jedzenie

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH (OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE, KONSERWY SOJOWE I PRODUKTY SOJOWE, KONSERWY RYBNE)

10-06-2024, 17:36

Dane kontaktowe

Areszt Śledczy w Kielcach
Zagnańska 155,25-563 Kielce
e-mail: [email protected]
http:// https://askielce.bip.gov.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH (OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE, KONSERWY SOJOWE I PRODUKTY SOJOWE, KONSERWY RYBNE)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Areszt Śledczy w Kielcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000319902

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zagnańska 155

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-563

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://askielce.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH (OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE, KONSERWY SOJOWE I PRODUKTY SOJOWE, KONSERWY RYBNE)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-767e6dce-273d-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00359626

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00171079/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 Sukcesywne dostawy owoców przetworzonych

1.2.12 Sukcesywne dostawy warzyw przetworzonych

1.2.13 Sukcesywne dostawy konserw sojowych i produktów sojowych

1.2.14 Sukcesywne dostawy konserw rybnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-767e6dce-273d-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Areszt Śledczy z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 155, 25-563 Kielce;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Areszcie Śledczym w Kielcach jest mjr Piotr Feigel, e-mail: [email protected], tel. 41 369 07 06;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu w trybie podstawowym o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie: SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH (OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE, KONSERWY SOJOWE I PRODUKTY SOJOWE, KONSERWY RYBNE)” nr sprawy: DKW.2232.8.2024;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 569 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKW.2232.8.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – dostawy owoców przetworzonych
Dżem CPV 15332200-6 - 4 000 kg
Marmolada CPV 15332200-6 - 5 000 kg
Powidło śliwkowe CPV 15332200-6 - 3 700 kg

Dżem niskosłodzony z kawałkami owoców różne smaki: truskawka, czarna porzeczka, czerwona porzeczka, malina. Przecier owocowy- zawartość ekstraktu min 60%.

Marmolada. Przecier jabłkowy min 82%, zawartość cukru min 58%, syrop glukozowo-fruktozowy, błonnik jabłkowy, konsystencja twarda lub miękka.

Powidło. Koncentrat przecieru owocowego o charakterystycznym słodko-kwaśnym aromacie, ciemnej barwie i smarownej papkowatej konsystencji uzyskany ze śliwek. Produkt trwały.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15332200-6 - Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców i orzechów oraz pasty do smarowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – dostawy warzyw przetworzonych
Leczo pieczarkowe CPV 15331000-7 - 3 000 kg
(opakowania: do 2 kg)
Koncentrat pomidorowy 30% CPV 15331000-7 - 3 500 kg
(opakowania: 900g - 5 kg)
Groszek konserwowy CPV 15331000-7 - 3 000 kg
(opakowania: 400g)
Kukurydza konserwowa CPV 15331000-7 - 2 300 kg
(opakowania: 400 g)

Leczo pieczarkowe. Produkt spożywczy otrzymany ze świeżych warzyw i pieczarek, utrwalony przez pasteryzację, o konsystencji półpłynnej do gęstej. Pieczarki min 22%, papryka min 16%, cebula min 15%, koncentrat pomidorowy min, 5%, produkt pasteryzowany. Barwa typowa dla użytych składników, zmieniona procesem technologicznym. Konsystencja i wygląd- półpłynna do gęstej, z widocznymi cząstkami przypraw, kawałkami warzyw i pieczarek. Smak i zapach charakterystyczny dla użytych składników, bez posmaków i zapachów obcych.

Koncentrat pomidorowy 30%. Koncentrat z naturalnych składników, zawierający nie więcej niż 10g cukrów w 100g/ml produktu gotowego do spożycia oraz nie więcej niż 10g tłuszczu w 100g/ml produktu gotowego do spożycia. Struktura i konsystencja- jednolita, półpłynna do gęstej, bez rozdziału składników, lekko kremowa. Barwa produktu - pomarańczowo- bordowa, właściwa dla zastosowanych surowców i dodanych składników smakowo zapachowych.

Groszek konserwowy. Kolor zielony, soczysty, ziarna całe, niezepsute, bez obcych zapachów, opakowania puszki samootwieralne. Zalewa z niewielkim osadem na dnie opakowania pochodzącym z tkanki roślinnej. Konsystencja wyrównana, niedopuszczalna zbyt miękka lub zbyt twarda. Smak i zapach charakterystyczny dla surowców, po obróbce termicznej słonawosłodki, bez obcych posmaków i zapachów. Barwa warzyw typowa dla warzyw po obróbce termicznej. Barwa zalewy typowa dla użytego surowca, jasnozłocista z odcieniem.

Kukurydza konserwowa. Produkt otrzymany z ziaren kukurydzy cukrowej zalanych roztworem cukru i soli kuchennej, utrwalony termicznie, opakowania puszki samootwieralne. Ziarna całe, nieuszkodzone o barwie żółtobiałej i żółtej. Zalewa z osadem tkanki roślinnej na dnie opakowania. Konsystencja miękka, wyrównana: dopuszcza się ziarna o twardszej konsystencji. Smak i zapach słonawosłodki, charakterystyczny dla kukurydzy konserwowej, bez posmaków i zapachów obcych: dopuszczalna wyczuwalna mączystość.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331000-7 - Warzywa przetworzone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III – dostawy konserw sojowych i produktów sojowych
Granulat sojowy CPV 153310-00-7 - 900 kg
Kostka sojowa CPV 153310-00-7 - 800 kg
Kotlet a'la schabowy CPV 153310-00-7 - 20 kg
Krajanka sojowa CPV 153310-00-7 - 300 kg
Pasztet sojowy alupak 130g CPV 15131310-1 - 700 kg

Granulat sojowy Produkt suchy, o nieregularnym kształcie (wymiary ok 5x3x4mm).
Bez szkodników, pleśni, pozostałości po szkodnikach, zanieczyszczeń mineralnych (piasek, kamienie).

Kostka sojowa Produkt suchy, o nieregularnym kształcie (wymiary ok. 20x20x15mm). Bez szkodników, pleśni, pozostałości po szkodnikach, zanieczyszczeń mineralnych (piasek, kamienie) oraz mechanicznych. Konsystencja-dość twarda, lekko krucha, po przyrządzeniu miękka, elastyczna.

Kotlet a'la schabowy Produkt suchy, o nieregularnym kształcie (wymiary ok. 50x50x10mm).
Bez szkodników, pleśni, pozostałości po szkodnikach, zanieczyszczeń mineralnych (piasek, kamienie) oraz mechanicznych. Konsystencja dość twarda, lekko krucha, po przyrządzeniu miękka, elastyczna.

Krajanka sojowa Produkt suchy o nieregularnym kształcie (wymiary ok. 50x10x10mm).
Bez szkodników, pleśni, pozostałości po szkodnikach, zanieczyszczeń mineralnych (piasek, kamienie) oraz mechanicznych. Konsystencja dość twarda, lekko krucha, po przyrządzeniu miękka, elastyczna.

Pasztet sojowy alupak Produkt uzyskany z białka sojowego ( nie mniej niż 10%), bez zawartości glutenu

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331000-7 - Warzywa przetworzone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV – dostawy konserw rybnych
Konserwa rybna w pomidorach CPV 15240000-2 - 1 200 kg
(opakowanie jednostkowe: puszka samootwieralna waga 300-330g
Konserwa rybna w oleju CPV 15240000-2 - 800 kg
(opakowanie jednostkowe: puszka samootwieralna waga 300-330g,
Paprykarz CPV15240000-2 - 3 000 kg
(opakowanie jednostkowe: puszka samootwieralna waga 300-330g,
Paprykarz CPV 15240000-2 - 650 kg
(opakowanie jednostkowe - alupak waga 130g,

Konserwa rybna w pomidorach Szprot 50%, sos pomidorowy: woda, koncentrat pomidorowy, cukier, sól spożywcza, ocet spirytusowy, skrobia modyfikowana, mąka pszenna, olej roślinny, zagęstnik: guma guar, warzywa: seler, pietruszka, przyprawy. Opakowanie szczelne, czyste, bez odkształceń, odpowiednio oznakowane. Opakowanie jednostkowe: puszka samootwieralna.

Konserwa rybna w oleju Szprot 60%, olej roślinny, woda, sól, przyprawy. Opakowanie szczelne, czyste, bez odkształceń, odpowiednio oznakowane. Opakowanie jednostkowe: puszka samootwieralna.

Paprykarz 130g, 300-330g Ryba rozdrobniona min 30%, z dodatkiem ryżu, warzyw, koncentratu pomidorowego, oleju i przypraw. Opakowanie szczelne, czyste, bez odkształceń odpowiednio oznakowane. Opakowanie jednostkowe: puszka samootwieralna.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15240000-2 - Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowane lub przetworzone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:
1 Nie podlegają wykluczeniu.
2 W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie powyższego warunku.
3 W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie powyższego warunku.
4 W zakresie zdolność technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie powyższego warunku.
5 Poleganie na zasobach innych podmiotów:
5.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5.3 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:
5.3.1 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
5.3.2 sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
5.4 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
5.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.6 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
5.7 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - składa także oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania dotyczące tych podmiotów (Załącznik 5 i Załącznik 6).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen brutto w przypadku zmiany stawki VAT na dostarczany przedmiot zamówienia. Nowa stawka podatku VAT obowiązuje od dnia wejścia przepisów ją wprowadzających.
2. Zmiany obowiązującej stawki VAT nie powodują konieczności zmiany treści umowy w drodze aneksu.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją Umowy. Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.
4. Wynagrodzenie składnika określonego ust. 4 może podlegać waloryzacji w oparciu o Wskaźnik cen towarowej produkcji rolnej, opublikowany w formie komunikatu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” na stronie internetowej Urzędu.
5. Strony mogą żądać zmiany składników/składnika wynagrodzenia, jeżeli wskaźnik wzrostu lub obniżenia cen towarów, o którym mowa w ust. 5, przekroczy 38,6%.
6. Po każdych 3 miesiącach liczonych od dnia zawarcia Umowy, Strony mogą żądać zmiany składnika wynagrodzenia. Każda ze Stron Umowy może zwrócić się do drugiej Strony z wnioskiem o waloryzację w terminie do 30 dni od dnia upływu 3 miesięcy od zawarcia Umowy.
7. Waloryzacja danego składnika wynagrodzenia, będzie obliczana według Wskaźnika, o którym mowa w ust. 5, za rok poprzedzający złożenie wniosku o waloryzację. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy będzie następować o różnicę pomiędzy ustalanym Wskaźnikiem, o którym mowa w ust. 5 a wskaźnikiem 38,6%, o którym mowa w ust. 6.
8. W wyniku dokonania wszystkich waloryzacji, wynagrodzenie może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu maksymalnie o 20% łącznej wysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-18 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-18 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).