jedzenie

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

Dostawa pieczywa i ciasta cukierniczego.

09-03-2023, 14:31

Dane kontaktowe

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
Weigla 5,50-981 Wrocław
e-mail: [email protected]
http:// www.4wsk.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa pieczywa i ciasta cukierniczego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930090240

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Weigla 5

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-981

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.4wsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pieczywa i ciasta cukierniczego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ff95845-be73-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128799

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034164/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.30 Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający informuje, że
instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w
niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla
wykonawców" 2. Korzystanie z Platformy zakupowej przez wykonawców jest bezpłatne.Szczegółowe
informacje zawiera rozdział XIII SWZ.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pomocą środka komunikacji elektronicznej - platformy
zakupowej „openNexus” https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie Platformy zakupowej. Zamawiający, określa niezbędne wymagania
sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:- stały dostęp do sieci
Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,- komputer klasy PC lub MAC o
następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,-
zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10
0.,- włączona obsługa JavaScript,- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący
format plików .pdf,- Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. -
Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar Ogłoszenie nr 2021/BZP 00041662/01 z dnia 2021-04-27 2021

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu2) administrator
wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
[email protected]) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74
PZP.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP. przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informujemy, że:8) posiada Pani/Pan: na
podstawie art. 15 RODO a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c)
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10)
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 4WSzKzP.SZP.2612.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa pieczywa i ciasta cukierniczego

4.2.6.) Główny kod CPV: 15811400-0 - Bułeczki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15811100-7 - Chleb

15882000-4 - Produkty dietetyczne

15812200-5 - Ciasta

15812100-4 - Wyroby ciastkarskie

15898000-9 - Drożdże

15821150-5 - Sucharki

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej za opóźnienie w wykonaniu dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia określonego w SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące:
Zdolności technicznej lub zawodowej tzn. posiadają doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia:
Za spełnienie warunku Zamawiający uzna należyte wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min 1 (jednej) dostawy pieczywa i ciasta cukierniczego (lub dostaw o podobnych charakterze) o wartości minimum: 150 000,00 PLN brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Pozostałe podmiotowe środki dowodowe:
Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych:
a) Kopia koncesji MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia,
wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2020. poz.
838, z 2021 r. poz.469 )
b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 3
c) Polisa OC w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i
mienia (suma gwarancyjna co najmniej jak w § 4.1 Rozporządzenia). zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług
ochrony osób i mienia
d) wykaz usług, potwierdzający warunek opisany w Rozdz. VIII pkt 4 ppkt b), Za spełnienie wymogu
Zamawiający uzna wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - min. dwie usługi
ochrony osób i mienia (należy wykazać udział co najmniej 15 pracowników ochrony, w ramach jednej
usługi) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21
października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i
warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (tekst jednolity Dz.U. z 2015. poz.
992) Ustawa z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 955) Ustawa
z dnia 24.maja 2013 o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. 2019 r. poz.2418). –
załącznik nr 5
Podmiotowe środki dowodowe należy złożyć na Platformie zakupowej w terminie wyznaczonym przez
zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od daty wezwania (dotyczy wykonawcy, którego ofertę najwyżej
oceniono). Podmiotowe środki dowodowe należy sporządzić w formie elektronicznej:
a) w oryginale – Wykonawca składa dokument w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
b) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu sporządzonego w oryginale w postaci papierowej i
opatrzonego własnoręcznym podpisem – Wykonawca składa dokument w postaci elektronicznej
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przewiduje
wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, tzn. z
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego otwarto
likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z
wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP:
1) Pełnomocnikiem może być jeden z wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np.
pracownik jednego z wykonawców);
2) Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych wykonawców jest wykonawca będący osobą prawną to
może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienie brak podstaw
do wykluczenia z postępowania powinien wykazać każdy z wykonawców.
4. Wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy dotyczące wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 58 ustawy PZP.
5. Zgodnie z art. 117 ust. 1 PZP zamawiający określa szczególny, obiektywnie uzasadniony,
sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
określonego w niniejszej SWZ warunków udziału w postępowaniu, mając
na uwadze, że jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne tzn.:
1) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP, jest spełniony, jeżeli co najmniej
jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty
budowlane, dostawy lub usługi,
do których realizacji te uprawnienia są wymagane;
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane;
3) W przypadku, o którym mowa w pkt 5 ppkt 1) i 2), wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają o do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi, wykonają poszczególni wykonawcy;
4) Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Oprócz przesłanek wymienionych w art. 455 PZP zamawiający przewiduje:
1) Wszystkie wartości netto określone przez wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania
umowy.
2) Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.
Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez okres 12 miesięcy. W przypadku przedłużenia
umowy wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa w Załączniku nr 7, może podlegać
waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy w przypadku:
a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 2207);
b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
c) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j.
Dz.U. z 2020r. poz. 1342 ze zm.);
d) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; - jeżeli zmiany
wymienione wyżej będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
Waloryzacja nastąpi na pisemny wniosek wykonawcy skierowany do zamawiającego wraz z
uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez
wykonawcę koszty wykonania zamówienia. Wniosek należy złożyć w maksymalnym terminie 30
dni od dnia wejścia w życie zmian przepisów. W przypadku sporu o zasadność wprowadzenia waloryzacji może 23 zostać wprowadzona waloryzacja sądowa w myśl art. 3571 K.c.. Zmiana
wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu w tym zakresie.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne
i korzystne dla zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe
postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia
niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia,
obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia
jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).
3. Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmiany umowy w zakresie ochrony danych
osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
RODO (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016 s. 1) .
4. W przypadku przedłużenia umowy:
1) poziom zmiany ceny kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia
ustala się w następujący sposób: materiały lub koszty wykonania usługi muszą wzrosnąć lub
obniżyć się o 10% w skali 3 miesięcy;
2) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia to data zawarcia umowy lub jeżeli
umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert; 3) zmiana
wynagrodzenia dokonana zostanie w następujący sposób:
a) przez wskazanie podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w
przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia;
b) przez określenie procentowego wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt
wykonania zamówienia
c) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić po przedstawieniu Zamawiającemu
szczegółowego procentowego wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania
zamówienia i nie może nastąpić wcześniej niż 24 przed upływem 3 miesięcy od daty zawarcia
umowy lub jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od terminu składania ofert po
upływie 3 miesięcy od dnia otwarcia ofert; 4) maksymalna wartości zmiany wynagrodzenia, jaką
dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian
wysokości wynagrodzenia wynosi 5% ceny ofertowej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-17 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej „openNexus”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-17 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-15