jedzenie

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

Sukcesywne dostawy chleba do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju

14-05-2024, 14:54

Dane kontaktowe

ZAKŁAD KARNY W JASTRZĘBIU -ZDROJU
ul. C.K. Norwida 23,44-268 Jastrzębie-Zdrój
e-mail: [email protected]
http:// www.sw.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy chleba do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W JASTRZĘBIU -ZDROJU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000319807

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. C.K. Norwida 23

1.5.2.) Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-268

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy chleba do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-95dac0f1-11ec-11ef-a7f7-6221b72ad4fc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00323669

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00254856/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Sukcesywne dostawy chleba do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju (część I)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-95dac0f1-11ec-11ef-a7f7-6221b72ad4fc

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-
Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-95dac0f1-11ec-11ef-a7f7-6221b72ad4fc
3. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-95dac0f1-11ec-11ef-a7f7-6221b72ad4fc
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Dokumenty elektroniczne sporządza
się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów,
o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: a) w formatach
danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się
jako załącznik), lub b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”). 3. Komunikacja w postępowaniu, z
wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za
pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem
„Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań
i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do
przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań
dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ
zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 4. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do
komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na
Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści
dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 5.Wszystkie
wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w
zakładce „Komunikacja”. 6.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB
(wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące
sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia. 8. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-
Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą
elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. 9.
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] (nie dotyczy
składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu). 10. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z
wykonawcami są: a) W zakresie procedury: Krzysztof Niczek, tel. 662 149 635, e-mail: [email protected] b) W zakresie
przedmiotu zamówienia: Magdalena Wachtarczyk, tel. 48 32 475 92 33, e-mail: [email protected]

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
􀀀 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju, ul. C. K. Norwida 23, 44-268
Jastrzębie-Zdrój;
􀀀 u zamawiającego powołany został Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować drogą elektroniczną, pisząc na adres mailowy: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres siedziby zamawiającego.
􀀀 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Sukcesywne dostawy chleba do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju”
DKW.2232.4.2024.CHLEB
􀀀 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) , dalej
„ustawa Pzp”;
􀀀 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
􀀀 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
􀀀 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
􀀀 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
􀀀 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
􀀀 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKw.2232.4.2024.CHLEB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 436800,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 173040,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne dostawy chleba do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju
1. Chleb zwykły (pszenno-żytni, krojony, w folii)
(Waga 1 szt. – 350g kg 47 500
2. Chleb pszenny (krojony, w folii)
Waga 1 szt. – 350g kg 7 250
3 Chleb żytni razowy (krojony, w folii)
Waga 1 szt. – 350g kg 1 250
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ
1. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczany do zamawiającego w początkowym terminie jego przydatności do
spożycia lub daty minimalnej trwałości. Termin przydatności do spożycia licząc od daty dostawy musi wynosić co najmniej 3
dni.
2. Przedmiot zamówienia, a także sposób jego przewozu powinien spełniać wymagania wymienione
w obowiązujących krajowych i unijnych przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywnością, a w szczególności:
a) Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Z 2020
poz. 2021 z późn. zm.);
b) Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
(Dz. U. z 2019 poz. 2178 z późn. zm.);
c) Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz
ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1; Dz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463 z późn. zm.);
d) Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny
środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1 - 54;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, tom 34, str. 319 – 337, z późn. zm.);
e) Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz.
Urz. UE L 338 z 13.11.2004 r., str. 4 – 17, z późn. zm.);
f) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz.
U. z 2007 r. nr 112, poz. 774).
/jeżeli dotyczy/
3. Wykonawca zrealizuje dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego
(44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. C.K. Norwida 23) własnym transportem, na własny koszt. Środek transportu musi spełniać
obowiązujące wymogi sanitarne dla przewozu artykułów żywnościowych. Koszty rozładunku przedmiotu zamówienia w
całym okresie obowiązywania umowy ponosi Wykonawca.
4. Dostawy realizowane od poniedziałku do soboty w godzinach 800-1000 w terminach
i ilościach uzgodnionych z przedstawicielami Zamawiającego. Każde zamówienie złożone będzie
za pośrednictwem telefonu, fax-u bądź e-mail najpóźniej do godziny 14°° w dzień poprzedzający dostawę. Zamawiający
zastrzega, iż wjazd do jednostki będzie odbywał się bez zbędnej zwłoki, jednakże czas wjazdu pojazdu Wykonawcy może
być ograniczony względami bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej, co w konsekwencji może wydłużyć czas oczekiwania
na wjazd
na jej teren.
5. Ilość przedmiotu zamówienia jest ilością maksymalną, jaką może zamówić Zamawiający i może ona ulec zmniejszeniu w
zależności od potrzeb Zamawiającego, przy czym proporcjonalnemu zmniejszeniu ulega również cena całkowita wynikająca
z przeprowadzonego postępowania przetargowego.
6. Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zobowiązuje się do odbioru od Wykonawcy dostaw asortymentu
obejmujących 70% (siedemdziesiąt procent) ilości przedmiotu zamówienia wskazanego przez Zamawiającego.
Zamawiający będzie żądał przy każdej dostawie wystawionego Handlowego Dokumentu Identyfikacyjnego.
7. Wymagania w zakresie znakowania i opakowań:
a) Produkt oznakowany będzie zgodnie z obowiązującym prawem sanitarnym. Każde opakowanie transportowe musi
zawierać etykietę zawierającą co najmniej następujące dane:
 nazwę rodzajową produktu,
 wykaz składników
 masę netto,
 nazwę producenta, adres
 informację o cieście
 data minimalnej trwałości
 procentową zawartość składników
oznaczenie partii produkcyjnej, jeśli nie jest tym oznaczeniem data minimalnej trwałości
 dane identyfikacyjne podmiot, który produkuje, wprowadza do obrotu lub paczkuje pieczywo
 warunki przechowywania oraz pozostałe informacje zgodnie z obowiązującym prawem.
b) Materiały opakowaniowe i opakowania powinny być przechowywane w warunkach nieobniżających ich jakości, a przed
użyciem sprawdzone pod względem uszkodzeń, czystości
i zapachu.
8. Zamawiający zobowiązuje jednocześnie Wykonawcę do tego, aby jakość dostarczanych artykułów spożywczych
będących przedmiotem niniejszego zamówienia, sposób ich pakowania, a także rodzaj używanych opakowań zbiorczych
oraz w stosowanych normach i powszechnie obowiązujących przepisach prawa powodowały obniżenie ponoszonych przez
Zamawiającego kosztów przechowywania, przygotowania i dystrybucji dostarczanych artykułów i wytwarzanych
z nich potraw jak również kosztów wywozu i utylizacji powstałych odpadów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15811100-7 - Chleb

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-07-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert, zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium:
cena – waga kryterium – 100 punktów.
Ilość przyznanych punktów wyliczona zostanie stosownie do wzoru:
pkt
(najniższa cena brutto spośród złożonych ofert / cena brutto oferty badanej) x 100
2. Zamawiający, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Pzp zastosował cenę jako jedyne kryterium oceny ofert, z uwagi na fakt, iż w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, a ponadto przedmiot zamówienia obejmuje dostawy produktów podlegających szybkiemu zużyciu, nie posiadających cyklu życia produktu, które nie generują żadnych dodatkowych kosztów, prócz kosztu dostawy.
3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu
i będzie najkorzystniejsza w oparciu o w/w kryterium. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną w oparciu o ustalone kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu;
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie określa warunku
w tym zakresie
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie określa warunki w tym zakresie
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie określa warunki w tym zakresie
d) Zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek w przypadku gdy
w ciągu ostatnich trzech lat wykonywał bądź wykonuje należycie co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem
dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. dostawę/-y pieczywa nie mniejszą niż 200 000,00 złotych.
Za spełniających powyższe warunki zamawiający uzna wykonawców, którzy złożą oświadczenie o spełnianiu warunków
wynikających z art. 57 ust, 1 ustawy PZP.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Za spełniających powyższe warunki zamawiający uzna wykonawców, którzy złożą oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z
art. 57 ustawy PZP.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Za spełniających powyższe warunki zamawiający uzna wykonawców, którzy złożą oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z
art. 57 ustawy PZP.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium.
2. Zamawiający określa wadium w wysokości 2 000,00 złotych.
3. Wadium wnosi się przed upływem składania ofert.
4. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a. w pieniądzu,
b. w gwarancjach bankowych,
c. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
d. w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na nieoprocentowany rachunek zamawiającego w:
NBP O/O Katowice
numer konta: 86 1010 1212 3069 0013 9120 0000
z dopiskiem „WADIUM – CHLEB”
6. Wadium dla swej skuteczności winno się znaleźć na koncie Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 29 MAJA 2024 r. do godziny 10:00. Skuteczne wniesienie wadium w formie pieniężnej następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt b–d, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Skuteczne wniesienie wadium w formie pieniężnej następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa
każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w okolicznościach określonych w art. 455 ust.1 pkt 1 Prawa
Zamówień Publicznych, poprzez:
a) obniżenie wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu przedmiotu umowy w
wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość asortymentu
b) zmianę cen jednostkowych poszczególnego asortymentu w przypadku promocji lub obniżki cen, obniżenie cen
jednostkowych może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga aneksu do umowy
c) dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa w przypadku wystąpienia zmian powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonywanie umowy
d) zmianę asortymentu, z chwilą zaprzestania lub wstrzymania produkcji poszczególnych asortymentów, o czym
Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia umowy,
na tzw. „zamiennik” pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego,
w szczególności określone w umowie i będzie to produkt o parametrach nie gorszych
od asortymentu i cenie nie wyższej niż dany asortyment
e) cena jednostkowa danego asortymentu może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i
usług VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena jednostkowa brutto, ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian
f) ceny jednostkowe mogą podlegać waloryzacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy obowiązywania umowy, w
oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS (tzw. klauzula waloryzacyjna), na
wniosek Dostawcy. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie proponowanego wskaźnika.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić, w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 455
ust. 1 pkt 2b) i pkt 4, art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki "Oferty/wnioski", widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie eZamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni