Przetarg

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej, stołówki przedszkolnej i stołówki żłobka w Dobrem - GKI 271.19.2022

28-09-2022, 13:55

Dane kontaktowe

Gmina Dobre
T.Kościuszki1 ,05-307 Dobre
tel. 25 757 11 90
fax. 25 757 11 90
e-mail: urzad@gminadobre.pl
http:// http://www.gminadobre.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej, stołówki przedszkolnej i stołówki żłobka w Dobrem - GKI 271.19.2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobre

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582658

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: T.Kościuszki1

1.5.2.) Miejscowość: Dobre

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-307

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 25 757 11 90

1.5.8.) Numer faksu: 25 757 11 90

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminadobre.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminadobre.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej, stołówki przedszkolnej i stołówki żłobka w Dobrem - GKI 271.19.2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c3bfe628-3f20-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368436

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001591/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej, stołówki przedszkolnej i stołówki żłobka w Dobrem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c3bfe628-3f20-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W niniejszym postępowaniu między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy uzyciu mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal/ oraz poczty elektronicznej email: urzad@gminadobre.pl (przy czym ten sposób komunikacji nie jest właściwy dla oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą).
2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadajacy konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłanie i odbieranie dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regumaninie korzystania z mini Portalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz dokumentacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
7. We szelkiej korespondencji związanej z niniejszym postepowaniem Zamawiajacy i Wykonawcy posługują się nr ogłoszenia (PZP,TED lub ID postepowania).
8. Jeżeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług droga elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania;
9. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiajacy domniema, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane przez Zamawiajacego na ades epuap lub adres e-mail podany przez Wykonawcę, zostały doreczone w sposób umożliwiajacy zapoznanie się z ich treścią.
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami.
11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o przekazanie z Wykonawcami. We wniosku należy podać:
1) nazwę i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu i faksu, e-mail,
3) znak postepowania – GKI 271.19.2022
12. SWZ została opublikowana na stronie www.gminadobre.pl, https://miniportal.uzp.gov.pl/, oraz można ją odebrać w siedzibie Zamawiajacego w Urzedzie Gminy Dobre, ul. T.Kościuszki 1, 05-307 Dobre, w godzinach urzędowania Zamawiajacego.
13. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ (art. 284 ust.1)
14.Zamawiajacy udzieli niezwłocznie wyjaśnień/odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SWZ, bez ujawniania źródla zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postepowania.
15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść SWZ, którą udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania.
16.Wyjaśnienia dotyczące SWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art.284 ustawy Pzp.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Wójt Gminy Dobre, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 05-307 Dobre, telefon: 25 757 1190, faks: 25 757 11 90 wewn. 40;
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest wyznaczona przez Gminę Dobre osoba, z którą można się skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub na wskazany powyżej adres Administratora Danych Osobowych;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn:
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej, stołówki przedszkolnej i stołówki żłobka w Dobrem -GKI 271.19.2022

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2022 r. poz. 1710 z późn. zm., dalej „ustawa Pzp”;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
2. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
3. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
4. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp oraz realizacji umowy.
6. Pani/Pana dane osobowe: będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp oraz realizacji umowy do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa. Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKI 271.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Różne produkty spożywcze, wędliny, drób, produkty mleczarskie, owoce, warzywa i podobne produkty
W przypadku wędlin, drobiu, pieczywa, nabiału - dostawa wraz z wniesieniem we wskazane miejsce przez intendenta stołówki codziennie do godz. 6.30 po złożeniu zamówienia przez pracownika stołówki w formie elektronicznej lub faksem do godz. 13.00 dnia poprzedniego
W przypadku owoców i warzyw - dostawa wraz z wniesieniem we wskazane miejsce przez intendenta stołówki codziennie do godz. 6.30 po złożeniu zamówienia przez pracownika stołówki w formie elektronicznej lub faksem do godz. 13.00 dnia poprzedniego
W przypadku różnych produktów sypkich - dostawa wraz z wniesieniem we wskazane miejsce przez intendenta stołówki: codziennie do godz. 6.30 po złożeniu zamówienia przez pracownika stołówki w formie elektronicznej lub faksem do godz. 13.00 dnia poprzedniego
Uwaga: Owoce i warzywa muszą być bez śladów zepsucia, pleśnienia, świeże, niezwiędnięte Wspólny Słownik Zamówień: 15800000-6 Różne produkty spożywcze, 15131130-5 Wędliny, 15112000-6 Drób, 15500000-3 Produkty mleczarskie, 15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15112000-6 - Drób

15131130-5 - Wędliny

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

8) Zamawiający gwarantuje zakup 50 % asortymentu wykazanego w Opisie przedmiotu zamówienia, jednocześnie korzysta z prawa opcji zakupu w ramach umowy i cen ofertowych do 50 % ponad asortyment wskazany w SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
Dostawa wraz z wniesieniem we wskazane miejsce codziennie do godz. 6.30 po złożeniu zamówienia przez pracownika stołówki w formie elektronicznej lub faksem do godz. 13.00 dnia poprzedniego
Wspólny Słownik Zamówień: 15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

8) Zamawiający gwarantuje zakup 50 % asortymentu wykazanego w Opisie przedmiotu zamówienia, jednocześnie korzysta z prawa opcji zakupu w ramach umowy i cen ofertowych do 50 % ponad asortyment wskazany w SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pieczywo
Dostawa wraz z wniesieniem we wskazane miejsce codziennie do godz. 6.30 po złożeniu zamówienia przez pracownika stołówki w formie elektronicznej lub faksem do godz. 13.00 dnia poprzedniego.
Wspólny Słownik Zamówień: 15811000-6 Pieczywo

4.2.6.) Główny kod CPV: 15811000-6 - Pieczywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

8) Zamawiający gwarantuje zakup 50 % asortymentu wykazanego w Opisie przedmiotu zamówienia, jednocześnie korzysta z prawa opcji zakupu w ramach umowy i cen ofertowych do 50 % ponad asortyment wskazany w SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.108 ust.1 Pzp
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ;
Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie:
- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Oświadczenie o braku podstaw na podstawie art.125 ust.1
2. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt. 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dbia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1.Wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji.
2.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postepowania na podstawie ustawy PZP-załaczniki do niniejszej specyfikacji.
3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia składa każdy z Wykonawców.
4.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzajacy, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów ( jeżeli dotyczy) oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postepowania.
5.Wykaz podwykonawców, w przypadku gdy wykonawca powierzy część zamówienia podwykonawcom. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec innych podstaw wykluczenia udziału w postepowaniu, przedstawia oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia.
6. Oświadczenie RODO.
7.Wykonawcy w zakresie stosowania unijnego zakazu udziału wykonawców rosyjskich w zamówieniach

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

2.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postepowania na podstawie ustawy PZP-załączniki do niniejszej specyfikacji.
3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia składa każdy z Wykonawców.
4.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów ( jeżeli dotyczy) oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postepowania.
5.Wykaz podwykonawców, w przypadku gdy wykonawca powierzy część zamówienia podwykonawcom. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec innych podstaw wykluczenia udziału w postepowaniu, przedstawia oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia.
6. Oświadczenie RODO.
7.Wykonawcy w zakresie stosowania unijnego zakazu udziału wykonawców rosyjskich w zamówieniach

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany Umowy zostały określone wzorze Umowy stanowiącej – załącznik do umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04