Przetarg

Dostawa mleka i produktów mleczarskich z podziałem na części: Część I – Dostawa mleka i produktów mleczarskich Część II- Dostawa past serowych i tłuszczy

21-05-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"
Grzonki 1,47-400 Racibórz
tel. 324 152 001,
fax. 324 152 001
e-mail: sekretariat@zlota-jesien-dps.pl,
http:// www.bip.powiatraciborski.pl/dps/dane_dps.html

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 542586-N-2020 z dnia 2020-05-21 r.

Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień": Dostawa mleka i produktów mleczarskich z podziałem na części: Część I – Dostawa mleka i produktów mleczarskich Część II- Dostawa past serowych i tłuszczy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień", krajowy numer identyfikacyjny 12550440000000, ul. Grzonki  1 , 47-400  Racibórz, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 152 001, , e-mail sekretariat@zlota-jesien-dps.pl, , faks 324 152 001.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.powiatraciborski.pl/dps/dane_dps.html
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.powiatraciborski.pl/dps/dane_dps.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.powiatraciborski.pl/dps/dane_dps.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, osobiście na adres zamawiającego
Adres:
Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” ul. Grzonki 1 47-400 Racibórz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mleka i produktów mleczarskich z podziałem na części: Część I – Dostawa mleka i produktów mleczarskich Część II- Dostawa past serowych i tłuszczy
Numer referencyjny: SA.252.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sukcesywna dostawa mleka i produktów mleczarskich, dostawa past serowych i tłuszczy. Szczegółowy zakres, wielkość, rodzaj i ilość dostaw na poszczególne części został określony w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

