki cywilnej dokumentami zastępującymi w/w pełnomocnictwo mogą być umowa spółki lub uchwała wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki (wszystkich wspólników), które należy załączyć do oferty.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjów i spółek cywilnych), oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu tylko w odniesieniu do danego konsorcjanta lub wspólnika w zakresie, w jakim on sam wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, co oznacza, że każdy ze współwykonawców wykazuje w oświadczeniu tylko własne zdolności (zasoby).
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
4) W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się wymogi określone w dziale XVII ust. 4 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 Pzp oraz wskazanym w § 13 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany , wycofania oferty dostępnego na Platformie e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-24 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dodatkowe przesłanki wykluczenia z postępowania w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1497 ze zm.) opisane w dziale VIII ust. 3 SWZ.