Przetarg

„Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie na rok 2023”.

18-11-2022, 11:13

Dane kontaktowe

Powiat Gostyniński
Romana Dmowskiego 13,09-500 Gostynin
tel. 242357981
fax. 242357985
e-mail: przetargi@gostynin.powiat.pl
http:// bip.gostynin.powiat.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie na rok 2023”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Gostyniński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016100

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Romana Dmowskiego 13

1.5.2.) Miejscowość: Gostynin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 242357981

1.5.8.) Numer faksu: 242357985

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gostynin.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gostynin.powiat.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie na rok 2023”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f800e67-671e-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446097

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013729/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 „Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie na rok 2023".”.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.gostynin.powiat.pl/?id=47

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: • miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
• ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami dotycząca zamówienia odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal („Formularz do komunikacji”). Zamawiający dopuszcza, z wyłączeniem składania ofert przez Wykonawców, możliwość przesłania dokumentów zarówno przez Wykonawców jak i Zamawiającego za pomocą standardowej poczty elektronicznej (e-mail).
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia.
Całość korespondencji prowadzonej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będzie z zachowaniem postanowień zawartych rozdziale 7 działu I ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe
w Gostyninie reprezentowane przez Starostę, z siedzibą przy ul. Romana Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin, adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl, tel.: 24 235 79 81.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych.
Kontakt z inspektorem ochrony danych: adres e-mail: iod@gostynin.powiat.pl, tel.: 24 235 79 87, korespondencyjnie na adres administratora wskazany powyżej.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych na podstawie przesłanki:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - na etapie postępowania o udzielenie zamówienia,
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zawartej umowy (przetwarzanie danych niezbędne do wykonania zawartej umowy, bądź podjęcia działań przed jej zawarciem) - na etapie podpisania umowy,
4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane odbiorcom i podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj.: podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, Urząd Skarbowy),dostawcy usług IT, oprogramowania użytkowego, kontrahenci Jednostki, w celu realizacji zleceń, zawartych umów i odrębnych przepisów dot. bezpieczeństwa i organizacji pracy, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniu Prezesa Rany Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu
i profilowaniu.
8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
9. Posiada Pani/Pan:
−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. nie przysługuje Pani/Panu:
−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, w dalszej kolejności art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.19.2022.DPS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Sukcesywne dostawy wędlin – towar I klasy jakości, świeży, wysokiej jakości sensorycznej i mikrobiologicznej, w następujących ilościach:

Lp. Asortyment Orientacyjna ilość w kg Skład wymagany przez Zamawiającego
1. Baleron na pętelce 70 Mięso wieprzowe min 60%
2. Bekon/wędzonka bekonowa vac 70 Mięso wieprzowe min 60%
3. Boczek faszerowany/rolada zbójnicka/rolowany z czosnkiem 50 Mięso wieprzowe min. 60%
4. Boczek wędzony surowy 200 Mięso wieprzowe min. 85%
5. Kaszanka cienka 280 Wątroba wieprzowa minimum 40%
6. Kiełbasa biała surowa z szynki 150 Mięso wieprzowe minimum 60%
7. Kiełbasa szynkowa/szynkówka/ szynkowa extra 100 Mięso wieprzowe minimum 60%
8. Kiełbasa typu „golonkowa” 50 Mięso wieprzowe minimum 50%
9. Kiełbasa typu „krakowska” parzona 100 Mięso wieprzowe minimum 60%
10. Kiełbasa cienka typu „zwyczajna”, „śląska”, „podwawelska” 600 Mięso wieprzowe minimum 75%
11. Kiełbasa typu „żywiecka” 100 Mięso wieprzowe minimum 60%
12. Łopatka wędzona 50 Mięso wieprzowe min 80%
13. Mortadela codzienna 200 Mięso wieprzowe min. 20%,
mięso z kurczaka min. 15%,
14. Ogonówka 50 Mięso wieprzowe min. 90%
15. Parówkowa 100 MOM maksimum 50%
16. Paski wędzone/żeberko wędzone 50 Mięso wieprzowe min. 90%
17. Pasztet pieczony/pasztet z pieca 200 Mięso wieprzowe min. 20%
18. Pasztetowa wyborna 200 Surowce wieprzowe min. 20%
19. Pieczeń rzymska/wiedeńska 90 Mięso wieprzowe min. 45%
20. Polędwica wieprzowa/sopocka 120 Mięso wieprzowe minimum 60%
21. Salceson biały (włoski) podrobowy 120 Mięso wieprzowe minimum 60%
22. Smalec wyborowy 20 Tłuszcz wieprzowy
23. Szynka gotowana/szynka farmerska 100 Mięso wieprzowe min. 60%
24. Szynka konserwowa/blok łopatkowy 100 Mięso wieprzowe minimum 40%
25. Szynka mielona/blok tyrolski/tyrolska 100 Mięso wieprzowe min. 50%
26. Szynka wieprzowa wędzona (wiejska) 100 Mięso wieprzowe min. 60%

4.2.6.) Główny kod CPV: 15131130-5 - Wędliny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający dopuszcza prawo opcji dla dostaw wędlin i mięsa różnego – 20% od podanej ilości szacunkowej
Podane przez Zamawiającego nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. W przypadku posiadania przez Wykonawcę wyrobów o tej samej jakości, jak ww., lecz innej nazwie, prosimy o ich ujęcie w swojej ofercie pod swoją nazwą – obok nazwy podanej przez Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
Cena ofertowa brutto - 100 %.
Zamawiający, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych określił w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2. Sukcesywne dostawy mięsa różnego – towar I klasy jakości, świeży, wysokiej jakości sensorycznej i mikrobiologicznej, w następujących ilościach:

Lp. Asortyment Orientacyjna ilość w kg
1. Boczek świeży 20
2. Flaki wołowe 100
3. Golonka świeża 70
4. Karkówka bez kości 300
5. Kości 100
6. Łopatka bez kości 100
7. Mięso gulaszowe 400
8. Mięso mielone wieprzowe świeże (nie garmażeryjne 100
9. Nogi wieprzowe świeże 50
10. Schab wieprzowy świeży bez kości 400
11. Słonina 20
12. Szynka bez kości 300
13. Wołowina bez kości zrazowa 100
14. Karkówka wołowa 50
15. Szponder 50
16. Antrykot 50
17. Żeberka wieprzowe świeże paski 200
18. Żeberka wołowe świeże paski 100

4.2.6.) Główny kod CPV: 15110000-2 - Mięso

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający dopuszcza prawo opcji dla dostaw wędlin i mięsa różnego – 20% od podanej ilości szacunkowej
Podane przez Zamawiającego nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. W przypadku posiadania przez Wykonawcę wyrobów o tej samej jakości, jak ww., lecz innej nazwie, prosimy o ich ujęcie w swojej ofercie pod swoją nazwą – obok nazwy podanej przez Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
Cena ofertowa brutto - 100 %.
Zamawiający, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych określił w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3. Sukcesywne dostawy drobiu i wyrobów drobiarskich – towar I klasy jakości, świeży, wysokiej jakości sensorycznej i mikrobiologicznej, w następujących ilościach:

Lp. Asortyment Orientacyjna ilość w kg Skład wymagany przez Zamawiającego
1. Ćwiartka tylna z kurczaka 400 Mięso drobiowe
2. Filet z piersi kurczaka 400 Mięso drobiowe
3. Flaki drobiowe 100 Żołądki drobiowe gotowane min. 50%
4. Kurczęta klasy A 600 Mięso drobiowe
5. Mielonka kutnowska 50 Mięso drobiowe min. 50%
6. Parówki drobiowe/parówki hot-dog 200 MOM maksimum 50%
7. Parówkowa drobiowa 50 MOM maksimum 50%
8. Pasztet drobiowy pieczony 100 Mięso minimum 53%, w tym mięso wieprzowe minimum 36%, mięso drobiowe minimum 17%
9. Pasztetowa drobiowa 150 Surowce drobiowe min 36% (w tym skórki z kurczaka, mięso z kurczaka, wątroba z kurczaka)
10. Pieczeń kutnowska/wiedeńska 50 Mięso drobiowe min. 20%
Mięso wieprzowe min. 15%
11. Podudzie (pałka) z kurczaka świeża 500 Mięso drobiowe
12. Polędwica drobiowa/indyk z pasieki 150 Mięso z kurczaka minimum 44%
13. Porcje rosołowe 200 Mięso drobiowe
14. Rolada drobiowa parzona/ rolada z gęsią i ze śliwką 50 Mięso drobiowe
15. Serca drobiowe świeże 50 Mięso drobiowe
16. Skrzydło z kurczaka 250 Mięso drobiowe
17. Smaczek konserwowy/ smaczek w konserwie 100 Mięso min 50%, w tym mięso wieprzowe min 32%, mięso drobiowe min 12%, mięso wołowe min 6%
18. Szynka drobiowa (typu „złocista”) 100 Mięso drobiowe min. 80%
19. Szynka konserwowa drobiowa 100 Mięso drobiowe minimum 40%
20. Wątróbka drobiowa 400 Wątróbka drobiowa
21. Żołądki drobiowe świeże 100 Żołądki drobiowe

4.2.6.) Główny kod CPV: 15112000-6 - Drób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający dopuszcza prawo opcji dla dostaw wędlin i mięsa różnego – 20% od podanej ilości szacunkowej
Podane przez Zamawiającego nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. W przypadku posiadania przez Wykonawcę wyrobów o tej samej jakości, jak ww., lecz innej nazwie, prosimy o ich ujęcie w swojej ofercie pod swoją nazwą – obok nazwy podanej przez Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
Cena ofertowa brutto - 100 %.
Zamawiający, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych określił w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający przewiduje warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy oraz § 9, ust.1, pkt.1 i § 9, ust.1, pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu dostaw wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ). Za spełnienie warunku uznane zostanie wykonanie co najmniej jednej dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich o wartości nie mniejszej niż 130 000 złotych brutto wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, spełniając wymogi określone w art. 58 ust. 2 i 5 ustawy. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 125 ust. 4 ustawy złoży każdy z wykonawców zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1) Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Szyfrowanie ofert należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją użytkownika systemu miniPortal.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-28 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni