jedzenie

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

Dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej

28-03-2024, 09:27

Dane kontaktowe

Górnośląskie Przerdsiębiorstwo Wodociągów S.A.
Wojewódzka 19,40-026 Katowice
e-mail: [email protected]
http:// www.gpw.katowice.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Górnośląskie Przerdsiębiorstwo Wodociągów S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271506695

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojewódzka 19

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-026

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gpw.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka wodna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8005fcaa-ecd1-11ee-9c02-ce2b643d361d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00263479

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/153483/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zgodnie z art. 61 ust.1 Ustawy komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa przy użyciu środków komunikacji elektronicznych wyłącznie za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:
https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl
https://oneplace.marketplanet.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
1.2. Komputer klasy PC lub MAC, spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
1.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2,
1.4. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1 Ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe,pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U z 2023 r., poz. 57), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych, tj. w formatach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych – dalej „Rozporządzenie KRI”.
3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 2 powyżej, przekazywane w Postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. w Rozporządzeniu KRI) lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w SWZ, tj. przy użyciu Platformy.
4. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 2 GB: .pdf, .txt, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf, .xps, .odt, .ods, .jpg, ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
5. W przypadku przesyłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferty przetargowej) dopuszczone są formaty danych wskazane w Rozporządzeniu KRI. Zamawiający rekomenduje formaty .zip oraz .7Z.
6. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
6.1. plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
6.2. oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
Pozostałe uregulowania w zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej znajdują się w specyfikacji warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice; tel.: +48 32 60 38 861; fax: +48 32 60 38 614; e-mail: [email protected] (dalej: Administrator).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, jest nim Maciej Zaremba, kontakt: tel.: +48 505 981 042, e-mail: [email protected] Inspektor jest do Państwa dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pod nazwą: „Dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej”.
Klauzula informacyjna zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) dot. przetwarzania danych osobowych w ramach postępowań realizowanych na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych, przeznaczona dla uczestnika postępowania prowadzonego przez spółkę Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach znajduje się w załączniku nr 3 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZP/321/15/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 247751,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 48900,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia (zwanego dalej: „Zamówieniem”) jest dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej: Wody muszą być klasyfikowane w wykazie Głównego Inspektora Sanitarnego jako naturalne wody mineralne [Obwieszczenie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne (Dz. Urz. Min. Zdr. 2023.117)] powszechnie dostępne i znane na rynku, o neutralnym zapachu i smaku, o zawartości składników mineralnych nie naruszających równowagi elektrolitycznej w organizmie, tj. mieszczących się w widełkach od 500 do 1000mg/l (ogólnej mineralizacji, czyli ogólnej zawartości rozpuszczonych składników mineralnych – w mg na litr wody).
Przykład produktu: Cisowianka, Jurajska, Juroff, Nałęczowianka, Ustronianka Biała, Selenka Wieniec Zdrój.
Uwaga: Użyte w Opisie przedmiotu zamówienia – Załączniku nr 5 do SWZ nazwy producentów mają charakter tylko i wyłącznie przykładowy. Nie stanowią one w żadnym przypadku rekomendacji zakupu produktu (wyrobu) od wskazanego producenta. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne tj. dostawę produktu (wyrobu) o wadze, ilości i składzie podanym w Załączniku nr 5 do SWZ.
2. Dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w opakowaniu bezzwrotnym, butelka plastikowa typu PET o poj. 1,5l.
Ilość:
Woda gazowana 30 876 sztuk
Woda niegazowana 17 526 sztuk
Razem 48 402 sztuk
3. Szczegółowe warunki realizacji Zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SWZ.
4. Szczegółowy Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15981000-8 - Wody mineralne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w SWZ, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zostanie wezwany na podstawie art. 274 ust. 1 Ustawy do złożenia:
1.1. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale XII ust. 1 SWZ.
Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa powyżej zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez zastrzeżeń – zgodnie z treścią zawartą w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ.
Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 Ustawy (tymczasowe oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania) składa każdy z Wykonawców – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.
3. Pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca (osoba/y wystawiające pełnomocnictwo). Poświadczenia może dokonać również notariusz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wspólne ubieganie się o zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum Wykonawców, wspólników spółki cywilnej), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
1.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie /pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki cywilnej wynika z dołączonej do oferty umowy spółki cywilnej bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
1.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 5 pkt 5.3. Rozdziału XIX SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy składa każdy z Wykonawców – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia
z postępowania.
1.5. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawiera Załącznik nr 4 do SWZ.
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w Załączniku nr 4 do SWZ.
2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 2)÷4) oraz ust. 2 Ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-04-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl przy użyciu kafelka „FORMULARZ OFERTY” lub sekcji „Przygotowanie oferty”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-04-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-05-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia: do 3 tygodni od daty podpisania Umowy.