II.5) Główny kod CPV: 15500000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15545000-0
15412000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-07-01 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca składa ofertę wypełniając formularz oferty zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, oraz dołącza do formularza oferty:1) Wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1A i / lub 1B do SIWZ, w zależności od części zamówienia, na którą składana jest oferta.2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 3) Jeśli wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1. pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych dołącza do oferty oświadczenie o nie należeniu do żadnej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ4) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 10.5 SIWZ ( jeżeli dotyczy).5) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego( jeżeli dotyczy).Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem.2. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy dołączyć do oferty próbki produktów wraz z opisem tych produktów ( wartości odżywcze, składniki itd.) – tylko w przypadku, gdy wykonawca zaproponuje produkty równoważne tj. inne niż wymienione jako przykładowe w opisie przedmiotu zamówienia pkt 3.1. SIWZ w części I w pozycjach 8 Masło oraz 13. Jogurt owocowy oraz w części II – w pozycjach od 1- 8 . Przez próbkę zamawiający rozumie opakowanie jednostkowe z którego można odczytać skład, wartości odżywcze produktu, wielkość opakowania. Próbki zostaną ocenione metodą organoleptyczną.3. Zgodnie z art.23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( dotyczy również spółki cywilnej) w takim przypadku Wykonawcy:1) Dołączają dodatkowo do formularza oferty dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy ;2) Składają odrębnie ( każdy z nich) oświadczenie, o których mowa w pkt 6.1.2)i 3) oraz 6.4 SIWZ.4. Terminy składania innych dokumentów. Wykonawca należący do grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej wskazanej w punkcie 1. SIWZ informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86. ust.5 Prawo zamówień publicznych, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 przywołanej ustawy, tj. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( tj.: Dz.U. z 2017, poz.229). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do sporządzenia oświadczenia wykonawca może wykorzystać wzór stanowiący załącznik nr 3A do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena oferty100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:1) Zamawiający dopuszcza waloryzację cen jednostkowych zaproponowanych w ofercie przez wykonawcę, jednak nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy obowiązywania umowy w oparciu o wskaźnik wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS, na wniosek wykonawcy. Konsekwencją ewentualnych zmian cen jednostkowych jest zmniejszenie ilości dostaw w ramach wartości umowy.2) Zamawiający dopuszcza zmianę wartości umowy w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT dla przedmiotu umowy.3) Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj. spowodowanych siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Dostawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.4) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić, w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych art. 144 ust. 1 pkt 3 - 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych5) W trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu dostaw spowodowanego np.: zmianą technologii produkcji, zaprzestaniem produkcji, zmianą opakowania itp. W przypadku konieczności zmiany asortymentu dostaw Dostawca przedstawi zamawiającemu ofertę wyrobu zastępczego, z zachowaniem ceny jednostkowej zmienianego asortymentu.6) Zamiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności związanych z chorobą COVID – 19, w oparciu o art. 15 r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U z 2020, poz. 374 ze zm).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa mleka i produktów mleczarskich
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres części I obejmuje dostawę mleka i produktów mleczarskich w ilości i asortymencie jak niżejLp. Nazwa i opis produktu Wielkośćopakowaniajednostkowego Jedn, miary Ilość dostawy 1. 2. 3. 4. 5.1 MlekoMleko pasteryzowane- spożywcze 2 % tłuszczu Opakowaniemax. 15 l litr 13.8002. Śmietanka 30 % tł. 330g – 500 g kg 3603. Śmietana 12 % tł. 330g- 500 g kg 1804. Ser żółty typu SALAMISer żółty na bazie mleka pasteryzowanegoo zawartości tłuszczu w 100g produktu do 30g blok do 3 kg kg 205. Ser żółty typu GOUDASer żółty na bazie mleka pasteryzowanegoo zawartości tłuszczu w 100g produktu do 30 g blok do 3 kg kg 206. Ser parzony( domowy) z kminkiem wartości odżywcze w 100g białko co najmniej 20 g, blok do 2 kg kg 807. Twaróg półtłusty typu krajanka ( nie mielony) wartości odżywcze w 100g , białko co najmniej 15 g, tłuszcz 4 g Opakowanie max 1 kg kg 5508. Masło „extra” Zawartość tł. 82 %, produkt o wyraźnym zapachu i smaku masła, niekruczący się podczas porcjowanianp.: SM Bieluch, OSM Kowalew Dobrzyca, OSM Międzybórz, SM Mlekovita, OSM Końskie, Masło extra Unikat wypr. dla Centrum Nabiału Katowice, Moniecka Spółdzielnia Mleczarska Kostka 200g kg 9509. Ser topiony czysty Zawartość tłuszczu w 100g produktu do 27 g Pakowany do 100 g kg 11010. Twarożek ziarnisty wartości odżywcze w 100g białko co najmniej 10 g, tłuszcz do 6 g Kubek150 g – 200 g kg 42011. Kefir wartości odżywcze w 100g białko co najmniej 3 g, tłuszcz 1,5g - 2 g Kubek200 g- 250 g kg 45012. Jogurt naturalny wartości odżywcze w 100g białko co najmniej 3 g , tłuszcz 2g -3 g Kubek150 g– 180 g kg 30013. Jogurt owocowy wartości odżywcze w 100g białko co najmniej 2,5 g, tłuszcz 2g – 3g zawartość owoców co najmniej 9 %np.: Zott- Jobella, Mlekovita- Jogurt Polski Kubek150g – 180 g kg 250W/w ilości asortymentu są przewidywaną wielkością zamówienia. W uzasadnionych przypadkach przedmiot zamówienia może być realizowany w mniejszym zakresie. Wielkość opakowań poszczególnego asortymentu nie może być inna niż określono w kol. 3 powyższego zestawienia. Wszystkie artykuły powinny być wysokiej jakości, pierwszego gatunku w opakowaniach oznaczonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r, o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W poz.8 Masło oraz 13. Jogurt owocowy zamawiający wskazał przykładowo nazwy i producentów produktów, których wyroby spełniają wymagania opisane przez zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zaproponowanie produktów innych producentów o równoważnych zawartościach składników, walorach jakościowych, odżywczych i smakowych, tj. nie gorszych niż opisane dla poszczególnych wyrobów. Dostawy zamawiający będzie realizował następująco: Dostawa mleka od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych do godz. 6:00; dostawy produktów mleczarskich będą dobywać się średnio dwa razy w tygodniu w terminie 2 dni od zgłoszenia przekazanego e-mailem określającego ilość produktów, na adres wskazany przez Dostawcę. Dostawy produktów mleczarskich mogą być dostarczane w godz. od 7:00 do 14:00 w dni robocze. Dostawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby zamawiającego na swój koszt i ryzyko.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-07-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostawa past serowych i tłuszczów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres części II obejmuje dostawę past serowych i tłuszczy w ilości i asortymencie jak niżejLp. Nazwa artykułu i opis poszczególnego asortymentu Ilość dostawy kg Ilość dostawy1. 2. 3. 1. Serek na bazie twarogu, wartości odżywcze w 100g zwartość białka co najmniej 4g, tłuszczu do 23g, pakowany w kubek po 100g, pakowany w kubek po 100g – 130 g, różne smakiNp.: serek kremowo-śmietankowy OSM Ostrowia, „Serek do chleba” OSM Włoszczowa, „Hochland kanapkowy” Hochlad Polska sp. zo.o. kg 2002. Serek twarogowy, kremowy o gładkiej, zwartej konsystencji, wartość odżywcza w 100g zawartość białka co najmniej 6g, tłuszczu do 22g, pakowany w kubek 125g- 135g, różne smakiNp.: „ Turek kremowy smak” Mleczarnia Turek, „Twój smak” OSM Piątnica, „Serek łowicki aksamitny” OSM Łowicz kg 2003. Serek twarogowy typu tartare, puszysty o lekkiej konsystencji, wartość odżywcza w 100g zawartość białka co najmniej 6g, tłuszczu od 16g- 25 g, pakowany w kubek 140g-150g, różne smaki Np.: „Serek tartare” Mleczarnia Turek, „Nasz puszysty” Mleczarnia Turek, „Puszysty serek twarogowy” Almette kg 1804 Serek śmietankowy w plastrach, skład: serek śmietankowy, substancje żelujące, wartości odżywcze w 100 g zawartość białka co najmniej 6 g, tłuszczu do 25 g, różne smaki Np. Serek Capresi Polmlek , Serek Capresi Warmia, Serek Milandia OSM Piątnica. kg 1505 Ser topiony w plastrach, każdy plaster oddzielnie pakowany, skład: co najmniej 50 % sera, wartości odżywcze w 100 g, zawartość białko co najmniej 17 %, tłuszcz do 20 g, różne smakiNp. ser topiony w plastrach Hochland Polska sp. z o.o. kg 1106 Serek homogenizowany naturalny Skład: na bazie sera twarogowego lub mleka i śmietanki, wartości odżywcze w 100 g, zawartość białka co najmniej 5 g, tłuszcz do 7g Wielkość opakowania 130-150 g, Np.: Serek naturalny homogenizowany : OSM Łowicz, ŚSM JANA Środa Wlkp., Serek Darek Mlekowita, Bacoma kg 1007 Serek homogenizowany owocowy Skład: na bazie sera twarogowego lub mleka i śmietanki, Wartości odżywcze w 100 g, białko co najmniej 5g, tłuszcz do 7g Wielkość opakowania 130 – 150 g, Np.: Serek homogenizowany owocowy .: OSM Łowicz, Serek Darek Mlekowita, Serek Pyszny Mlekpol, Serek Danio Danone, Bacoma kg 808. Mix tłuszczowy pakowany w kostkę 200g – 250 g, zawartość tłuszczu min.68 % w tym tłuszczu mlecznego co najmniej 10 % Np.: Mix Pasłęcki – Sery ICC Pasłęk zp. z o.o., Mix tłuszczowy łaciaty- SM Mlekpol Grajewo, Dobrze smarowny mix tłuszczowy- Mleczarnia Lumiko Łuków kg 2809. Margaryna Palma pakowana w kostki 200 g- 250 g kg 16010. Smalec pakowany w kostki 200-250g kg 20W/w ilości asortymentu są przewidywaną wielkością zamówienia. W uzasadnionych przypadkach przedmiot zamówienia może być realizowany w mniejszym zakresie. Wielkość opakowań poszczególnego asortymentu nie może być inna niż określono w kol. 2 powyższego zestawienia. Dostawy zamawiający będzie realizował sukcesywnie średnio dwa razy w miesiącu w dni robocze w godz. 7:00 – 14:00 w terminie 14 dni od zgłoszenia przekazanego e-mailem określającego ilość produktów, na adres wskazany przez Dostawcę. Dostawca zamówiony towar będzie dostarczał do siedziby zamawiającego własnym transportem. Wszystkie artykuły powinny być wysokiej jakości, pierwszego gatunku, pierwszej klasy, w opakowaniach oznaczonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W pozycjach od 1-8 dokładniej opisano poszczególne produkty i przykładowo wskazano nazwy i producentów produktów, których wyroby spełniają opisane wymagania, zamawiający dopuszcza zaproponowanie produktów innego producenta –marki o równoważnych walorach jakościowych, odżywczych i smakowych tj. nie gorszych niż opisane dla poszczególnych produktów. Na jednostkowym opakowaniu serków z pozycji 6 i 7 musi być jednoznaczna informacja ,że produkt jest serkiem homogenizowanym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15545000-0, 15412000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-07-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: