jedzenie

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

DOSTAWY PRODUKTÓW MLECZARSKICH I TŁUSZCZY ROŚLINNYCH DO SMAROWANIA PIECZYWA

14-05-2024, 11:34

Dane kontaktowe

ARESZT ŚLEDCZY W GDAŃSKU
ul. Kurkowa 12,80-803 Gdańsk
e-mail: [email protected]
http:// https://asgdansk.bip.gov.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWY PRODUKTÓW MLECZARSKICH I TŁUSZCZY ROŚLINNYCH DO SMAROWANIA PIECZYWA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ARESZT ŚLEDCZY W GDAŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000626490

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kurkowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-803

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://asgdansk.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Areszt Śledczy w Gdańsk

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWY PRODUKTÓW MLECZARSKICH I TŁUSZCZY ROŚLINNYCH DO SMAROWANIA PIECZYWA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fad70ab2-11be-11ef-a7f7-6221b72ad4fc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00322671

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00079872/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 PRODUKTY MLECZARSKIE I TŁUSZCZ ROŚLINNY DO SMAROWANIA PIECZYWA

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fad70ab2-11be-11ef-a7f7-6221b72ad4fc

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e–Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej: [email protected] (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, aby złożyć ofertę, musi posiadać konto podmiotu Wykonawca na Platformie e–Zamówienia.
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z Formularzy do komunikacji w pełnym zakresie wymaga posiadania konta Wykonawcy na Platformie e–Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e–Zamówienia. Do korzystania z Formularzy do komunikacji służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e–Zamówienia.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e–Zamówienia, ani logowania.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta i załączniki do oferty) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanych Formularzy do komunikacji, w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne będą po zalogowaniu, w podglądzie postępowania, w zakładce Komunikacja.
5. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej: [email protected] (nie dotyczy składania ofert).
6. Za datę przekazania (wpływu) wszelkiej korespondencji elektronicznej przyjmuje się datę jej przekazania za pośrednictwem Platformy e–Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
7. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty elektroniczne za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów, wymagań technicznych oraz zasad i warunków korzystania z Platformy e–Zamówienia określa Regulamin Platformy e–Zamówienia.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych Formularzy do komunikacji wynosi 150 MB.
10. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (ze szczególnym wskazaniem na .pdf). W celu ewentualnej kompresji danych rekomenduje się wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip .7Z
11. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).
12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych przekazywanych w postępowaniu musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/02/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

JOGURT NATURALNY- Konsystencja jednolita w całej masie, kremowa, bez grudek, lekko luźna, barwa jednolita biała do lekko kremowej, smak i zapach: czysty, lekko kwaśny; bez cukru, o zawartości tłuszczu od 1,5% do 2,5% w 100 g produktu; w opakowaniach jednostkowych (kubek) od 120 g do 180 g netto- 20 kg
MLEKO W PROSZKU ODTŁUSZCZONE
Rozpuszczalne (granulowane, instant), wygląd: sypki proszek, jednolity, drobno rozpylony, barwa białokremowa; w opakowaniach (worek) w przedziale od 0,5 kg do 50 kg netto, o zawartości: tłuszczu – nie większej niż 1,5%; wody – nie większej niż 5% w 100 g produktu – 4350 kg

SER TOPIONY KREMOWY ŚMIETANKOWY, KOSTKA LUB BATON
Barwa naturalna; smak i zapach: charakterystyczny dla odpowiedniego sera naturalnego klasy I, z którego wyprodukowano ser topiony, ze swoistym posmakiem topienia; w opakowaniach jednostkowych 100 g netto – 820 kg

SEREK HOMOGENIZOWANY NATURALNY
Barwa biała do lekko kremowej; struktura i konsystencja jednolita, dobra do smarowania; smak i zapach: czysty, łagodny, lekko kwaśny; bez cukru, o zawartości tłuszczu – nie mniejszej niż 5% w suchej masie; w opakowaniach jednostkowych (kubek) od 120 g do 150 g netto- 250 kg

SEREK HOMOGENIZOWANY WANILIOWY
Barwa lekko kremowa; struktura i konsystencja jednolita, dobra do smarowania; smak i zapach: czysty, łagodny, lekko kwaśny; bez cukru, o zawartości tłuszczu – nie mniejszej niż 5% w suchej masie; w opakowaniach jednostkowych (kubek) od 120 g do 150 g netto - 500 kg

SEREK TWAROGOWY FROMAGE NATURALNY
Konsystencja smarowalna, jednolita, zwarta, bez grudek, barwa naturalna – biała, smak i zapach: czysty, łagodny, lekko kwaśny; w opakowaniach jednostkowych (kubek lub kostka) od 75 g do 100 g netto - 720 kg

ŚMIETANKA UHT 12%
Płyn jednorodny, bez grudek; barwa jednolita jasnokremowa do kremowej, konsystencja płynna, smak i zapach: czysty, lekko słodki; w opakowaniach jednostkowych (kartonik) od 0,3 do 1 l - 1150 l

TWARÓG PÓŁTŁUSTY
Struktura i konsystencja jednolita, zwarta, barwa biała, smak i zapach: czysty, łagodny, lekko kwaśny, w kostce o wadze jednostkowej od 0,2 do 1 kg, o zawartości tłuszczu nie mniej niż 3,5% w 100 g produktu- 1650 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15551310-1 - Jogurt bez dodatków substancji smakowych

15545000-0 - Pasty serowe do smarowania

15542100-0 - Ser twarogowy

15511700-0 - Mleko w proszku

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-06-15 do 2025-06-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

TŁUSZCZ ROŚLINNY DO SMAROWANIA PIECZYWA
Konsystencja jednolita, zwarta, łatwa do smarowania, podczas krojenia nie może się kruszyć, o zawartości tłuszczu – poniżej 80%, produkt nie może zawierać w składzie mleka i produktów na bazie mleka, w kostce o wadze jednostkowej od 200 g do 250 g netto, opakowanie jednostkowe: papier pergaminowy, folia aluminiowa laminowana lub papier parafinowany - 18500 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15431200-0 - Beztłuszczowe lub niskotłuszczowe produkty do smarowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-06-15 do 2025-06-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna). W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania mocodawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
4) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
5) Na ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składają się dokumenty:
a) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, które zawiera m.in.: nazwy i adresy członków, nazwę i adres pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa, datę udzielenia pełnomocnictwa oraz podpisy przedstawicieli członków, zgodnie z zasadami reprezentacji;
b) oświadczenie wyszczególnione w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi wykazać samodzielnie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych przez Zamawiającego.
7) Jeżeli oferta wykonawców zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie aneksu sporządzonego na piśmie, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 455 ustawy Pzp.
2. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą dotyczyć w szczególności:
1) nazwy, adresu oraz osób reprezentujących strony;
2) zmiana ceny przedmiotu zamówienia może nastąpić na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego nie częściej jednak niż jeden raz w kwartale, o kwotę nie większą niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalany jest miesięcznie od terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień pkt 2, nie przekroczy 10% wartości brutto umowy, określonej w § 3 ust. 3;
3) urzędowej stawki podatku VAT na artykuły wymienione w załączniku nr 1 do umowy.
4) terminu zakończenia (przedłużenia) obowiązywania umowy, o którym mowa w §2 ust. 1, z zastrzeżeniem §3 ust. 3;
5) każdej zmiany, która jest korzystna lub neutralna dla Zamawiającego lub zmiany której nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy niezwłocznie i pisemnie powiadamia o tym fakcie drugą stronę, uzasadniając zmianę okolicznościami faktycznymi i prawnymi oraz przedkłada propozycję aneksu do umowy.
4. Strony dopuszczają możliwość okresowych dostaw artykułów po cenie niższej niż określonej w załączniku nr 1 do umowy (tzw. promocja). Zmiany te nie wymagają potwierdzenia pisemnego w postaci aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki Oferty/wnioski, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto wykonawcy na Platformie e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-06-20