jedzenie

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

Dostawa konserw mięsnych i rybnych do jednostek penitencjarnych w Okręgu Lubelskim

10-06-2024, 12:46

Dane kontaktowe

ZAKŁAD KARNY W ZAMOŚCIU
ul. Stefana Okrzei 14,22-400 Zamość
tel. 84 639 0070
e-mail: [email protected]
http:// https://ssdip.bip.gov.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa konserw mięsnych i rybnych do jednostek penitencjarnych w Okręgu Lubelskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W ZAMOŚCIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000654606

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Okrzei 14

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 639 0070

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ssdip.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zakład Karny

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zakład Karny

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Areszt Śledczy w Krasnymstawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5641040734

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poniatowskiego 27

1.5.2.) Miejscowość: Krasnystaw

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 82 5764025

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Białej Podlaskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5371046157

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Prosta 33

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 83 3111084

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Chełmie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5631078103

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 112

1.5.2.) Miejscowość: Chełm

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 82 5627853

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Opolu Lubelskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7171805406

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Owocowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Opole Lubelskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 8276900

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Włodawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5651023737

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żołnierzy WiN 19

1.5.2.) Miejscowość: Włodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 82 5726810

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Areszt Śledczy w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7961066015

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wolanowska 120

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 6131000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Żytkowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8121058480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brzustów 62

1.5.2.) Miejscowość: Garbatka Letnisko

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-930

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 6211250

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Zamówienie w imieniu innych zamawiających przeprowadza Zakład Karny w Zamościu

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa konserw mięsnych i rybnych do jednostek penitencjarnych w Okręgu Lubelskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2bf9e1c4-2709-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00358845

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00015311/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.12 Dostawa konserw mięsnych i rybnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2bf9e1c4-2709-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
[email protected] (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej
w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały
bezpośredniego zastosowania.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie
ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W
zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane
dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje
dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
Pozostałe informacje zostały zawarte w rozdziale VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych jest Zakład Karny w Zamościu, ul. Okrzei 14, 22-400 Zamość; tel.: (84) 6380070, e-mail: [email protected]
• inspektor ochrony danych w Zakładzie Karnym w Zamościu jest kpr. Paweł Kaczor, tel.: (84) 638 00 94, e-mail: [email protected]
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na dostawy pn. „Zakup i dostawa warzyw do Zakładu Karnego w Zamościu” przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, art. 19 oraz art. 72 ust.1 Pzp;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
• konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: D/Kw.2232.5.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 414378,50 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć I - Dostawa konserw mięsnych

1.
Konserwa turystyczna 300g z samootwieraczem
Zawartość mięsa wieprzowego lub wołowego w tym oddzielanego mechanicznie oraz podrobów i skór nie mniej niż 20% dopuszczalny dodatek mięsa i skór z kurczaka lub indyka w tym również mięsa oddzielanego mechanicznie.
kg 9 150
CPV 15131000-5
2.
Przysmak śniadaniowy 300g z samootwieraczem
Zawartość mięsa wieprzowego lub wołowego w tym oddzielanego mechanicznie oraz podrobów i skór nie mniej niż 20% dopuszczalny dodatek mięsa i skór z kurczaka lub indyka w tym również mięsa oddzielanego mechanicznie.
kg 8 600
CPV 15131000-5
3.
Pasztet konserwa 300g z samootwieraczem
Zawartość mięsa z kurczaka w tym oddzielanego mechanicznie nie mniej niż 15% Dopuszczalny dodatek mięsa, podrobów i skór wieprzowych oraz z kurczaka lub indyka.
kg 7 100
CPV 15131310-1
4.
Pasztet drobiowy alupack 110-130g
Łączna zawartość mięsa z kurczaka w tym oddzielanego mechanicznie oraz podrobów i skór z kurczaka nie mniej niż 30%. Niedopuszczalne dodatki mięsa wieprzowego. Opakowanie alupack umożliwiające otwarcie bez użycia otwieracza.
kg 2 190
CPV 15131310-1

4.2.5.) Wartość części: 273279,75 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15131000-5 - Konserwy i przetwory z mięsa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15131310-1 - Pasztety

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:
L.p.
Nazwa kryterium
Waga kryterium
1.
Cena brutto
60%
2.
Termin reklamacji towaru
20%
3.
Termin płatności
20%
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną liczbę punktów jaką po uwzględnieniu wagi wszystkich kryteriów może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt = 100%

1. Kryterium cena – waga kryterium 60%

Sposób oceny – minimalizacja wg. wzoru:

najniższa cena brutto spośród oferowanych
uzyskana liczba punktów = -------------------------------------------------------------- x 60% x 100
cena brutto z oferty badanej

2. Kryterium termin reklamacji towaru – waga kryterium 20%. Termin wymiany towaru na towar wolny od wad:
1) termin reklamacji 31 - 48 godz. (włącznie) - 0 pkt.
2) termin reklamacji 25 - 30 godz. (włącznie) - 18 pkt.
3) termin reklamacji do 24 godz. (włącznie) - 20 pkt.
Zamawiający zastrzega maksymalny termin wymiany wadliwego towaru na towar wolny od wad do 48 godzin od momentu pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia reklamacji.
3. Kryterium termin płatności – waga kryterium 20%
1) termin płatności 14 - 20 dni (włącznie) – 0 pkt,
2) termin płatności 21 - 25 dni (włącznie) – 18 pkt,
3) termin płatności 26 - 30 dni (włącznie) – 20 pkt.
Zamawiający zastrzega minimalny termin płatności za dostarczoną partię towaru - 14 dni.
4. Wykonawca winien w formularzu ofertowym podać termin płatności faktur za dostarczony towar oraz realizacji reklamacji od momentu ich zgłoszenia. W przypadku braku wpisania w formularzu ofertowym przez wykonawcę terminu płatności Zamawiający przyjmuje w celu oceny danej oferty minimalny termin płatności 14 dni. Natomiast w przypadku braku wpisania w formularzu ofertowym przez Wykonawcę terminu reklamacji, zamawiający przyjmuje w celu oceny danej oferty maksymalny termin realizacji reklamacji od momentu ich zgłoszenia tj. do 48 godzin.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin reklamacji towaru

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć II – Dostawa konserw rybnych
1.
Paprykarz szczeciński 300-330g z samootwieraczem
Zawartość ryby w tym ryby rozdrobnionej nie mniej niż 30 %
kg 10 600
CPV 15243000-3
2.
Śledź w oleju 300-330g z samootwieraczem
Zawartość śledzia w konserwie nie mniej niż 55%
kg 700
CPV 15241200-1
3.
Śledź w pomidorach 300-330g z samootwieraczem
Zawartość śledzia w konserwie nie mniej niż 55%
kg 2 250
CPV 15241200-1

4.2.5.) Wartość części: 141098,75 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15243000-3 - Przetwory z ryb

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15241200-1 - Śledź przetworzony lub konserwowany

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:
L.p.
Nazwa kryterium
Waga kryterium
1.
Cena brutto
60%
2.
Termin reklamacji towaru
20%
3.
Termin płatności
20%
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną liczbę punktów jaką po uwzględnieniu wagi wszystkich kryteriów może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt = 100%

1. Kryterium cena – waga kryterium 60%

Sposób oceny – minimalizacja wg. wzoru:

najniższa cena brutto spośród oferowanych
uzyskana liczba punktów = -------------------------------------------------------------- x 60% x 100
cena brutto z oferty badanej

2. Kryterium termin reklamacji towaru – waga kryterium 20%. Termin wymiany towaru na towar wolny od wad:
1) termin reklamacji 31 - 48 godz. (włącznie) - 0 pkt.
2) termin reklamacji 25 - 30 godz. (włącznie) - 18 pkt.
3) termin reklamacji do 24 godz. (włącznie) - 20 pkt.
Zamawiający zastrzega maksymalny termin wymiany wadliwego towaru na towar wolny od wad do 48 godzin od momentu pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia reklamacji.
3. Kryterium termin płatności – waga kryterium 20%
1) termin płatności 14 - 20 dni (włącznie) – 0 pkt,
2) termin płatności 21 - 25 dni (włącznie) – 18 pkt,
3) termin płatności 26 - 30 dni (włącznie) – 20 pkt.
Zamawiający zastrzega minimalny termin płatności za dostarczoną partię towaru - 14 dni.
4. Wykonawca winien w formularzu ofertowym podać termin płatności faktur za dostarczony towar oraz realizacji reklamacji od momentu ich zgłoszenia. W przypadku braku wpisania w formularzu ofertowym przez wykonawcę terminu płatności Zamawiający przyjmuje w celu oceny danej oferty minimalny termin płatności 14 dni. Natomiast w przypadku braku wpisania w formularzu ofertowym przez Wykonawcę terminu reklamacji, zamawiający przyjmuje w celu oceny danej oferty maksymalny termin realizacji reklamacji od momentu ich zgłoszenia tj. do 48 godzin.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin reklamacji towaru

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. 1. Warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym; 2) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) posiadają zdolność techniczną lub zawodową do należytego wykonania zamówienia. Zgodnie z SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z SWZ, Oświadczenie - Załącznik nr 2

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SWZ, Oświadczenie - Załącznik nr 3

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

NIE DOTYCZY

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

NIE DOTYCZY

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, stanowiące załącznik nr 2 i 3 do SWZ składa każdy z wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Umowa może być zmieniona w stosunku do treści złożonej oferty, w następujących przypadkach:
1) zmiany stawki podatku od towaru i usług (VAT) w stosunku do obowiązującej w dniu zawarcia umowy. Dopuszcza się zmianę cen jednostkowych brutto artykułów do wysokości wynikającej ze zmienionej stawki VAT. Ceny jednostkowe netto nie ulegają zmianom;
2) zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, która wymusi zmianę treści umowy;
3) zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a są one korzystne dla Zamawiającego.
4) zgodnie z art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-18 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni