Przetarg

DOSTAWA MIĘSA DROBIOWEGO DLA ŻW

16-11-2023, 14:01

Dane kontaktowe

ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
OSTROROGA 35,01-163 Warszawa
e-mail: ozzw.szp@ron.mil.pl
http:// https://ozzw.wp.mil.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA MIĘSA DROBIOWEGO DLA ŻW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142380254

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: OSTROROGA 35

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-163

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ozzw.szp@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ozzw.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

JEDNOSTKA WOJSKOWA

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA MIĘSA DROBIOWEGO DLA ŻW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-44b30281-82ce-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00498193

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00141463/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.18 DOSTAWA MIĘSA DROBIOWEGO DLA ŻW (2024)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/ozzw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/ozzw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy i dostępnych w niej formularzy.
2) Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3) Oferty, oświadczenia, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, a także inne dokumenty sporządzone przez Wykonawcę składane są w formie elektronicznej (tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub ich cyfrowe odwzorowanie, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, poświadczające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej.
Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. administratorem danych osobowych jest Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej z siedzibą: ul. Ostroroga 35, 01-163 Warszawa;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Oddziale Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej jest Pani Dorota PONIEDZIAŁEK, kontakt: adres e-mail d.poniedzialek@ron.mil.pl, telefon 261 857 570;
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje:
8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **;
8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania naruszenia przepisów RODO przy przetwarzaniu danych osobowych;
9. osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP/37/OZŻW/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 - Mięso drobiowe

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15112000-6 - Drób

15112100-7 - Świeży drób

15112120-3 - Indyki

15112130-6 - Kurczęta

15112140-9 - Kaczki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania prawa opcji zostały zawarte w SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta najwyżej oceniona, zgodnie z przyjętą punktacją

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 - Podroby drobiowe

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15112300-9 - Wątróbki drobiowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania prawa opcji zostały zawarte w SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta najwyżej oceniona, zgodnie z przyjętą punktacją.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
3.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – jeżeli wykaże, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 mies. przed jego złożeniem;
3.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – o ile wynika to z odrębnych przepisów – jeżeli potwierdzi w oświadczeniu, że posiada odpowiednie zezwolenia, licencje, koncesje lub inne
dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia, w szczególności:
3.2.1. został dopuszczony do produkcji lub obrotu artykułami spożywczymi - ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
3.2.2. posiada zgłoszoną działalność gospodarczą w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno spożywczych - ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
3.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3.4. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje szczegółowe dotyczące dokumentów na wykazanie niepodlegania wykluczeniu i spełniania warunków udziału zawarto w SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień złożenia oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), wzór stanowi załącznik do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni terminie: oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, złożonym wraz z ofertą.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień złożenia oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), wzór stanowi załącznik do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni terminie: oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, złożonym wraz z ofertą.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych (dalej: PRZŚD) w postaci OPZ wraz z oświadczeniem, na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań, cech, kryteriów określonych przez Zamawiającego w OPZ. Zamawiający wymaga, aby w oświadczeniu zawartym w OPZ Wykonawca określił pełną nazwę handlową, model i/lub typ, markę oraz nazwę producenta.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

OPZ wraz z oświadczeniem, na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań, cech, kryteriów określonych przez Zamawiającego w OPZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa w formie pisemnej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, z zastrzeżeniem treści ust. 3 i 4.
2. Wraz z SWZ Zamawiający przekazuje wzór umowy na realizację zamówienia – załącznik do SWZ.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy.
4. Wszelkie zmiany dotyczące treści umowy dokonywane będą w formie aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/ozzw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-28 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę:
1.1. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2023 poz.1497 z późn.zm.);
2.2. w stosunku do którego zachodzą okoliczności z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE nr L 229 z 31.07.2014, str. 1).
2. Termin wykonania zamówienia: przez okres 12 mies. (w przypadku gdy zawarcie umowy nastąpi w 2023 r. – od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., a w przypadku gdy zawarcie umowy nastąpi w 2024 r – od dnia podpisania umowy przez Strony do 31.12.2024 r.).
3. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć potwierdzone za zgodność z oryginałem:
3.1. polisę OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ważną w okresie realizacji Umowy, posiadającą rozszerzony zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego, za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez produkty wyprodukowane, dostarczone, sprzedane przez ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia. Wartość polisy nie może być mniejsza niż wartość złożonej oferty;
3.2. zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego sytemu HACCP wystawione nie wcześniej niż 12 mies. przed upływem terminu jego złożenia;
3.3. potwierdzenie o zgłoszeniu działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi wydane przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wykonawcy – na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.