jedzenie

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

Sukcesywne dostawy produktów głęboko mrożonych, warzyw i owoców mrożonych w 2023 roku na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie 17/23/P

10-03-2023, 10:20

Dane kontaktowe

41. Baza Lotnictwa Szkolnego
Brygady Pościgowej 5,08-521 Dęblin
tel. 216517818
e-mail: [email protected]
http:// www.41blsz.wp.mil.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy produktów głęboko mrożonych, warzyw i owoców mrożonych w 2023 roku na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie 17/23/P

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061456920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brygady Pościgowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 216517818

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy produktów głęboko mrożonych, warzyw i owoców mrożonych w 2023 roku na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie 17/23/P

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9571df83-bf20-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00129656

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012131/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 PRODUKTY GŁĘBOKO MROŻONE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/lista_zadan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020r, poz. 344) za
pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/lista_zadan.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) - określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
• w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
• w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu Elearning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców pod adresem https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/elearning.
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls,
.xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg
Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Systemu. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z
Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej (przykładowe formaty danych dla
sporządzenia oferty: .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt..) Przy czym zaleca się sporządzenie oferty w formacie danych: .pdf). Oferta musi być
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Szczegółowo informacje zawarte są w Rozdziale 11 i 14 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
3) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze
środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
4) W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności
samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji
o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku
podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu
zamówienia. 5) W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679.
6) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest:
41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
ul. Brygady Pościgowej 5
08 – 521 Dęblin,
NIP: 506-011-18-75, REGON: 061456920,
kontakt: tel. 261 517 525, e-mail: [email protected]
a) kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych Zamawiającego: tel. 261 518 821, e-mail: [email protected];
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywne dostawy produktów głęboko mrożonych, warzyw i owoców mrożonych w 2023 roku na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie” Nr 17/23/P , prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp.
c) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy Pzp – w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2
rozporządzenia 2016/679.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3
RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego
danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia.- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.- W przypadku gdy wniesienie żądania
dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
Szczegółowy opis RODO w Rozdziale 23 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 17/23/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 - sukcesywne dostawy produktów głęboko mrożonych;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SWZ oraz:
• Załączniku Nr 1 do SWZ tj. Formularz ofertowy,
• Załączniku Nr 1a do SWZ tj. Minimalne Wymagania Jakościowe dla Zadania 1,
• Załączniku Nr 5a do SWZ tj. Projektowane postanowienia umowy – dla Zadania 1;
Przedmiotem zamówienie są sukcesywne dostawy produktów głęboko mrożonych w 2023 roku na rzecz 41. Bazy Lotnictwa
Szkolnego w Dęblinie w ilościach podanych w tabeli poniżej:
1. Flaki mrożone kg 1890
2. Pierogi z mięsem mrożone kg 945
3. Pierogi z kapustą i grzybami mrożone kg 237
4. Pierogi z serem mrożone kg 710
5. Pierogi ruskie mrożone kg 710
6. Pierogi ze szpinakiem i serem feta mrożone kg 142
7. Pierogi z owocami mrożone kg 237
8. Uszka z kapustą i grzybami mrożone kg 95
9. Paszteciki drożdżowe z mięsem mrożone kg 473
10. Paszteciki drożdżowe z kapusta i grzybami mrożone kg 95
11. Paszteciki drożdżowe z pieczarkami i serem mrożone kg 95
12. Pyzy ziemniaczane z mięsem mrożone kg 473
13. Pyzy ziemniaczane mrożone kg 237
14. Krokiety z kapustą i grzybami mrożone kg 237
15. Krokiety z mięsem mrożone kg 710
16. Placki ziemniaczane mrożone kg 237
17. Naleśniki z serem mrożone kg 710
18. Naleśniki z owocami mrożone kg 710
19. Kluski śląskie mrożone kg 710
20. Kopytka mrożone kg 710
21. Knedle owocowe mrożone kg 710
22. Spód do pizzy mrożony kg 237
23. Frytki mrożone kg 119
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towary w ilościach i rodzajach zgodnych z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz w jakości spełniającej wszystkie wymagania określone w „Minimalnych wymaganiach jakościowych”, zawierających szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia, stanowiących załącznik nr 1a i 1b do SWZ oraz projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 5a i 5b do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje, a Wykonawca wyraża zgodę na skorzystanie z prawa opcji. Prawem opcji objęte jest świadczenie sukcesywnych dostaw wyszczególnionych w poszczególnych pozycjach asortymentowych wskazanych powyżej w tabeli Nr 1/2 w kolumnie 5 (w zależności od
zadania/części zamówienia w zakresie którego ma być realizowane zamówienie) oraz załączniku nr 1 do SWZ – formularzu
ofertowym.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ustawy Pzp (prawo opcji) dla poszczególnych pozycji asortymentowych maksymalnie do ilości asortymentu ujętego w tabeli nr 1/2 (kolumnach nr 5 „Ilości stanowiące zamówienie w ramach prawa opcji”) oraz w formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ.
Zamawiający w przypadku skorzystania z prawa opcji nie jest zobowiązany w jej ramach do zamawiania każdego asortymentu składającego się na przedmiot zamówienia (każdej pozycji asortymentowej ujętej w tabeli nr 1/2). Przedmiot zamówienia każdorazowo będzie określony bieżącymi potrzebami Zamawiającego, które są w pełni uzależnione od zmiennej ilości stanów żywionych, planowanych lub nieplanowanych potrzeb oraz przedsięwzięć, uzyskanie dodatkowych środków finansowych na uruchomienie prawa opcji.
Prawo opcji zostanie uruchomione po wyczerpaniu ilości z zamówienia podstawowego w danej pozycji asortymentowej.
Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji w szczególności w przypadku nieuzyskania środków
finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
Zamówienie podstawowe w ilościach określonych w tabeli nr 1/2 (kolumna 4) jest zamówieniem gwarantowanym.
Zamówienie objęte prawem opcji będzie realizowane na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy
(Załącznik Nr 5a/5b), stosując odpowiednio postanowienia jak dla zamówienia podstawowego (gwarantowanego).

Szczegółowo prawo opcji opisano w rozdziale 3 SWZ oraz załączniku nr 5a tj. Projektowane postanowienia umowy .

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 266 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym
kryteriami i ich znaczeniem (wagą):
X - cena brutto oferty – waga 100%
X = (Cn : Cb) x 100 x 100% ( ilość punktów )
gdzie
X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie wartość ogółem brutto (wartość zamówienia podstawowego+wartość zamówienia w
ramach opcji) - z formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do
SWZ . Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178). Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą.
Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena brutto oferty” wynosi 100 punktów.
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego
powyżej kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 - sukcesywne dostawy warzyw i owoców mrożonych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony niniejszej SWZ oraz:
• Załączniku Nr 1 do SWZ tj. Formularz ofertowy,
• Załączniku Nr 1b do SWZ tj. Minimalne Wymagania Jakościowe dla Zadania 2;
• Załączniku Nr 5b do SWZ tj. Projektowane postanowienia umowy – dla Zadania 2
Przedmiotem zamówienie są sukcesywne dostawy warzyw i owoców mrożonych w 2023 roku na rzecz 41. Bazy Lotnictwa
Szkolnego w Dęblinie w ilościach podanych poniżej:
1. Mieszanka warzywna II składnikowa mrożona kg 1420
2. Kapusta brukselka mrożona kg 378
3. Fasolka szparagowa mrożona kg 710
4. Różyczki kalafiora mrożone kg 1182
5. Brokuł mrożony kg 945
6. Szpinak mrożony kg 95
7. Marchewka mini mrożona kg 95
8. Dynia mrożona kg 95
9. Truskawka mrożona kg 237
10. Sałatka owocowa mrożona kg 190
11. Czarna porzeczka mrożona kg 237
12. Śliwka mrożona kg 237
13. Wiśnie mrożone kg 95
14. Maliny mrożone kg 95
15. Włoszczyzna mrożona kg 473
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towary w ilościach i rodzajach zgodnych z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz w jakości spełniającej wszystkie wymagania określone w „Minimalnych wymaganiach jakościowych”, zawierających szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia, stanowiących załącznik nr 1a i 1b do SWZ oraz
projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 5a i 5b do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje, a Wykonawca wyraża zgodę na skorzystanie z prawa opcji. Prawem opcji objęte jest świadczenie sukcesywnych dostaw wyszczególnionych w poszczególnych pozycjach asortymentowych wskazanych powyżej w tabeli Nr 1/2 w kolumnie 5 (w zależności od
zadania/części zamówienia w zakresie którego ma być realizowane zamówienie) oraz załączniku nr 1 do SWZ – formularzu
ofertowym.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ustawy Pzp (prawo opcji) dla poszczególnych pozycji asortymentowych maksymalnie do ilości asortymentu ujętego w tabeli nr 1/2 (kolumnach nr 5 „Ilości stanowiące zamówienie w ramach prawa opcji”) oraz w formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ.
Zamawiający w przypadku skorzystania z prawa opcji nie jest zobowiązany w jej ramach do zamawiania każdego asortymentu składającego się na przedmiot zamówienia (każdej pozycji asortymentowej ujętej w tabeli nr 1/2). Przedmiot
zamówienia każdorazowo będzie określony bieżącymi potrzebami Zamawiającego, które są w pełni uzależnione od zmiennej ilości stanów żywionych, planowanych lub nieplanowanych potrzeb oraz przedsięwzięć, uzyskanie dodatkowych środków finansowych na uruchomienie prawa opcji.
Prawo opcji zostanie uruchomione po wyczerpaniu ilości z zamówienia podstawowego w danej pozycji asortymentowej.
Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji w szczególności w przypadku nieuzyskania środków
finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
Zamówienie podstawowe w ilościach określonych w tabeli nr 1/2 (kolumna 4) jest zamówieniem gwarantowanym Wykonawcy.
Zamówienie objęte prawem opcji będzie realizowane na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy
(Załącznik Nr 5a/5b), stosując odpowiednio postanowienia jak dla zamówienia podstawowego (gwarantowanego).

Szczegółowo opis prawa opcji zawarto w Rozdziale 3 SWZ oraz załączniku nr 5b do SWZ tj. Projektowane postanowienia umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 266 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym
kryteriami i ich znaczeniem (wagą):
X - cena brutto oferty – waga 100%
X = (Cn : Cb) x 100 x 100% ( ilość punktów )
gdzie
X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie wartość ogółem brutto (wartość zamówienia podstawowego+wartość zamówienia w
ramach opcji) - z formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do
SWZ . Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu
o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178). Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą.
Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena brutto oferty” wynosi 100 punktów.
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego
powyżej kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki na podstawie art. 112 ustawy Pzp dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli posiada zatwierdzenie zakładu do produkcji lub obrotu w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przez organ urzędowej kontroli żywności (Powiatowego Lekarza Weterynarii lub Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej) – tzn. posiada:
DLA ZADANIA 1:
• obowiązującą decyzję administracyjną Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zatwierdzenia zakładu do produkcji lub obrotu, określającą rodzaj i zakres prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1753 z późn. zm.)
lub
• obowiązującą decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej o zatwierdzeniu zakładu do wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, nieobjętego urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, określającą rodzaj i zakres prowadzonej działalności zgodnie z art. 61 i 62 ustawy z dnia 25
sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 poz. 2132 z późn. zm.);
DLA ZADANIA 2:
• obowiązującą decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej o zatwierdzeniu zakładu, określającą rodzaj i zakres prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z art. 61 i 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 poz. 2132 z późn. zm.);
DOTYCZY ZADANIA 1 i 2:
W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca z Unii Europejskiej, spoza obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, musi posiadać aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ danego kraju o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia wraz z weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym
w przypadku dotyczącym żywności (grupy produktów) pochodzenia zwierzęcego.
W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca z krajów trzecich – musi on posiadać aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ w danym kraju o dopuszczeniu zakładu do produkcji i na eksport na rynki innych krajów (w tym krajów Unii Europejskiej) w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia.
Zamawiający informuje, że podwykonawca, który będzie brał udział w realizacji zamówienia powinien posiadać stosowne
uprawnienia i zezwolenia określone powyżej, jeżeli realizacja powierzonej mu części zamówienia wymaga zgodnie z przepisami prawa posiadania takich uprawnień.
Wybrany Wykonawca jest zobowiązany posiadać dokumenty wskazane powyżej przez cały okres trwania umowy oraz okazywać je Zamawiającemu na każde jego wezwanie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, musi być spełniony przez tego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, który będzie faktycznie realizował przedmiotowe
zamówienie, jeżeli przepisy prawa wymagają posiadania takich uprawnień.
W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
W przypadku polegania przez członków konsorcjum na uprawieniach, doświadczeniu, kwalifikacjach lub wykształceniu członka takiego konsorcjum łączenie zdolności członków konsorcjum nie może następować w sposób dowolny. Liczy się rola, jaką członek grupy odegra przy realizacji zamówienia. Wymagane zdolności powinien posiadać co najmniej ten z konsorcjantów, który w ramach przyjętego wewnętrznie podziału zadań wyznaczony zostanie do realizowania danej części zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania konkretnych uprawnień, doświadczenia, kwalifikacji lub wykształcenia.
W celu potwierdzenia spełnienia tych warunków wykonawca ma obowiązek złożenia wraz z ofertą oświadczenia, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni współwykonawcy. Oświadczenie nie stanowi dodatkowego zobowiązania do realizacji określonej części zamówienia, ponieważ zamawiający i tak może żądać wykonania całości lub określonej części zamówienia przez dowolnie wskazanego przez siebie wykonawcę ze względu na solidarną odpowiedzialność współwykonawców za wykonanie umowy w sprawie zamówienia (art. 445 ust. 1 Pzp w zw. z art. 366 § 1 Kc). Celem art. 117 ust. 4 Pzp jest umożliwienie weryfikacji, czy planowany podział zadań pomiędzy członków konsorcjum zapewnia realne
wykorzystanie deklarowanych przez nich zasobów.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
2.2.1. oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
2.2.2. Odpisu lub Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2.2.3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
- art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy;
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (poz. 835 z późn. zm.)
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – dokumenty
wymienione w pkt. 2.2. ppkt. 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (partner konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej).
4. W przypadku innego podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega, dokumenty wymienione w pkt. 2.2. ppkt. 2.2.1.,
2.2.2., 2.2.3., Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z podmiotów.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.
2.2. ppkt. 2.2.2., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 4)
ustawy Pzp zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych.
7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych - Dotyczy ZADANIA 1 i 2:
2.1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 112 ust. 2 pkt. 2) ustawy
Pzp dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów; Zamawiający zażąda przedstawienia:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli posiada zatwierdzenie zakładu do produkcji lub obrotu w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przez organ urzędowej kontroli żywności (Powiatowego Lekarza
Weterynarii lub Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej) – tzn. posiada:
􀀁􀀁 DLA ZADANIA 1:
• obowiązującą decyzję administracyjną Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zatwierdzenia zakładu do produkcji lub obrotu,
określającą rodzaj i zakres prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 16
grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1753 z późn. zm.)
lub
• obowiązującą decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej o zatwierdzeniu zakładu do
wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, nieobjętego urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej,
określającą rodzaj i zakres prowadzonej działalności zgodnie z art. 61 i 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 poz. 2132 z późn. zm.);
􀀁􀀁 DLA ZADANIA 2:
• obowiązującą decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej o zatwierdzeniu zakładu,
określającą rodzaj i zakres prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z art. 61 i 62 ustawy z dnia 25
sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 poz. 2132 z późn. zm.);
DOTYCZY ZADANIA 1 i 2:
W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca z Unii Europejskiej, spoza obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, musi posiadać aktualną
decyzję wydaną przez właściwy organ danego kraju o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności
(grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia wraz z weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym w przypadku dotyczącym
żywności (grupy produktów) pochodzenia zwierzęcego.
W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca z krajów trzecich – musi on posiadać aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ w
danym kraju o dopuszczeniu zakładu do produkcji i na eksport na rynki innych krajów (w tym krajów Unii Europejskiej) w zakresie
części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia.
Zamawiający informuje, że podwykonawca, który będzie brał udział w realizacji zamówienia powinien posiadać stosowne uprawnienia i zezwolenia określone powyżej, jeżeli realizacja powierzonej mu części zamówienia wymaga zgodnie z przepisami prawa posiadania takich uprawnień.
Wybrany Wykonawca jest zobowiązany posiadać dokumenty wskazane powyżej przez cały okres trwania umowy oraz okazywać je
Zamawiającemu na każde jego wezwanie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: warunek dotyczący uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, musi być spełniony przez tego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, który będzie faktycznie realizował przedmiotowe zamówienie, jeżeli przepisy prawa wymagają posiadania takich uprawnień.
W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Dotyczy ZADANIA 1 i 2:
Przedmiotowe środki dowodowe określone w Rozdziale 9 SWZ potwierdzające, że:
* Wykonawca posiada wdrożony i stosuje system HACCP (dokumenty składają wszyscy Wykonawcy). W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania oraz cechy, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
Wykonawca wykaże, że posiada obowiązujący dokument potwierdzający wdrożenie systemu HACCP:
- certyfikat HACCP wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą
lub
- zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii o
sprawowaniu nadzoru nad wdrożeniem systemu HACCP, wydane na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia. Przedłożone na tej podstawie zaświadczenie winno potwierdzać, że wykonawca
wdrożył zasady systemu HACCP.
lub
- protokół z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako organu urzędowej kontroli żywności, w skład którego wchodzi punkt zawierający pozytywną ocenę opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu HACCP na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
lub
- Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa złożyć inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości i stosownie równoważnych środków zarządzania.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnią ten warunek jeżeli dokument ten złożą ci uczestnicy, którzy będą faktycznie wykonywali dostawy będące przedmiotem niniejszego postępowania. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków
dowodowych lub złożone środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
* oferowane przez Wykonawcę produkty równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (jeżeli dotyczy
– jeżeli Wykonawca oferuje produkty równoważne – szczegóły w Rozdziale 9 SWZ).
Jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że oferuje produkty o rozwiązaniach równoważnych, a nie złoży przedmiotowych
środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do
ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający akceptuje równoważne środki dowodowe, jeśli
potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez Zamawiającego wymagania użytkowe, jakościowe i w
zakresie właściwości fizyko-chemicznych.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać,
że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez zamawiającego w
załączniku nr 1a/1b do SWZ („Minimalne wymagania jakościowe” zawierające szczegółowy opisy przedmiotu zamówienia
dla poszczególnych pozycji asortymentowych), przedkładając wraz z ofertą:
- wykaz produktów z zastosowanymi rozwiązaniami równoważnymi;
- opis każdego produktu równoważnego np.: szczegółowa karta produktu, deklaracja zgodności, protokół z badań
laboratoryjnych, potwierdzający zgodność właściwości fizyko-chemicznych, jakościowych danego produktu w stosunku do
opisanych przez zamawiającego.
Opis każdego produktu równoważnego załącza wraz z ofertą tylko ten Wykonawca, który oferuje produkty równoważne.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą
lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –zał. nr 2b do SWZ
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Zał. nr 2a do SWZ
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
a) oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – składają tylko Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia. Z oświadczenia musi wynikać, które dostawy
wykonają poszczególni Wykonawcy – zał. nr 4 do SWZ
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem własnym, o którym mowa w pkt 1 i 2, także:
a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (zał. nr 2c do
SWZ) oraz
b) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (zał. Nr 2d do SWZ) oraz
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
5. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 1-4 muszą być aktualne na dzień składania ofert.
6. Pełnomocnictwo, w przypadku podpisania dokumentów przez osoby(ę) niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym
Wykonawcy. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo.
7. przedmiotowe środki dowodowe określone w Rozdziale 9 SWZ;
8. Uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, o ile dotyczy
9. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający
żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru.
10. Przed podpisaniem umowy - potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, umowa spółki,
cywilnej, umowa konsorcjum - jeżeli dotyczy
11. Wybrany Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego musi okazać się posiadaniem w całym okresie realizacji umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia obejmującego:
- odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody osobowe, rzeczowe wyrządzone przez wyprodukowane, dostarczone lub sprzedane towary (środki spożywcze)
- odpowiedzialność za szkody wyrządzone poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
Ubezpieczenie OC musi opiewać na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł dla ZADANIA 1 oraz 50 000,00 zł dla ZADANIA 2 wraz z dowodem potwierdzającym, opłacenie składek w/w wartości.
Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów został opisany w Rozdziale 10 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną
formę prawną.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może
podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale 6 SWZ.
3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu
o udzieleniu zamówienia publicznego na zasadach określonych w SWZ.
4. Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
5. W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana do pełnomocnika danego podmiotu ubiegającego się wspólnie o zamówienie.
6. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronievbezpieczeństwa narodowego (poz. 835).
7. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są złożyć wraz z
ofertą:
7.1. stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego;
7.2. oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – art. 117 ust. 4 ustawy PZP .
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wymienione w
Rozdziale 10 w pkt. 1.5. - zobowiązani są złożyć oddzielnie dla każdej z firm.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn.zm) oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.
2. Zamawiający wymaga, aby wybrany w danym zadaniu wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 5a/5b do SWZ.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych umów w przypadkach i na warunkach określonych w ogólnych warunków umowy (Załącznik 5a/5b - § 14 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z dokumentami określonymi w ROZDZIALE 10 pkt.1 SWZ należy złożyć za pośrednictwem platformy SMART PZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/lista_zadan na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-22 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia na
podstawie:
• art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
• art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp;
• art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (poz. 835 z późń.zm.).
Dodatkowe informacje:
1. Oferty wariantowe
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów
elektronicznych do oferty;
3.Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
4. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
5. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług, o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 8 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
6. Rozliczenia w walutach obcych
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
7. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia przez Wykonawcę;
9. Unieważnienie postępowania
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy
Pzp oraz na podstawie art. 256 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość
unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
10. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą.
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
11. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.