Przetarg

Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych - mięsa, drobiu i wędlin

18-11-2022, 13:24

Dane kontaktowe

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Słowackiego 52/54 ,01-629 Warszawa
e-mail: zam@sgsp.edu.pl
http:// www.sgsp.edu.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych - mięsa, drobiu i wędlin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Główna Służby Pożarniczej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000173410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 52/54

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-629

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam@sgsp.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sgsp.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych - mięsa, drobiu i wędlin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7da3416d-6732-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446858

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00081604/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Produkty żywnościowe –mięso i drób

1.2.11 Produkty żywnościowe - wędliny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sgsp.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sgsp.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania sprzętowo-aplikacyjne:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;4) włączona obsługa JavaScript;5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.3. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. każdy z plików o wielkości do 100 MB mogą być składane w formacie pdf, xps, odt, doc, docx, rtf, txt, png, jpg, xml, XAdES oraz archiwów ww. dokumentów skompresowanych w formacie zip, 7zip.4. Informacja dotycząca kodowania i czasu odbioru danych1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. 2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego.5. Ogólne zasady korzystania z Platformy e-zamawiajacy1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu https://sgsp.ezamawiajacy.pl lub
https://oneplace.marketplanet.pl2) Wykonawca po wybraniu opcji Przystąp do postępowania zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. 3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy się skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty wraz załącznikami, poprzez dodanie ww. dokumentów w zakładce Oferty. Czynności określone powyżej realizowane są poprzez wybranie polecenia Dodaj dokument i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany do systemu.5) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności przekazywanie wszelkich zawiadomień, wyjaśnień oraz innych informacji, następuje przy użyciu zakładki Korespondencja poprzez wybranie polecenia Dodaj dokument lub w wykorzystaniem opcji okna dialogowego Zadaj pytanie, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść pytania lub informacji. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki Korespondencja.6) W przypadku, gdy w prowadzonym postępowaniu Wykonawca zastrzeże określone informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa, informacje te winny być zawarte w odrębnym dokumencie i dokument ten należy złożyć -poprzez wybranie polecenia Dodaj dokument zaznaczając polecenie: Tajne. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zamieścić w treści formularza ofertowego lub jako odrębny plik, umożliwiający jego udostępnienie. 6. Zasady podpisywania dokumentów elektronicznych:1) Dokumenty opatrywane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poza Platformą.2) W przypadku podpisu kwalifikowanego:a) dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES i wybierać typ otoczony;b) inne formaty plików (np. doc, docx, xls, slsx..) należy podpisywać formatem XAdES oraz zaleca się typ podpisu otoczony. W przypadku wybrania typu podpisu zewnętrzny, wymaga się załączenia dodatkowego oddzielnego pliku z podpisem. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oprócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem przetwarzającym Pani (a) dane osobowe jest Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, z siedzibą w Warszawie (01-629), przy ul. Słowackiego 52/54 (adres poczty elektronicznej: sgsp@sgsp.edu.pl).
b) W Szkole Głównej Służby Pożarniczej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, adres: 01-629Warszawa,ulSłowackiego52/54, adres poczty elektronicznej: iod@sgsp.edu.pl.
c) Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
d) Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).
e) Pani(a) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a także okres przechowywania dokumentacji zgodnie z Zarządzeniem nr 68/20 z dnia 31 lipca 2020r. „w sprawie ustalenia Instrukcji kancelaryjnej oraz Jednolitego rzeczowego wykazu akt w Szkole Głównej Służby Pożarniczej” opublikowane na stronie BIP SGSP.
f) Obowiązek podania przez Panią(a) danych osobowych bezpośrednio Pani(a) dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
g) W odniesieniu do Pani(a) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
h) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani(a) dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani(a) danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan(i), że przetwarzanie danych osobowych Pana(i) dotyczących narusza przepisy RODO; i) Nie przysługuje Pani(u):
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani(a) danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/36/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa mięsa i drobiu

4.2.6.) Główny kod CPV: 15110000-2 - Mięso

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne dostawy wędlin

4.2.6.) Główny kod CPV: 15131130-5 - Wędliny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada:
2.1 Dokumenty potwierdzające stosowanie wdrożonego systemu HACCP (wydane w ciągu ostatnich 12 m-cy):
- certyfikat HACCP wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą;
lub
- zaświadczenia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP, wydane na podstawie art. 59 i 73, ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
lub
Protokół z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jako organ urzędowej kontroli żywności, w skład którego wchodzi punkt zawierający pozytywna ocena opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu HACCP na podstawie art. 59 i 73, ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
2.2 potwierdzenie zgłoszenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, wydane przez Wojewódzkiego Inspektora jakości handlowej artykułów spożywczo-rolnych, właściwego ze względu na zamieszkanie lub siedzibę Wykonawcy – podstawa prawna art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – Dz. U. z 2001 roku nr 5 poz. 44 z późn. zm. – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2.3 obowiązującą decyzję administracyjną właściwego powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzenia zakładów, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. nr 17, poz. 127 ze zm.),
lub
obowiązującą decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia zakładów, które produkcją lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwa żywności i żywienia (Dz. U. z 2010, nr 136 poz. 914 ze zm.),
lub
zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzenia zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 106 poz. 730);
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że warunek w postępowaniu został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
4.1. dysponuje jednym pojazdem spełniającym wymagania dotyczące środków transportu przewożących produkty spożywcze, określone zostały w rozdziale IV załącznika II do rozporządzenia (WE) 852/2004 wraz z decyzją właściwego organu dopuszczającego.
4.2. posiada doświadczenie zdobyte poprzez należyte, nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie co najmniej trzech dostaw o wartości min. 50 000,00 zł brutto każda, w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia (Część 1 - dostawa mięs i /lub drobiu, Część 2 - dostawa wędlin) oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Zamawiający wymaga, aby każda z trzech dostawy, o których mowa powyżej realizowana była w oparciu o oddzielną umowę – nie dopuszcza się sumowania kilku dostaw z umów o niższych wartościach niż wskazane.
Wykaz musi zawierać co najmniej: rodzaj dostaw, wartość, daty i miejsce wykonania oraz podmioty (nazwy, dane tel./adresowe), na rzecz których dostawy te zostały wykonane.
Dowodami są:
- referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Postawione jak wyżej warunki Zamawiający uznaje za minimalne, co oznacza,
że w wykazie dostaw muszą zostać zawarte wszelkie informacje, jakich wymagał od Wykonawcy Zamawiający na potwierdzenie warunku udziału w postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty potwierdzające stosowanie wdrożonego systemu HACCP (wydane w ciągu ostatnich 12 m-cy): certyfikat HACCP wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą; lub zaświadczenia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP, wydane na podstawie art. 59 i 73, ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; lub
Protokół z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jako organ urzędowej kontroli żywności, w skład którego wchodzi punkt zawierający pozytywna ocena opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu HACCP na podstawie art. 59 i 73, ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
2. potwierdzenie zgłoszenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, wydane przez Wojewódzkiego Inspektora jakości handlowej artykułów spożywczo-rolnych, właściwego ze względu na zamieszkanie lub siedzibę Wykonawcy – podstawa prawna art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – Dz. U. z 2001 roku nr 5 poz. 44 z późn. zm. – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3. obowiązującą decyzję administracyjną właściwego powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzenia zakładów, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. nr 17, poz. 127 ze zm.), lub obowiązującą decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia zakładów, które produkcją lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwa żywności i żywienia (Dz. U. z 2010, nr 136 poz. 914 ze zm.), lub zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzenia zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 106 poz. 730);
4. Wykaz narzędzi - środka transportu: dysponuje jednym pojazdem spełniającym wymagania dotyczące środków transportu przewożących produkty spożywcze, określone zostały w rozdziale IV załącznika II do rozporządzenia (WE) 852/2004 wraz z decyzją właściwego organu dopuszczającego.
5. Wykaz dostaw - posiada doświadczenie zdobyte poprzez należyte, nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie co najmniej trzech dostaw o wartości min. 50 000,00 zł brutto każda, w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia (Część 1 - dostawa mięs i /lub drobiu, Część 2 - dostawa wędlin) oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Zamawiający wymaga, aby każda z trzech dostawy, o których mowa powyżej realizowana była w oparciu o oddzielną umowę – nie dopuszcza się sumowania kilku dostaw z umów o niższych wartościach niż wskazane.
Wykaz musi zawierać co najmniej: rodzaj dostaw, wartość, daty i miejsce wykonania oraz podmioty (nazwy, dane tel./adresowe), na rzecz których dostawy te zostały wykonane.
Dowodami są:
- referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Postawione jak wyżej warunki Zamawiający uznaje za minimalne, co oznacza,
że w wykazie dostaw muszą zostać zawarte wszelkie informacje, jakich wymagał od Wykonawcy Zamawiający na potwierdzenie warunku udziału w postępowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający dopuszcza, dla każdej części zamówienia, możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2 Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu ofertowym.
3 Pełnomocnictwo lub inny dokument z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.
4 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie zgodne z treścią Załącznika nr 3 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust.1 pkt. 4 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5 Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 11.3 SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
6 Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym rozdziale. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw, nie spełniają bowiem wymogu z art. 58 ust. 2 ustawy.
7 W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną wynagrodzenie należne Wykonawcy wpłacane będzie na konto podmiotu zwanego Liderem, wskazanego wspólnie przez podmioty występujące jako Wykonawca.
8 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, oświadczenie z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczoną ilość znaków - szczegółowy rodzaj i zakres umowy oraz warunków ich wprowadzenia określony został szczegółowo w załączniku nr 5 do SWZ "Projektowane Postanowienia Umowy" par. 10.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://sgsp.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-27